• DnySlavkova 650x167

Logo Města Slavkov u Brna

O projektu

Představení projektu Vzdělávání v eGon-centru Slavkov u Brna

Město Slavkov u Brna zahájilo v srpnu 2010 realizaci projektu Vzdělávání v eGon-centru Slavkov u Brna. Projekt je součástí zavádění eGovernmentu v krajích a obcích s rozšířenou působností (ORP) a bude probíhat po dobu tří let, tedy do června 2013.


Co je cílem projektu?

Cílem projektu je zajistit vzdělávání pracovníků a zastupitelů obcí a zaměstnanců organizací zřizovaných obcemi tak, aby byli schopni plnit úkoly spojené s jednotlivými prvky eGovernmentu, to znamená např. obsluha Czech POINTu, práce s datovými schránkami a elektronickou spisovou službou, konverze dokumentů, používání elektronického podpisu atd.
Vzdělávání úředníků a jejich profesní rozvoj je jedním ze základních předpokladů pro zvýšení kvality veřejné správy, pro zvýšení její transparentnosti a otevřenosti a pro poskytování kvalitnějších služeb občanům. I k tomu chce projekt prostřednictvím postupného a systematického zvyšování odbornosti v oblasti eGovernmentu přispět.


Jaké jsou hlavní aktivity projektu?

Vzdělávání bude realizováno bezplatně prostřednictví vlastních školitelů (zaměstnanců MěÚ Slavkov u Brna) s pomocí akreditovaných vzdělávacích kurzů, které zpracoval Institut pro místní správu Praha. V průběhu projektu se počítá s proškolením alespoň 152 osob a jednotlivými kurzy by mělo projít minimálně 1 200 úspěšných absolventů.


Pro koho jsou kurzy určeny?

Cílovou skupinou, tedy osobami, které se mohou kurzu bezplatně účastnit jsou:
úředníci a zastupitelé všech 17 obcí ze správního obvodu ORP Slavkov u Brna,
zaměstnanci jimi zřizovaných organizací,
úředníci, zaměstnanci MěÚ Slavkov u Brna,
zaměstnanci organizací zřizovaných městem Slavkov u Brna.


Jakou formou a kde budou kurzy probíhat?

Kurzy budou probíhat jak prezenčně tak distančně (dálkově). Pro prezenční formu bude k dispozici mobilní učebna pro 12 osob. Učebna bude vybavena notebooky. Tato moderní technika, bude umožňovat simulaci práce na kompletně vybaveném pracovišti Czech POINTu.
Distanční studium bude probíhat prostřednictvím e-learningu s možností konzultace daného tématu s tutorem kurzu v předem vymezených dnech a časech. Pro e-learning bude využíváno výukové prostředí LMS ELEV, které pro potřeby činnosti eGon-center vytvořil Institut pro místní správu Praha.
Do jednotlivých kurzů se zájemci budou hlásit podle předem sestaveného, průběžně aktualizovaného plánu kurzů.


Kdo projekt financuje?

Projekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu (www.esfcr.cz) z dotačního titulu Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (OPLZZ). Rozpočet města Slavkov u Brna se na projektu podílí 15 %.


Udržitelnost projektu

Udržitelnost projektu spočívá především v následném využívání nově získaných znalostí všemi absolventy kurzů, které povede ke zkvalitnění služeb veřejné správy v ORP Slavkov u Brna. I po skončení realizace projektu budou pokračovat aktivity související se vzděláváním a odbornou přípravou zaměstnanců. Lze předpokládat kontinuální rozšiřování témat školení i s ohledem na další vývoj eGovernmentu.
 

Tento projekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a obecního rozpočtu.

 
logo esf esfcr