• Stockholm 1

Logo Města Slavkov u Brna

*Popis činnosti odboru

Odbor kanceláře tajemníka zabezpečuje zejména následující činnosti:

 • spolupracuje při přípravě zasedání zastupitelstva a schůzí rady, především při kompletaci a rozesílání podkladů pro tato jednání;
 • zajišťuje zřízení a činnost pracoviště krizového řízení, které zabezpečuje plnění úkolů OÚ a OÚ ORP podle krizového zákona, dále podle zákona o IZS, agendy civilní ochrany, na úseku obrany státu, zajišťuje plnění povinností obce podle zákona o utajovaných informacích a bezpečnostní způsobilosti, vede agendu hospodářských opatření pro krizové stavy;
 • administrativně zajišťuje činnost organizační složky Jednotka sboru dobrovolných hasičů,
 • zajišťuje správu počítačové sítě, informačních systémů města, webových stránek města, technicky zajišťuje propojení s ostatními informačními systémy veřejné správy (dopravní agendy, datové schránky, základní registry, apod.), zajišťuje agendu kybernetické bezpečnosti;
 • zajišťuje komplexní mzdovou a personální agendu (např. i evidenci razítek, vystavování a evidenci průkazek, evidenci školení, zajištění praxe studentů, evidenci publikací a tiskovin, spolupráci s kronikářkou, atd.);
 • zajišťuje sekretariát tajemníka
 • zabezpečuje agendu veřejných sbírek;
 • poskytuje právní služby starostovi města, místostarostovi, tajemníkovi, zaměstnancům města zařazeným do městského úřadu, členům městského zastupitelstva a ředitelům příspěvkových organizací města v oblasti jejich funkčního a pracovního působení na úseku samostatné i přenesené působnosti města, formou konzultační činnosti, přípravy, aprobování, sepisování písemností právního charakteru;
 • zajišťuje revizi, přípravu a evidenci obecně závazných vyhlášek a nařízení města;
 • zajišťuje zastupování města v soudních řízeních;
 • v rozsahuje stanoveném vnitřním předpisem zajišťuje vymáhání pohledávek;
 • vede evidenci válečných hrobů;
 • technicky i organizačně zabezpečuje režim elektronické úřední desky a elektronické podatelny;
 • vede evidenci smluv a zajišťuje jejich zveřejnění v registru smluv;
 • vede pro radu města personální agendu ředitelů neškolských příspěvkových organizací zřizovaných městem;
 • vede agendu soudců přísedících;
 • zabezpečuje výkon působnosti vyvlastňovacího úřadu;
 • vydává ověřené výstupy z informačních systémů veřejné správy;
 • metodicky zajišťuje realizaci nástrojů zvyšování kvality ve veřejné správě pro úřad (např. benchmarking, Dobrý úřad);
 • technicky zajišťuje provoz webových stránek města;
 • vede agendu ztrát a nálezů;
 • objednává, eviduje a vydává kancelářské a hygienické potřeby;
 • provádí legalizaci a vidimaci;
 • zajišťuje vyvěšení státní vlajky na budovách úřadu při státních svátcích
 • zajišťuje činnost podatelny, doručování pošty;
 • zabezpečuje správu fyzické úřední desky;
 • příjimá žádosti o výpis z rejstříků trestů, výpisy z CzechPOINTu;
 • zajišťuje evidenci, provoz, údržbu, opravy, pojištění a hospodárné využití služebních vozidel;
 • eviduje služební cesty a spotřebu PHM;
 • vede evidenci stížností;
 • metodické vedení spisové služby (včetně systému VERA) a skartačního řízení;
 • vede agendu k zákonu č. 106/1999, včetně zpracování výročních zpráv;