PŘEHLED USNESENÍ

55. řádné schůze rady města Slavkov u Brna
konané dne 10.4.2013


223/55/RM/2013 Plnění usnesení Rady města Slavkova u Brna z 1. až 54. schůze RM z období 2010-2014
I. Rada města-bere na vědomí zprávu o plnění usnesení RM s tím, že

považuje za splněné body:

33/50/II z 50. schůze RM - 23.1.2013

71/51/III z 51. schůze RM - 6.2.2013

125/53, 134/53/II, 135/53/III.2, 158/53, 164/53/II z 53. schůze RM - 06.03.2013

17/33 z 33. schůze MRM - 11.3.2013

180/54/II, 185/54, 188/54/I, 188/54/II, 190/54, 191/54, 192/54, 195/54, 198/54/III, 206/54/II, 220/54 z 54. schůze RM - 27.03.2013

  • vypouští ze sledování:

149/53 z 53. schůze RM - 06.03.2013

  • další úkoly trvají.

 


224/55/RM/2013 Zpráva o činnosti odboru sociálních věcí v roce 2012
I. Rada města-bere předloženou informaci na vědomí.

225/55/RM/2013 Zpráva o činnosti odboru životního prostředí za rok 2012
I. Rada města-bere na vědomí

zprávu odboru životního prostředí za rok 2012


226/55/RM/2013 Smlouva o sdružení -Spravedlnost
I. Rada města-doporučuje zastupitelstvu města

schválit návrh smlouvy o sdružení mezi Městem Slavkov u Brna a Honebním společenstvem Křenovice za účelem údržby a péče o biocentrum "Spravedlnost" v k. ú. Slavkov u Brna v přiloženém znění.

II. Rada města-Ukládá

1. Ing. Miroslavu Zavadilovi
1.1.1.

předložit návrh smlouvy k projednání zastupitelstvu města.

Termín: 17.6.2013

227/55/RM/2013 Informace o postupu realizace informační tabule u díla PPO II, plnění usnesení 33/50/RM/2013
I. Rada města-bere předloženou informaci na vědomí.

228/55/RM/2013 Problematické přechody pro chodce ve městě
I. Rada města-bere předloženou informaci na vědomí.
II. Rada města-Ukládá

1. Ing. Simoně Vaňkové
1.1.1.

zajistit finanční prostředky z rozpočtu města na rekonstrukci přechodu pro chodce pro rok 2014.

Termín: 31.5.2013

2. Radoslavu Lánskému
1.2.1.

zajistit obnovu vodorovného dopravního značení dle doporučení odboru dopravy a silničního hospodářství.

Termín: 31.5.2013

229/55/RM/2013 Žádost společnosti Mirror
I. Rada města-souhlasí

se záměrem provedení terénních úprav na pozemku města parc.č. 347/9 v k.ú. Slavkov u Brna ve prospěch společnosti Mirror Development s.r.o., Wintrova 2853/30a, 628 00 Brno za podmínky odsouhlasení projektové dokumentace řešící rozsah úprav radou města.

II. Rada města-Ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi
1.1.1.

zjistit a předložit radě města dopad provedených terénních úprav na cenu pozemku města.

Termín: 9.5.2013
1.1.2.

předložit radě možnosti využití plochy uvedené v bodě I. tohoto usnesení dle stávajíćího územního plánu a dle návrhu nového územního plánu.

Termín: 24.4.2013

230/55/RM/2013 Zpráva o činnosti komise RM pro životní prostředí za rok 2012
I. Rada města-bere na vědomí

zprávu o činnosti komise RM pro životní prostředí za rok 2012

1.

odvolává z funkce předsedy komise RM pro životní prostředí pana Petra Navrátila  na základě jeho osobní žádosti

2.

pověřuje Ing. Hynka Charvata  svoláním komise a provedením volby nového předsedy komise RM pro životní prostředí. Termín do 30.6.2013


231/55/RM/2013 Postupná obnova zámku - zajištění projektové dokumentace
I. Rada města-schvaluje

schvaluje uzavření smlouvy o dílo a dodatku č.1 na vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení řešící postupnou opravu zámku s ing. arch. Milošem Klementem, ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓ v předloženém znění za podmínky schválení financování zastupitelstvem města.

II. Rada města-Ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi
1.1.1.

uzavření smlouvy o dílo a dodatku č.1 na vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení řešící postupnou opravu zámku s ing. arch. Milošem Klementem, ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓v předloženém znění za podmínky schválení financování zastupitelstvem města.

Termín: 30.4.2013

232/55/RM/2013 Záměr prodeje částí pozemků p.č.803 a 807 - Cantico
I. Rada města-nesouhlasí

se zveřejněním záměru prodeje částí pozemků parc. č. 803 a 807 oba ostatní plocha v k.ú. Slavkov u Brna o celkové výměře 56 m2 z vlastnictví města.

II. Rada města-Ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi
1.1.1.

předložit návrh na zveřejnění záměru prodeje částí pozemků parc. č. 803 a 807 oba ostatní plocha v k.ú. Slavkov u Brna o celkové výměře 56 m2 z vlastnictví města k rozhodnutí zastupitelstvu města.

Termín: 17.6.2013

233/55/RM/2013 Záměr směny části pozemku 4353 Slavkov
I. Rada města-souhlasí

se zveřejněním záměru směny části pozemku parc. č. 4353 orná půda o výměře 244 m2 z vlastnictví města.

II. Rada města-Ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi
1.1.1.

zveřejněnit záměr směny části pozemku parc. č. 4353 orná půda o výměře 244 m2 z vlastnictví města.

Termín: 15.4.2013

234/55/RM/2013 Žádost o odprodej částí pozemků - manželé Novotní
I. Rada města-nesouhlasí

se zveřejněním záměru prodeje částí pozemků parc.č.1780/35 a 1780/37, oba ostatní plocha v k.ú. Slavkov u Brna o celkové výměře cca 210 m2 z vlastnictví města.

II. Rada města-Ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi
1.1.1.

předložit návrh zveřejnění záměru prodeje částí pozemků parc.č.1780/35 a 1780/37, oba ostatní plocha v k.ú. Slavkov u Brna o celkové výměře cca 210 m2 z vlastnictví města k rozhodnutí zastupitelstvu města.

Termín: 17.6.2013

235/55/RM/2013 Nabídka odkupu pozemků - Rostěnice, a.s.
I. Rada města-doporučuje zastupitelstvu města

nedat souhlas ke zveřejnění záměru  prodeje pozemků z vlastnictví města v k.ú. Slavkov u Brna, které užívá společnost Rostěnice, a.s. na základě nájemní smlouvy.

II. Rada města-Ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi
1.1.1.

předložit nabídku odkupu pozemků společnosti Rostěnice, a.s. k projednání zastupitelstvu města.

Termín: 17.6.2013

236/55/RM/2013 Pronájem pozemku 986/3 pro reklamní zařízení- SK Slavkov
I. Rada města-schvaluje

uzavření nájemní smlouvy o pronájmu části pozemku parc. č. 986/3 ostatní plocha v k.ú. Slavkov u Brna o výměře 5 m2 (vedle horní vstupní brány na stadion) za účelem umístění reklamního zařízení se Sportovním klubem - SK Slavkov u Brna, se sídlem Slavkov u Brna, Kaunicova 1442,▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓v předloženém znění. 

II. Rada města-Ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi
1.1.1.

zajistit uzavření nájemní smlouvy o pronájmu části pozemku parc. č. 986/3 ostatní plocha v k.ú. Slavkov u Brna o výměře 5 m2 (vedle horní vstupní brány na stadion) za účelem umístění reklamního zařízení se Sportovním klubem - SK Slavkov u Brna.

Termín: 15.5.2013

237/55/RM/2013 Poskytnutí finančního daru
I. Rada města-doporučuje zastupitelstvu města

schválit návrh darovací smlouvy se společností ATAG Private & Corporate Services Ltd. na zajištění financování projektu na opravu chodníku kolem farního kostela a na dokončení dětského hřiště MŠ Zvídálek v předloženém znění.

II. Rada města-Ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi
1.1.1.

předložit na zasedání zastupitelstva města návrh darovací smlouvy se společností ATAG Private & Corporate Services Ltd. na zajištění financování projektu na opravu chodníku kolem farního kostela a na dokončení dětského hřiště MŠ Zvídálek.

Termín: 22.4.2013

238/55/RM/2013 Zelnice - převody infrastruktury
I. Rada města-doporučuje zastupitelstvu města

schválit uzavření předloženého dodatku č. 1. ke smlouvě o spolupráci a budoucích převodech infrastruktury se společností KALÁB-stavební firma, spol. s r.o., se sídlem Vídeňská 849/15, Brno, PSČ 639 00, IČ: 49436589 za předpokladu schváleného financování.

II. Rada města-Ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi
1.1.1.

předložit zastupitelstvu města návrh na uzavření předloženého dodatku č. 1. ke smlouvě o spolupráci a budoucích převodech infrastruktury se společností KALÁB-stavební firma, spol. s r.o., se sídlem Vídeňská 849/15, Brno, PSČ 639 00, IČ: 49436589 za předpokladu schváleného financování.

Termín: 22.4.2013

239/55/RM/2013 Věcné břemeno k pozemkům JMK
I. Rada města-schvaluje

uzavření předložené smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene k částem pozemků p.č. 3779 a p. č. 3780/1 v k.ú. Slavkov u Brna ke stavbě "Propojení komunikace a IS ulic Jiráskova - Tyršova ve Slavkově u Brna, SO 01 - Kanalizační šachta a lapač splavenin" mezi Městem Slavkov u Brna jako budoucím oprávněným z věcného břemene a Jihomoravským krajem, ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓jako budoucím povinným z věcného břemene. 

II. Rada města-Ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi
1.1.1.

zajistit uzavření předložené smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene k částem pozemků p.č. 3779 a p. č. 3780/1 v k.ú. Slavkov u Brna ke stavbě "Propojení komunikace a IS ulic Jiráskova - Tyršova ve Slavkově u Brna, SO 01 - Kanalizační šachta a lapač splavenin" mezi Městem Slavkov u Brna jako budoucím oprávněným z věcného břemene a Jihomoravským krajem, Žerotínovo nám. 449/3, 601 82 Brno, IČ: 70888337 jako budoucím povinným z věcného břemene.

Termín: 30.4.2013

240/55/RM/2013 Smlouva o právu provést stavbu - manžele Szufnarowšti
I. Rada města-souhlasí

s uzavřením smlouvy o právu provést stavbu na pozemku Města Slavkov u Brna parc. č. 3189/44 a 3189/36 v k.ú. Slavkov u Brna, která zakládá právo stavebníka RNDr. Pavla Szufnarowského a MUDr. Zdeňky Szufnarowské, ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ , k umístění vodovodní přípojky ke stavbě "Dům pro individuální rekreaci Slavkov u Brna par. číslo 3189/1" v k.ú. Slavkov u Brna, v přeloženém znění. 

II. Rada města-Ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi
1.1.1.

zajistit uzavření smlouvy o právu provést stavbu se stavebníkem RNDr. Pavlem Szufnarowským a MUDr. Zdeňkou Szufnarowskou▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓.

Termín: 30.4.2013

241/55/RM/2013 Smlouva o právu provést stavbu - p. Vozdecký
I. Rada města-souhlasí

s uzavřením smlouvy o  právu provést stavbu na pozemku Města Slavkov u Brna parc. č. 929 a 3768 v k.ú. Slavkov u Brna, která zakládá právo stavebníka Ing. Romana Vozdeckého, ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓, k umístění kanalizační a vodovodní přípojky ke stavbě RD na ul. Brněnská p.č. 629 v k.ú. Slavkov u Brna, v předloženém znění.

II. Rada města-Ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi
1.1.1.

zajistit uzavření smlouvy o právu provést stavbu se stavebníkem Ing. Romanem Vozdeckým▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓.

Termín: 30.4.2013

242/55/RM/2013 Tabule partnerských měst
I. Rada města-

zprávu odkládá a žádá o doplnění dle požadavků členů rady.


243/55/RM/2013 Zajištění financování VO+MR
I. Rada města-Ukládá

1. Ing. Simoně Vaňkové
1.1.1.

předložit na další jednání rady města návrh rozpočtového opatření na realizaci rekonstrukce veřejného osvětlení a městského rozhlasu ve výši 1.600.000,-Kč.

Termín: 24.4.2013

244/55/RM/2013 Sumarizace výsledků přezkoumání hospodaření Města Slavkov u Brna za rok 2012
I. Rada města-bere předloženou informaci na vědomí.
II. Rada města-Ukládá

1. Mgr. Bohuslavu Fialovi
1.1.1.

realizovat nápravná opatření dle zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření města a předložit informaci radě města.

Termín: 24.4.2013

245/55/RM/2013 Rozpočtové opatření č. 7
I. Rada města-doporučuje zastupitelstvu města

schválit následující rozpočtové opatření č. 7:

Výdaje:

Snížení položky č. 6 - Podíl k dotaci MPZ                                                           445.000 Kč

Výdaje:

Zařazení nové položky - Projektová dokumentace na obnovu zámku                                                                                                                220.000 Kč

Zařazení nové položky - projektová dokumentace na obnovu střechy (Koláčkovo nám. 108)                                                                                                                 70.000 Kč

Zařazení nové položky - Obnova průjezdu v objektu Palackého nám. 65                          125.000 Kč

 Zařazení nové položky - Statický posudek a projekt k objektu BD  (Fügnerova 109)                                                                                                                    30.000 Kč

II. Rada města-Ukládá

1. Ing. Simoně Vaňkové
1.1.1.

Předložit návrh RO č. 7 zastupitelstvu.

Termín: 6.5.2013

246/55/RM/2013 Žádost MUDr. Evy Fuchsové
I. Rada města-souhlasí

s umístěním sídla obchodní firmy MUDr. Eva Fuchsová, gynekologie, s.r.o. na adrese Slavkov u Brna, Malinovského 551, PSČ 684 01.

II. Rada města-schvaluje
  1. schvaluje uzavření dodatku č.2 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor č. 13/551 ze dne 5.1.2011,  kterým do práv a povinností původního nájemce  MUDr. Evy Fuchsové  vstoupí její nástupce firma MUDr. Eva Fuchsová, gynekologie, s.r.o., se sídlem Malinovského 551, PSČ 684 01, Slavkov u Brna.
III. Rada města-Ukládá

1. Bc. Jitce Charvátové
1.1.1.

 zajistit uzavření dodatku č.2 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor č. 13/551 ze dne 5.1.2011,  kterým do práv a povinností původního nájemce  MUDr. Evy Fuchsové  vstoupí její nástupce firma MUDr. Eva Fuchsová, gynekologie, s.r.o., se sídlem Malinovského 551, PSČ 684 01, Slavkov u Brna.

Termín: 30.4.2013

247/55/RM/2013 Žádost Svatavy Čermákové
I. Rada města-souhlasí

se zvýšením měsíční platby na provádění úklidu na DPS, Polní 1444, Slavkov u Brna, na částku 18.760 Kč.

II. Rada města-Ukládá

1. Bc. Jitce Charvátové
1.1.1.

zajistit uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo o provádění úklidu, uzavřené dne 2.9.2002 s paní Svatavou Čermákovou▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓, IČ: 72371510, s novou cenou na provádění úklidu, a to 18.760 Kč / měsíc.

Termín: 30.4.2013

248/55/RM/2013 Žádost o splátkový kalendář a prominutí penále - pí Valentová
I. Rada města-schvaluje

uzavření splátkového kalendáře na dlužnou částku bez penále paní Janě Valentové▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓za podmínky řádného splácení.

II. Rada města-Ukládá

1. Bc. Jitce Charvátové
1.1.1.

uzavřít s paní Janou Valentovou▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓splátkový kalendář na dlužnou částku bez penále s měsíční splátkou ve výši 500,- Kč.

Termín: 30.4.2013

249/55/RM/2013 Vyjádření k žádosti Mgr. Gejdošové
I. Rada města-nesouhlasí

a nevyhovuje  tak žádosti Mgr. Petry Gejdošové o odkoupení bytu č. 3, Sídliště Nádražní 1193, Slavkov u Brna.


250/55/RM/2013 Nájemné
I. Rada města-bere na vědomí

předloženou zprávu.

II. Rada města-doporučuje zastupitelstvu města

k projednání předloženou zprávu s doplněním o cenovou mapu schválenou radou města.


251/55/RM/2013 Prodloužení nájmu - kavárna na zámku
I. Rada města-souhlasí

s prodloužením nájmu ve znění dodatku č. 2 ke Smlouvě o nájmu nebytových prostor ze dne 31.3.2008 - kavárna na ZS-A.

II. Rada města-Ukládá

1. Ing. Aleši Šilhánkovi
1.1.1.

uzavřít dodatek č. 2 ke Smlouvě o nájmu nebytových prostor - kavárna na ZS-A.

Termín: 30.4.2013

252/55/RM/2013 Zpráva o stavu polních cest
I. Rada města-bere na vědomí

předloženou zprávu.

II. Rada města-Ukládá

1. Radoslavu Lánskému
1.1.1.

předložit zprávu zastupitelstvu města.

Termín: 6.5.2013

253/55/RM/2013 Souhlas s přijetím daru
I. Rada města-souhlasí

s tím, aby ZŠ Slavkov u Brna, Komenského nám. přijala dar v hodnotě 135.429Kč od ČŠI.

II. Rada města-ukládá

řediteli ZŠ Slavkov u Brna, Komenského nám. uzavřít s ČŠI smlouvu na přijetí daru.


254/55/RM/2013 Žádost o zvýšené čerpání investičního fondu - změna kurzu
I. Rada města-schvaluje ZŠ Komenského nám. 495
  1. převedení dalších  8 000 Kč z rezervního fondu do investičního fondu.
  2. navýšení položky "čerpání IF - akrobatický pás" v příjmové a ve výdajové části o 8 000 Kč, celkem na 162 000 Kč.

255/55/RM/2013 Žádost o povolení výjimky
I. Rada města-uděluje

výjimku z počtu dětí na třídu v Mateřské škole Zvídálek, Komenského náměstí 495, Slavkov u Brna na školní rok 2013/2014.


256/55/RM/2013 Zápis do MŠ Zvídálek
I. Rada města-bere předloženou informaci na vědomí.

a souhlasí s termínem zápisu dětí do Mateřské školy Zvídálek.


257/55/RM/2013 Komise kulturní - zápis, návrh nového člena
I. Rada města-bere na vědomí

zápis ze zasedání komise kulturní č. 1/2013.

II. Rada města-jmenuje

pí Ilonu Zykovou bytem Fügnerova 601, Slavkov u Brna, členkou komise kulturní.


258/55/RM/2013 Přehled podaných stížností na MěÚ za I. čtvrtletí roku 2013
I. Rada města-bere na vědomí

předloženou zprávu.


259/55/RM/2013 Stížnost - pan Ekrt
I. Rada města-bere na vědomí

předloženou stížnost pana Tomáše Ekrta.


260/55/RM/2013 Výzva-moravská vlajka
I. Rada města-nesouhlasí

s připojením města k iniciativě "Za vyvěšování moravské vlajky."


261/55/RM/2013 Žádost ANLET
I. Rada města-nesouhlasí

s podporou Asociace nositelů legionářských tradic formou daru.


262/55/RM/2013 Služební cesta do Zadaru
I. Rada města-schvaluje

služební cestu starosty města Ing. Ivana Charváta do chorvatského města Zadaru ve dnech 14. - 17.4.2013.


263/55/RM/2013 Přijetí Investičního úvěru ve výši 12.500.000 Kč
I. Rada města-rozhoduje

na základě zprávy o posouzení a hodnocení nabídek, že nejvhodnější nabídka v rámci veřejné zakázky na službu "Investiční úvěr ve výši 12.500.000,-Kč" byla předložena uchazečem Česká spořitelna, a. s., Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4, IČ: 452544782.

II. Rada města-doporučuje zastupitelstvu města

schválit přijetí bankovního úvěru od České spořitelny, a. s., Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4, IČ: 45244782, ve výši 12.500.000 Kč, s dobou splácení na 15 let, s úrokovou sazbou 3M PRIBOR + odchylka a jeho zajištění blankosměnkou bez avalu.


264/55/RM/2013 Výběrové řízení - Úvěr na úhradu podílu na rekonstrukci a stavebních úpravách na SC Bonaparte
I. Rada města-schvaluje

zahájení veřejné zakázky malého rozsahu na poskytnutí úvěru na úhradu podílu města na rekonstrukci a stavebních úpravách SC Bonaparte podle předložené zadávací dokumentace.

II. Rada města-schvaluje

následující okruh bankovních institucí, které budou vyzvány k předložení nabídek úvěru podle předchozího odstavce:

Česká spořitelna, a. s., Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4

Československá obchodní banka, a. s., Radlická 333/150, 150 57 Praha

GE MONEY BANK, a. s., Vyskočilova 1422/1a, 140 28, Praha 4 - Michle

Komerční banka, a. s., Na Příkopě 33, 114 07 Praha 1, P. O. BOX 839

Oberbank AG, a. s., nám. I. P. Pavlova 5, 120 00 Praha 2

III. Rada města-schvaluje

složení komise pro posouzení a hodnocení nabídek úvěru: 1. Mgr. Vladimír Soukop, 2. Ing. Simona Vaňková, 3. Mgr. Eva Doleželová a stanoví jako náhradníky: 1. Ing. Hynek Charvat, 2. pí Romana Palátová, 3. Mgr. Bohuslav Fiala

IV. Rada města-Ukládá

1. Ing. Simoně Vaňkové
1.1.1.

vyzvat schválené subjekty k podání nabídek a na příští schůzi rady předložit zprávu komise o posouzení a hodnocení předložených nabídek.

Termín: 24.4.2013

265/55/RM/2013 Přestupní uzel - výběr TDI
I. Rada města-schvaluje

na základě předložených přehodnocených nabídek uzavření smlouvy o dílo s panem Ing. Janem Reichlem▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓na výkon technického dozoru investora na akci: " Přestupní uzel IDS Slavkov u Brna - Nádražní" za cenu 157.300,-Kč vč. DPH 21%, za podmínky projednání procesu zadání této veřejné zakázky a ruší své usnesení z 53.RM dne 6.3.2013, bod. 173/53/RM2013.

II. Rada města-Ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi
1.1.1.

zajistit uzavření smlouvy o dílo s panem Ing. Janem Reichlem, ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓na výkon technického dozoru investora na akci: " Přestupní uzel IDS Slavkov u Brna - Nádražní" za podmínky projednání procesu veřejné zakázky s poskytovatelem dotace.

Termín: 1.5.2013

266/55/RM/2013 Rozdělení dotace z programu MPZ pro rok 2013- úprava textu usnesení
I. Rada města-doporučuje zastupitelstvu města
  • dát souhlas k požádání a přijetí státní dotace ministerstva kultury z Programu regenerace MPR a MPZ pro rok 2013 ve výši 725.000 Kč
  • dát souhlas k poskytnutí částky z rozpočtu města ve výši 220.000 Kč jako povinného podílu Města Slavkova u Brna, k dotaci vlastníku uvedených nemovitostí - Římskokatolické farnosti Slavkov u Brna, Malinovského 1 Slavkov u Brna, IČ 61729710 v následném rozdělení. Na opravu  střechy  kostela sv. Jana Křtitele na pozemku p.č.682, KP zapsané v ÚSKP pod r.č.39575/7-3854  ve výši 83.635 Kč  a opravu střechy špitálu u kostela sv Jana Křtitele na pozemku p.č.684, KP zapsané v ÚSKP pod r.č. 39575/7-3855 ve výši 136.365 Kč.

267/55/RM/2013 Program 10. mimořádného zasedání zastupitelstva města Slavkova u Brna
I. Rada města-schvaluje program 10. mimořádného zasedání zastupitelstva města v předloženém znění.

268/55/RM/2013 Smlouva o výpůjčce - Napoleonská expozice
I. Rada města-schvaluje

uzavření Smlouvy o výpůjčce v předloženém znění.