• lff

Logo Města Slavkov u Brna

Úsek vodoprávního úřadu

Žádost o schválení manipulačního řádu vodního díla (§ 115 odst. 17 vodního zákona)
Žádost o stanovení ochranného pásma vodního díla nebo jeho změnu
Žádost o stanovení ochranného pásma vodního zdroje nebo jeho změnu (§ 30 odst. 6 vodního zákona)
Ohlášení vodních děl určených pro čištění odpadních vod do kapacity 50 ekvivalentních obyvatel (§15a vodního zákona)
Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních pro potřeby jednotlivých občanů (domácností) a o stavební povolení k domovní čistírně odpadních vod potřebné k takovému vypouštění (§ 8 odst. 1 písm. c) a § 15 vodního zákona)
Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových pro potřeby jednotlivých občanů (domácností) a o stavební povolení k domovní čistírně odpadních vod potřebné k takovému vypouštění (§ 8 odst. 1 písm. c) a § 15 vodního zákona)
Žádost o povolení k odběru podzemních vod pro potřeby jednotlivých občanů (domácností) a o stavební povolení ke studni nebo jinému vodnímu dílu potřebnému k takovému odběru (§ 8 odst. 1 písm. b) bod 1. a § 15 vodního zákona)
Ohlášení (§15a odst. 3 vodního zákona a § 104 odst. 2 písm. n) stavebního zákona)
Oznámení o užívání stavby vodního díla (§ 15 vodního zákona a § 120 stavebního zákona)
Žádost o vydání kolaudačního souhlasu k užívání vodního díla (§ 15 vodního zákona a § 122 stavebního zákona)
Žádost o vyjádření (§ 18 vodního zákona)
Žádost o udělení souhlasu (§ 17 vodního zákona)
Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod s obsahem zvlášť nebezpečné závadné látky do kanalizace nebo o jeho změnu (§ 16 odst. 1 vodního zákona)
Žádost o povolení k užívání vodních děl (§ 15 vodního zákona a § 76 a násl. zákona č. 50/1976 Sb.)
Žádost o stavební povolení k domovní čistírně odpadních vod, studni nebo jinému vodnímu dílu potřebnému k odběru podzemních vod pro potřeby jednotlivých občanů (domácností) (§ 15 vodního zákona)
Žádost o stavební povolení k vodním dílům) (§ 15 vodního zákona)
Žádost o povolení k některým činnostem nebo o jeho změnu (§ 14 odst. 1 vodního zákona)
Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních pro potřeby jednotlivých občanů (domácností) nebo jeho změnu (§ 8 odst. 1 písm. c) vodního zákona)
Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových pro potřeby jednotlivých občanů (domácností) nebo jeho změnu (§ 8 odst. 1 písm. c) vodního zákona)
Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních nebo jeho o změnu (§ 8 odst. 1 písm. c) vodního zákona)
Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo o jeho změnu (§ 8 odst. 1 písm. c) vodního zákona)
Žádost o povolení k odběru podzemních vod pro potřeby jednotlivých občanů (domácností) nebo o jeho změnu (§ 8 odst. 1 písm. b) bod 1. vodního zákona)
Žádost o povolení k nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami nebo jeho změnu (§ 8 odst. 1písm. a), b), d), e) nebo f) vodního zákona)