• lff

Logo Města Slavkov u Brna

*Formuláře žádostí a popis činnosti odboru

 Odbor stavebního úřadu a životního prostředí zajišťuje zejména následující činnosti a agendy:

 • v oblasti samostatné působnosti rozhoduje o označování budov čísly podle § 31 zákona o obcích;
 • vykonává státní správu v rozsahu obecního úřadu obce s rozšířenou působností jako obecní stavební úřad podle zákona o územním plánování a stavebním řádu (stavení zákona), ve znění pozdějších předpisů;
 • v přenesené působnosti vykonává funkci úřadu územního plánování podle zákona o územním plánování a stavebním řádu;
 • provádí legalizaci a vidimaci pro potřebu odboru;
 • řeší přestupky a správní delikty na úseku stavebního řádu a územního plánování;
 • zabezpečuje státní správu na úseku státní památkové péče;
 • administrativně zajišťuje činnosti Komise pro regeneraci MPZ;
 • provádí výkon působnosti speciálního stavebního úřadu pro silnice II. a III. třídy a veřejně přístupné účelové komunikace;
 • vykonává působnost silničního správního úřadu a speciálního stavebního úřadu ve věci povolování zřízení přejezdu na neveřejné účelové komunikaci;
 • vykonává působnost silničního správního úřadu a speciálního stavebního úřadu ve věcech místních komunikací na území města Slavkov u Brna;
 • zajišťuje vydávání souhrnných stanovisek, koordinovaných stanovisek, popř. koordinovaných závazných stanovisek za MěÚ.

Potřebné formuláře a odkazy:

Vzory potřebných formulářů jsou uvedeny ve vyhláškách č. 503/2006 Sb. (o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření) a č. 500/2006 Sb. (o územně plánování analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti). Všechny potřebné formuláře najdete níže nebo na webových stránkách Ministerstva pro místní rozvoj www.mmr.cz

doc1-Žádost_o_vydání_rozhodnutí_o_umístění_stavby.doc

doc2-Žádost_o_vydání_rozhodnutí_o_změně_využití_území.doc

doc3-Žádost_o_vydání_rozhodnutí_o_změně_vlivu_užívání_stavby_na_území.doc

doc4-Žádost_o_vydání_rozhodbutí_o_dělení_nebo_scelování_pozemků.doc

doc5-Žádost_o_vydání_rozhodnutí_o_ochranném_pásmu.doc

doc6-Žádost_o_vydání_společného_ÚR_a_SP.doc

doc7-Žádost_o_územní_souhlas.doc

doc8-Ohlášení_stavby.doc

doc9-Žádost_o_stavební_povolení.doc

doc10-Oznámení_stavebního_záměru_s_certifikátem_autorizovaného_inspektora.doc

doc11-Oznámení_o_užívání_stavby.doc

doc12-Žádost_o_vydání_kolaudačního_souhlasu.doc

doc13-Žádost_o_povolení_předčasného_užívání_stavby.doc

doc14-Oznámení_změny_v_užívání_stavby.doc

doc15-Ohlášení_odstranění.doc

doc16-Žádost_o_územně_plánovací_informaci.doc

doc17-Žádost_o_vydání_vyjádření.doc

doc18-Sdělení_k_funkčnímu_využití_pozemku.doc

doc19-Žádost_o_vydání_závazného_stanoviska_ke_stavbě_v_památkové_zóně__.doc

státní správu na úseku státní památkové péče;

Normal 0 21 false false false CS X-NONE X-NONE