• lff

Logo Města Slavkov u Brna

úno21

KONTROLNÍ ČINNOST ŽIVNOSTENSKÉHO ÚŘADU V ROCE 2016

informace ilustrační fotoDo kompetence živnostenského úřadu patří mimo jiné i dohled nad dodržováním povinností podnikatelů souvisejících s jejich podnikáním.

Kontroly podnikatelů jsou prováděny v rámci naplánovaných kontrol, doručených podnětů nebo v neposlední řadě operativně a jejich výkon se řídí od 01. 01. 2014 zákonem č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád). Kontrolu lze oznámit podnikateli písemně předem, přičemž kontrola je zahájena datem doručení tohoto oznámení, ale může být zahájena  bez oznámení přímo na provozovně. Kontrolní pracovníci se podnikateli (kontrolované osobě) nebo osobě přítomné kontrole (povinné osobě , např. osobě prodávající) prokazují pověřením k výkonu kontroly, které má formu buď písemného pověření k jednotlivé kontrole anebo průkazu, na němž je uveden výčet právních předpisů, k jejichž kontrole je kontrolující oprávněn. Průkaz obsahuje dále evidenční číslo, fotografii kontrolního pracovníka, jeho jméno a příjmení a orgán, který průkaz vydal. Živnostenské kontroly se zaměřují zejména na dodržování zákona č. 455/1991 Sb. o živnostenském podnikání a dále na dodržování povinností vyplývajících z ostatních právních předpisů v souvislosti s podnikáním, a to nejčastěji z ustanovení §§ 9-13 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ustanovení § 114 zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních a ustanovení § 14 zákona č. 307/2013 Sb., o povinném značení lihu.

V roce 2016 bylo živnostenským úřadem Slavkov u Brna provedeno celkem 111 kontrol u právnických a fyzických osob. Kontroly byly zaměřeny zejména na oblasti:

  • Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
  • Ubytovací služby
  • Kontrolní akce na alkohol
  • Řešení sídla (místa podnikání) odlišného od bydliště.

Z výsledků kontrol provozoven za rok 2016 opět, jak již v minulých letech, vyplynulo, že podnikatelé nejčastěji nedostatečně označují provozovny povinně stanovenými údaji (jméno a příjmení podnikatele, IČO, provozní nebo prodejní doba, jméno a příjmení osoby odpovědné za činnosti provozovny). Jsou taktéž stále případy, že podnikatelé nesplňují povinnost zajistit způsobilost provozovny, ve které živnost provozují (tím, že nepředloží patřičné rozhodnutí stavebního úřadu). Mezi frekventované porušení patří také nesplnění povinnosti předem oznámit živnostenskému úřadu zahájení nebo ukončení činnosti v provozovně. Je zapotřebí si uvědomit, že údaje o provozovnách jsou součástí veřejného živnostenského rejstříku (dostupný na www.rzp.cz ), proto živnostenský zákon vynucuje tuto povinnost pod hrozbou sankce. S tím pak souvisí povinnost podnikatele nejpozději ke dni ukončení činnosti v provozovně oznámit živnostenskému úřadu, na jaké adrese lze vypořádat případné závazky. Dalším velmi častým zjištěním je neprokázání právního důvodu k užívání prostor na adrese, kterou podnikatel uvedl v živnostenském rejstříku jako své sídlo a která je odlišná od jeho bydliště, což pak vede k obligatornímu zrušení živnostenského oprávnění ze strany živnostenského úřadu.

V roce 2016 živnostenský úřad spolupracoval s Českou obchodní inspekcí, inspektorátem pro Jihomoravský a Zlínský kraj, s Krajskou hygienickou stanicí Jihomoravského kraje, územním pracovištěm Vyškov, s Policií České republiky OOP Slavkov u Brna a s Cizineckou policií Brno.

Závěrem je nutno zdůraznit, že snahou kontrolních pracovníků živnostenského úřadu je informovat při kontrolních šetřeních podnikatele o novelách zákonů souvisejících s kontrolou, poskytovat kvalitní služby a informace, případně je poučit a správně nasměrovat na dotčené správní orgány. Není totiž smyslem kontroly za každou cenu ukládat podnikatelům pokuty či jiné sankce, jelikož z dlouholeté praxe vyplynulo, že napomenutí nebo vysvětlení konkrétního problému je mnohdy účinnější nežli řešení drobného porušení povinností podnikatele sankcí.

Ing. Veronika Dupalová

Odbor správních činností a živnostenského úřadu