• lff

Logo Města Slavkov u Brna

Seznam čínností odborů

Odbor správních činností a živnostenského úřadu

Cestovní doklady
Evidence obyvatel
Ohlašovna
Matrika
Agenda CzechPOINT
Občanské průkazy

Odbor BYTOVÉHO A TEPELNÉHO HOSPODÁŘSTVÍ

Odbor DOPRAVY A SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ

Odbor SOCIÁLNÍCH VĚCÍ

Sociálně-právní ochrana dětí
Náhradní výchova
Náhradní rodinná péče (dále jen NRP)
Krizové situace v rodinách s nezletilými dětmi
Situace řešené kurátorem pro dospělé
Situace řešené kurátorem pro děti a mládež

Odbor KANCELÁŘ TAJEMNÍKA

Odbor FINANČNÍ

Odbor INVESTIC A ROZVOJE

Odbor OBECNÍ ŽIVNOSTENSKÝ ÚŘAD

Odbor ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Úsek vodoprávního úřadu
Úsek odpadového hospodářství a ochrany ovzduší
Úsek ochrany ZPF, přírody a krajiny
Úsek myslivosti, rybářství a lesního hospodářství

Odbor STAVEBNÍHO A ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍHO ÚŘADU

Úsek státní památkové péče

Odbor vnějších vztahů