• uvod2

Logo Města Slavkov u Brna

*Popis činnosti odboru

Odbor finanční zabezpečuje zejména následující činnosti:

 • sleduje a analyzuje aktuální finanční situaci města a optimalizuje využití bankovních služeb pro potřeby města, vyhodnocuje stav volných finančních prostředků města a předkládá orgánům města návrhy na jejich optimální využití;
 • Zpracovává finanční podklady a analýzy pro financování investičních i neinvestičních akcí města;
 • na úseku finanční účtárny vede účetnictví města včetně účetnictví vedlejší hospodářské činnosti (VHČ);
 • na úseku pokladny úřadu zajišťuje hotovostní příjmy a výdaje města;
 • na úseku rozpočtu města zpracovává návrh rozpočtu města a návrh závěrečného účtu města, zpracovává rozbory hospodaření města a jeho organizací; zpracovává rozpočtový výhled města;
 • na podnět jednotlivých správců rozpočtu zpracovává návrhy na změny schváleného rozpočtu (rozpočtová opatření) a předkládá je orgánům města;
 • spolupracuje s odborem správy majetku, investic a rozvoje, zpracovává návrh plánu VHČ a návrh na rozdělení zisku;
 • zabezpečuje zpracování a podání daňových přiznání a úhradu daní (pokud není tato činnost pro konkrétní daň svěřena jinému odboru), zajišťuje finanční vztahy se státem a krajem, pojištění města;
 • zajišťuje provádění dokladových inventur a porovnávání inventurních soupisů s účetním stavem;
 • zajišťuje výkon státní správy podle zákona o loteriích a jiných podobných hrách, (např. vydávání povolení k provozu výherních hracích přístrojů a rovněž loterií a tombol);
 • zajišťuje výkon samosprávy a státní správy na úseku školství v rozsahu příslušných právních předpisů; vede personální agendu ředitelů škol a školských zařízení; vede agendu školských rad;
 • spolupracuje se školskými zařízeními v samostatné působnosti, spolupracuje při řešení jejich úkolů ve městě;
 • rozhoduje o uložení odvodů a penále za porušení rozpočtové kázně dle zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů;
 • vede evidenci příjmů a čerpání dotací získaných tuzemskými poskytovateli (ministerstva, kraj, úřad práce, granty firem) i dotací z fondů EU;
 • provádí závěrečné finanční vypořádání dotací dle požadovaných termínů;
 • zpracovává podklady pro sestavení státního závěrečného účtu;
 • vede agendu místních poplatků vybíraných na základě OZV, pokud není některý z nich výslovně svěřen jinému odboru;
 • vede evidenci pohledávek města v rozsahu stanoveném vnitřním předpisem, zajišťuje nakládání s nimi (zejmání vymáhání).