• lff

Logo Města Slavkov u Brna

Kompletní informace

Vyřizuje:

Bc. Ivana Kludáková
tel. 544 121 139
email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 POLEDNÍ PŘESTÁVKA : 11:30 DO 12:30

Vydávání cestovních dokladů státním občanům České republiky (dále jen „občan"), jejich používání občany a vedení evidencí cestovních dokladů upravuje zákon č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů.

Před cestou do zahraničí

Před cestou do zahraničí byste si měli zkontrolovat, zda máte platný cestovní doklad. Držitel cestovního pasu se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji je podle zákona o cestovních dokladech oprávněn požádat u kteréhokoliv orgánu oprávněného k vydání tohoto pasu o ověření funkčnosti nosiče dat a správnosti údajů v něm zpracovaných biometrických údajů a osobních údajů.

Dále je třeba zjistit podmínky vstupu a pobytu v daném státě. Cestujete-li do členských států Evropské unie, postačuje ke vstupu a pobytu na území těchto států platný cestovní doklad.

Při cestě do ostatních států je třeba zjistit, zda se kromě platného cestovního dokladu uplatňují další podmínky vstupu a pobytu, zejména:

 • zda má Česká republika s daným státem uzavřenou bezvízovou dohodu či nikoliv; bezvízová dohoda stanoví, po jakou dobu a na jaké cestovní doklady se lze v daném státě zdržovat bez víza (např. pro bezvízové cesty do USA lze použít pouze cestovní pas se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji),
 • zda daný stát požaduje minimální platnost cestovního dokladu v souvislosti se vstupem a pobytem na svém území.

Kde získáte bližší informace

Stránky Ministerstva zahraničních věcí

Druhy cestovních dokladů:

 • Cestovní pas: vydá občanovi obecní úřad obce s rozšířenou působností, u něhož občan podal žádost o jeho vydání. Pokud občan neměl trvalý pobyt na území ČR nebo pokud jej nelze zjistit, vydá cestovní pas Magistrát města Brna
 • Diplomatický pas: vydá Ministerstvo zahraničních věcí
 • Služební pas: vydá Ministerstvo zahraničních věcí
 • Cestovní průkaz: zastupitelský úřad
 • Náhradní cestovní doklad EU: zastupitelský úřad
 • Jiný cestovní doklad na základě mezinárodní smlouvy

Cestovní pas se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji

(cestovní pas obsahuje strojově čitelné údaje a nosič dat pro uchování údajů o zobrazení obličeje, údajů o otiscích prstů rukou, údajů zpracovaných na datové stránce CP a dalších bezpečnostních prvků stanovených přímo použitelnými právními předpisy Evropských společenství: čl. 2 Nařízení Rady (ES) č. 2252/2004 ze dne 13. Prosince 2004).

Cestovní pas se vydá:

 • ve lhůtě 30 dnů, je-li žádost podána na zastupitelském úřadě v zahraničí, ve lhůtě 120 dnů
 • ve zkrácené lhůtě do 6 pracovních dnů (den podání se do lhůty nepočítá)
 • občanům ve věku do 15 let s dobou platnosti na 5 let, občanům starším 15 let s dobou platnosti na 10 let; dobu jeho platnosti nelze prodloužit

Zapisování dětí do cestovních dokladů rodičů bylo zrušeno

Podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 444/2009 a podle zákona č. 197/2010 Sb., skončilo dnem 1. července 2011 zapisování dětí do cestovních dokladů rodičů. Platnost zápisů dětí v cestovních dokladech rodičů skončila dne 26. června 2012. 

Zapisování titulů

Zapisování titulů do cestovních dokladů bylo zrušeno. Jedinou změnou údajů v cestovním dokladu, kterou lze provést, je prodloužení doby platnosti cestovního průkazu. Dobu platnosti cestovního průkazu prodlužuje na žádost občana zastupitelský úřad. 

Kdo a za jakých podmínek o vydání cestovního pasu může požádat:

 • občan starší 15 let, ale do doby zletilosti, tj. do 18 let, musí k žádosti přiložit písemný souhlas zákonného zástupce s jeho ověřeným podpisem. Podpis lze ověřit u orgánu, u něhož se podává žádost. Souhlas zákonného zástupce se nevyžaduje, pokud je jeho opatření spojeno s překážkou těžko překonatelnou
 • zákonný zástupce za občana mladšího 15 let; místo zákonného zástupce může podat pěstoun, osoba, které byl občan mladší 15 let svěřen do péče, anebo ředitel zařízení pro výkon ústavní výchovy, které pečuje na základě soudního rozhodnutí o občana mladšího 15 let. Tyto osoby připojují k žádosti souhlas zákonného zástupce s jeho ověřeným podpisem. Souhlas zákonného zástupce se nevyžaduje, pokud je jeho opatření spojeno s překážkou těžko překonatelnou
 • soudem určený opatrovník za občana, jehož svéprávnost je omezena tak, že není způsobilý k podání žádosti
 • za občana staršího 15 let podpůrce na základě smlouvy o nápomoci nebo člen domácnosti, jejichž oprávnění k zastupování občana bylo schváleno soudem
 • Úřad pro mezinárodně právní ochranu dětí, jde-li o osvojení občana mladšího 15 let do ciziny; jedná-li se o nezletilého občana staršího 15 let, dává tento úřad k žádosti souhlas

Jak a kam se obrátit

Návštěvou a podáním žádosti u příslušného úřadu.

Žádost o vydání cestovního pasu se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji se podává:

 • v České republice u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností, v hlavním městě Praze u úřadu městské části určený Statutem hlavního města Prahy (dále jen „obecní úřad obce s rozšířenou působností“), u něhož občan podal žádost o jeho vydání
 • v zahraničí u zastupitelského úřadu České republiky, s výjimkou konzulárního úřadu vedeného honorárním konzulárním úředníkem; žádost o vydání cestovního pasu ve zkrácené lhůtě (§ 5 odst. 3) nelze podat u zastupitelského úřadu
 • pokud občan neměl trvalý pobyt na území ČR nebo pokud jej nelze zjistit, vydá cestovní pas Magistrát města Brna

Převzetí cestovního pasu

Cestovní pas může převzít:

 • občan starší 15 let,
 • zákonný zástupce, pěstoun, osoba, které byl občan mladší 15 let svěřen do péče, ředitel zařízení pro výkon ústavní výchovy anebo zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, které pečují na základě soudního rozhodnutí o občana mladšího 15 let, nebo Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí
 • opatrovník občana, jehož svéprávnost je omezena tak, že není způsobilý k převzetí cestovního pasu, nebo člen domácnosti, jehož oprávnění k zastupování občana bylo schváleno soudem, nebo pověřený zástupce právnické osoby zřízené státem 

Vyžaduje se osobní převzetí cestovního pasu; převzetí cestovního pasu na základě plné moci s úředně ověřeným podpisem zmocnitele lze pouze z důvodu zvláštního zřetele hodného

(např. osoba je hospitalizována, neschopna pohybu).

Kde lze cestovní pas převzít

Cestovní pas se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji lze změnou zákona od 1. 1. 2016 převzít u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností, u kterého občan požádal o vydání cestovního pasu (tam, kde občan požádal o nový cestovní pas, taktéž vyzvedává).

Co musíte předložit

 • doklady prokazující údaje zapisované do cestovního pasu (jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo, apod.), například občanský průkaz (u občanů, kteří nemají občanský průkaz, jiné doklady, např. rodný list nebo oddací list), doklad o státním občanství (doklad o státním občanství se vyžaduje při vydání prvního cestovního pasu občanovi, který nemá trvalý pobyt na území České republiky)
 • doklady prokazující oprávněnost k podání žádosti zákonným zástupcem za občana mladšího 15 let, například: rodný list nebo občanský průkaz rodiče, v němž je dítě mladší 15 let zapsáno
 • doklady prokazující oprávněnost k podání žádosti pěstounem, osobou, které byl občan mladší 15 let svěřen do péče, nebo ředitelem zařízení pro výkon ústavní výchovy, které pečuje o občana mladšího 15 let, tj. příslušné rozhodnutí soudu
 • doklad prokazující oprávněnost k podání žádosti opatrovníkem za občana, jehož svéprávnost byla omezena, tj. příslušné rozhodnutí soudu
 • smlouvu o nápomoci schválenou soudem, podává-li za občana staršího 15 let žádost podpůrce nebo smlouvu o zastoupení schválenou soudem, podává-li za občana staršího 15 let žádost člen domácnosti
 • odůvodnění žádosti o vydání cestovního pasu, pokud občan již je držitelem platného cestovního pasu, a potřebuje další cestovní pas k cestám do zahraničí

Formuláře

Podání žádosti o vydání cestovního pasu se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji:

 • žádost se nepodává na úředním tiskopisu, občan u příslušného úřadu pouze předloží doklady potřebné k vydání cestovního pasu
 • nepřikládá se fotografie, fotografii pořizuje příslušný úřad při podání žádosti, proto se občan musí k němu osobně dostavit

Údaje v předložených dokladech se ověří v informačním systému evidence obyvatel.

Jestliže se ověří správnost těchto údajů a není-li důvod pro odepření vydání cestovního pasu, pořídí se biometrické údaje, to znamená fotografie a otisky prstů rukou občanů starších 12 let.

Po pořízení biometrických údajů se žádost vytiskne a předloží občanovi k podpisu. Podpis se poté digitalizuje a přenese do cestovního pasu. Dalším podpisem občan, popřípadě jeho zákonný zástupce, potvrdí správnost a úplnost žádosti, dá souhlas ke zpracování biometrických údajů do nosiče dat cestovního pasu a potvrdí, že byl informován o vedení biometrických údajů po dobu 60 dnů od předání vyrobeného cestovního pasu výrobcem Ministerstvu vnitra v informačním systému cestovních dokladů.

 

Podání žádosti je ukončeno elektronickým odesláním dat do centra za účelem dalšího zpracování.

Správní poplatky, termíny, platnost cestovních pasů

(zákon 634/2004 Sb., o správních poplatcích část IX, položka 115)

 • vydání cestovního pasu se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat ve lhůtě 30 dnů / 600 Kč (správní poplatek se hradí ihned, při podání žádosti)
  - občanům mladším 15 let 100 Kč
 • vydání cestovního pasu se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat ve zkrácené lhůtě 6 pracovních dnů / 4000 Kč (správní poplatek se hradí ihned, při podání žádosti)
  - občanům mladším 15 let 2000Kč

Lhůty pro vyřízení

 • Cestovní pas se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji se vydává ve lhůtě 30 dnů, je-li žádost podána na zastupitelském úřadě v zahraničí, ve lhůtě 120 dnů. Cestovní pas se vydává s časovou platností 10 let, u dětí do 15 let s časovou platností 5 let
 • Cestovní pas se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji vydaný ve zkrácené lhůtě 6 pracovních dnů (den podání žádosti se do lhůty nepočítá, tzn. 6+1). Cestovní pas ve zkrácené lhůtě se vydává s časovou platností 10 let, u dětí do 15 let s časovou platností 5 let

POZOR: změnou zákona od 1. 1. 2016 již nelze vydávat tzv. cestovní pasy typu Blesk. Nejkratší doba pro vydání je tedy 6 pracovních dnů (již nepůjde vyhotovení v kratší lhůtě).

Právní úprava

Zákon č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o cestovních dokladech)
ve znění zákona č. 217/2002 Sb. (poč. účinnosti 1.5.2004)
ve znění zákona č. 539/2004 Sb. (poč. účinnosti 1.11.2004)
ve znění zákona č. 559/2004 Sb. (poč. účinnosti 1.1.2006)
ve znění zákona č. 136/2006 Sb. (poč. účinnosti 15.8.2006)
ve znění zákona č. 106/2007 Sb. (poč. účinnosti 1.3.2008)
ve znění zákona č. 140/2008 Sb. (poč. účinnosti 25.4.2008)
ve znění zákona č. 227/2009 Sb. (poč. účinnosti 1.7.2010)
ve znění zákona č. 281/2009 Sb. (poč. účinnosti 1.1.2011)
nález Ústavního soudu č. 384/2009 Sb. (poč. účinnosti 31.12.2010)
ve znění zákona č. 274/2008 Sb. (poč. účinnosti 1.1.2009)
ve znění zákona č. 197/2010 Sb. (poč. účinnosti 26.6.2012)
ve znění zákona č. 424/2010 Sb. (poč. účinnosti 1.1.2012)
ve znění zákona č. 167/2012 Sb. (poč. účinnosti 1.7.2012)
ve znění zákona č. 105/2013 Sb. (poč. účinnosti 1.1.2014)
ve znění zákona č. 159/2013 Sb. (poč. účinnosti 21.6.2013)
ve znění zákona č. 303/2013 Sb.(poč. účinnosti 1.1.2014)
ve znění zákona č. 64/2014 Sb. (poč. účinnosti 1.5.2014)
ve znění zákona č. 318/2015 Sb. (poč. účinnosti 1.1.2016)
Vyhláška č. 400/2011 Sb., ze dne 6. Prosince 2011, kterou se provádí zákon o občanských průkazech a cestovních dokladech. Částka č. 139/2011.
Novela vyhláškou MV č. 76/2014 Sb.
Vyhláška č. 415/2006 Sb., kterou se stanoví technické podmínky a postup při pořizování a dalším zpracování biometrických údajů obsažených v nosiči dat cestovního dokladu
ve znění vyhlášky č. 75/2009 Sb. (poč. účinnosti 1.4.2009)
ve znění vyhlášky č. 83/2011 Sb. (poč. účinnosti 25.3.2011)
ve znění vyhlášky č. 206/2014 Sb. (poč. účinnosti 1.1.2015)

Doplňující zákony a předpisy

 • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů

Odepření vydání a odnětí cestovního dokladu

Vydání cestovní dokladu orgán příslušný k jeho vydání občanovi odepře, bylo-li mu podle zvláštního právního předpisu uloženo omezení spočívající v zákazu vycestování do zahraničí. O odnětí cestovního dokladu se rozhoduje v trestním řízení podle zvláštního právního předpisu (trestní řád).

Cestovní doklady se vydávají ve správním řízení, vedeném podle zákona č. 500/2004 Sb. správní řád.

Sankce

Pokud občan nesplní povinnost nebo poruší zákaz stanovený zákonem o cestovních dokladech, může být takové jednání posouzeno jako přestupek. Přestupky na úseku cestovních dokladů jsou upraveny v § 34a zákona o cestovních dokladech. Přestupkem může být například porušení povinnosti chránit cestovní doklad před ztrátou, poškozením, zničením nebo zneužitím, odevzdat neplatný cestovní doklad. Za přestupek lze uložit pokutu do 10 000 Kč, jedná-li se o neoprávněné zpracovávání údajů v nosiči dat s biometrickými údaji do 1 000 000 Kč.

Platnost cestovního dokladu skončí

 • uplynutím doby v něm vyznačené
 • ohlášením jeho ztráty nebo odcizení
 • uplynutím doby 3 měsíců ode dne změny příjmení občana, pokud k ní došlo v souvislosti s uzavřením manželství občana
 • pozbytím státního občanství, úmrtím nebo nabytím právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení držitele cestovního dokladu (dále jen "držitel") za mrtvého

Orgán příslušný k vydání cestovního dokladu rozhodne o skončení jeho platnosti, jestliže

a) je poškozen tak, že zápisy v něm uvedené jsou nečitelné nebo je porušena jeho celistvost

b) obsahuje nesprávné údaje nebo neoprávněně provedené změny, s výjimkou nesprávného údaje o aktuálním příjmení občana, pokud ke změně příjmení došlo v souvislosti s uzavřením manželství občana

c) jeho držitel podstatně změnil svou podobu. 7

Výdej údajů z evidence cestovních dokladů

Údaje o cestovních dokladech a jejich držitelích s výjimkou diplomatických a služebních pasů jsou zpracovány v evidenci cestovních dokladů, jejímž správcem je ministerstvo

(zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů).

Ministerstvo vnitra a obecní úřady obcí s rozšířenou působností poskytují údaje z informačního systému evidence cestovních dokladů pouze, pokud tak stanoví zvláštní právní předpis nebo mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána.

Zjistí-li subjekt údajů, že údaje jsou vedeny v rozporu se zákonem nebo jsou nepřesné, může požádat o vysvětlení, popř. o provedení opravy.

Kdo a za jakých podmínek

„Ministerstvo vnitra nebo obecní úřad obce s rozšířenou působností poskytuje občanovi staršímu 15 let údaje, které jsou k jeho osobě vedeny v evidenci cestovních dokladů, a to na základě písemné žádosti.

V žádosti občan uvede:

 • jméno, popřípadě jména a příjmení
 • rodné číslo; v případě, že nemá přiděleno rodné číslo, uvede datum narození
 • číslo platného cestovního dokladu
 • adresu místa trvalého pobytu
 • rozsah požadovaných údajů 

Žádost musí být opatřena úředně ověřeným podpisem občana. Úředně ověřený podpis občana se nevyžaduje, pokud občan předloží svou žádost osobně, podepíše ji před orgánem příslušným k poskytování údajů a předloží zároveň svůj občanský průkaz.

Žádost o poskytnutí údajů za občana staršího 15 let může podat podpůrce na základě smlouvy o nápomoci nebo člen domácnosti, jejichž oprávnění k zastupování občana bylo schváleno soudem, za občana, jehož svéprávnost je omezena tak, že není způsobilý k podání žádosti, opatrovník.

Za občana mladšího 15 let podává žádost o poskytnutí údajů zákonný zástupce, pěstoun, osoba, které byl občan mladší 15 let svěřen do péče, ředitel zařízení pro výkon ústavní výchovy anebo zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, které pečují na základě soudního rozhodnutí o občana mladšího 15 let, nebo Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí. Za občana může požádat o poskytnutí údajů jiná osoba na základě zvláštní plné moci s úředně ověřeným podpisem zmocnitele. 

Žádost lze podat také v elektronické podobě, který je ke stažení na stránkách Ministerstva vnitra – odbor správních činností. Není-li žádost doručena prostřednictvím datové schránky, je třeba ji podepsat uznávaným elektronickým podpisem.