• lff

Logo Města Slavkov u Brna

*Popis činnosti odboru

 Odbor správy majetku, investic a rozvoje zabezpečuje zejména následující činnosti a agendy:

 • zajišťuje veškerou investiční a neinvestiční výstavbu města;
 • zajišťuje výkon technického dozoru investora u zakázek města;
 • zabezpečuje zadávání veřejných zakázek zadávaných městem;
 • zpracovává žádosti a vyúčtování dotací pro jednotlivé dotační fondy v rámci stavebníinvestiční činnosti, tuto činnost zajišťuje i pro všechny příspěvkové organizace města a ostatní odbory MěÚ, přičemž jim poskytuje rovněž technický servis při přípravě a realizaci oprav spravovaného majetku;
 • zastupuje město jako účastníka a stavebníka při všech územních a stavebních řízeních a dále jako žadatele při zajištění dokladů a stanovisek nutných pro zajištění jednotlivého záměru výstavby;
 • zajišťuje zpracování strategických rozvojových dokumentů měta (zejména plán rozvoje, koncepce dopravy) a zajišťuje jejich realizaci;
 • provádí výkon práv a povinností vlastníka komunikací s výjimkou těch, která jsou svěřena jinému subjektu jako správci (např. Technické služby města Slavkov u Brna), povoluje a eviduje zvláštní užívání veřejných prostranství, vybírá poplatky za zvláštní užívání veřejného prostranství dle vyhlášky města o místních poplatcích, stanoví podmínky pro UVP;
 • hospodaří s pozemkovým fondem města,zejm. zajišťuje jeho nájmy, směny, pachty, výpůjčky, prodeje a výkupy pozemků a zřizování věcných břemene, jedná se subjekty, které s městem vstupují do právních vztahů ohledně majetku města;
 • zajišťuje majetkoprávní vztahy při budování a nabývání nemovitého majetku a veřejné infrastruktury;
 • připravuje pro orgány města podklady pro nakládání s majetkem města
 • zajišťuje evidenci a inventarizaci nemovitého a movitého majetku města a evidenci majetku svěřeného příspěvkovým organizacím, provádí kontrolní činnost stavu pzemků v majetku města; ve spolupráci s finančním odborem vytváří vnitřní směrnice související s evidencí, oceňováním a inventarizací majetku. Zabezpečuje po stránce organizační a technické inventarizaci majetku města, podrobnosti upravuje vnitřní předpis;
 • předkládá orgánům města ke schválení názvy ulic;
 • podává příslušnému silničnímu správnímu úřadu návrhy na stanovení dopravního značení ve městě, zajišťuje k tměto návrhům projektovou dokumentaci;
 • zajišťuje koncepci dopravy ve městě;
 • zajišťuje investorskou a inženýrskou činnost a výkon technického dozoru investora na stavebních akcícch týkajících se majetku města;
 • provádí legalizaci a vidimaci pro potřebu odboru;
 • vydává ověřené výstupy z informačních systémů veřejné správy;
 • zajišťuje grafické návrhy dopravního značení (navrhy uzavírek) a mapové podkady pro ostatní odbory a příspěvkové organizace města dle jejich požadavků;
 • zajišťuje instalaci schváleného dopravního značení;
 • administrativně zajišťuje činnosti Komise pro rozvoj města a dopravy
 • v rozsahu pověření radou města uzavírá nájemní smlouvy na umístění reklamních poutačů a pachtovní smlouvy;
 • řeší nejasné majetkoprávní vztahy města ve vztahu ke katastru nemovitstí;
 • vede evidenci přípojek a poskytuje vyjádření a stanovením podmínek pro jejich provedení.