• lff

Logo Města Slavkov u Brna

Základní informace

Občanský průkaz je povinen mít občan České republiky, který dosáhl věku 15 let a má trvalý pobyt na území České republiky. Tuto povinnost má i občan, jehož způsobilost k právním úkonům byla rozhodnutím soudu omezena.

Občanský průkaz lze vydat i občanovi mladšímu 15 let nebo občanovi, který nemá trvalý pobyt na území České republiky. Za občana mladšího 15 let, žádá jeho zákonný zástupce. Místo zákonného zástupce může podat žádost pěstoun, osoba, které byl občan mladší 15 let svěřen do výchovy, nebo ředitel zařízení pro výkon ústavní výchovy anebo zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, která pečují na základě soudního rozhodnutí o občana mladšího 15 let– tyto osoby připojují k žádosti souhlas zákonného zástupce s jeho úředně ověřeným podpisem (úředně ověřený podpis se nevyžaduje  pokud zákonný zástupce vyjádří svůj souhlas a žádost podepíše před obecním úřadem obce s rozšířenou působností, u něhož           se žádost podává). Občan, který byl rozhodnutím soudu zbaven způsobilosti k právním úkonům, může mít občanský průkaz jen v případě, že o jeho vydání požádá soudem ustanovený opatrovník nebo jiný zákonný zástupce, pokud mu nebyl ustanoven opatrovník.

TYPY OBČANSKÝCH PRŮKAZŮ

  • Občanské průkazy se strojově čitelnými údaji -  se vydávají občanům mladším 15 let s dobou platnosti na 5 let, za poplatek. Občanům starším 15 let s dobou platnosti na 10 let, bez poplatku. Občan si může zvolit, zda požádá        o vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem nebo bez čipu.
  • Občanské průkazy bez strojově čitelných údajů - tyto průkazy se vydávají:
  • S dobou platnosti na 6 měsíců, jestliže nelze vydávat občanské průkazy se strojově čitelnými údaji, protože došlo k technické závadě na zařízení zabezpečujícím jejich výrobu nebo ke katastrofě či jiné mimořádné události
  • S dobou platnosti na 3 měsíce, jestliže o něj požádá občan bezprostředně po nabytí českého státního občanství
  • S dobou platnosti na 1 měsíc na žádost občana v případě ztráty, odcizení, poškození nebo zničení občanského průkazu, nebo pokud občan potřebuje občanský průkaz v souvislosti s výkonem volebního práva – žádost o jeho vydání podává současně se žádostí o vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji

Žádost o vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji s čipem nebo bez čipu, může občan podat u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností, v hlavním městě Praze u úřadu městské části Prahy 1 až 22. Při podání žádosti o tento doklad si občan zvolí obecní úřad obce s rozšířenou působností, u kterého si občanský průkaz převezme. Pokud tak neučiní, převezme si občanský průkaz u obecního úřadu obce s rozšířenou působností, který je příslušný k jeho vydání. Vyžaduje se osobní převzetí dokladu. Při převzetí občanského průkazu si občan zvolí bezpečnostní osobní kód, který slouží k autentizaci při elektronické identifikaci držitele občanského průkazu při komunikaci s informačními systémy veřejné správy.

Žádost o vydání občanského průkazu bez strojově čitelných údajů se podává pouze u místně příslušného obecního úřadu obce s rozšířenou působností v jehož  správním obvodu je hlášen k trvalému pobytu. Převzetí tohoto dokladu pouze u obecního úřadu obce s rozšířenou působností podle místa trvalého pobytu. Vyžaduje se osobní převzetí.

DOKLADY PŘEDKLÁDANÉ K VYDÁNÍ OBČANSKÉHO PRŮKAZU MUSÍ BÝT PŘEDLOŽENY V ORIGINÁLE, OVĚŘENÉM OPISE NEBO OVĚŘENÉ KOPII.

FOTOGRAFII pro občanský průkaz se strojově čitelnými  údaji  s čipem nebo bez čipu lze za účelem vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji pořídit dvěma způsoby:

  • U obecního úřadu obce s rozšířenou působností = pořizuje fotografii úředník při podání žádosti
  • U fotografa, který elektronicky zašle prostřednictvím datové schránky Ministerstva vnitra České republiky obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, u něhož požádáte o vydání občanského průkazu

FOTOFRAFII pro občanský průkaz bez strojově čitelných údajů musí pořídit fotograf. Fotografie musí splňovat určité náležitosti – odpovídá podobě zobrazované osoby v době podání žádosti, zobrazená osoba v čelním pohledu, pozadí bílé až světlemodré, bez pokrývky hlavy, zobrazovaná osoba musí mít neutrální výraz, brýle nesmí zakrývat oči a vytvářet odlesky, nelze provádět retuše ani jiné úpravy negativu ani pozitivu.

LHŮTY PRO VYŘÍZENÍ

  • Občanský průkaz se strojově čitelnými údaji s čipem nebo bez čipu se vyhotoví do 30 dnů ode dne podání žádosti příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, popřípadě do 30 dnů ode dne, kdy byla žádost příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností předána
  • Občanský průkaz bez strojově čitelných údajů vydá obecní úřad obce s rozšířenou působností příslušný podle místa trvalého pobytu občana do 15 dnů ode dne vydání