Rada města Slavkov u Brna
PŘEHLED USNESENÍ
z 63. řádné schůze rady města Slavkov u Brna,
která se konala dne 14.8.2013

519/63/RM/2013 Plnění usnesení Rady města Slavkova u Brna z 1. až 62. schůze RM z období 2010-2014
I. Rada města bere na vědomí zprávu o plnění usnesení RM s tím, že
  • považuje za splněné body:

418/60, 426/60, 429/60, 435/II.1, 435/II.2, 446/60 z 60. schůze RM - 26.06.2013

453/61, 456/61, 457/61, 459/61, 461/61, 463/61/1., 463/61/2., 466/61, 468/61, 472/61, 473/61, 474/61, 481/61/III z 61. schůze RM - 17.07.2013

494/62, 499/62, 500/62, 503/62, 505/62, 509/62, 508/62/1, 508/62/2 z 62. schůze RM - 31.07.2013

  • vypouští ze sledování:

32/40 z 40. schůze MRM - 13.06.2013

  • další úkoly trvají.

520/63/RM/2013 Výstavba RD manželů Leitnerových
I. Rada města Ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi
1.1.

projednat s vlastníky způsob nabytí pozemků parc.č.1787/13 a 1787/22 v k.ú. Slavkov u Brna do vlastnictví města pro výstavbu infrastruktury.

Termín: 28.8.2013

2. Ing. Miroslavu Zavadilovi
2.1.

projednat s manž. Leitnerovými návrh plánovací smlouvy řešící prodloužení infrastruktury k plánované výstavbě RD o cca 10m.

Termín: 28.8.2013

521/63/RM/2013 Mokřady - vyjádření OŽP
I. Rada města bere na vědomí
1.

návrh na vybudování biocentra "Třináct jezer" v lokalitě U Prostředníčka.

II. Rada města Ukládá

1. Ing. Miroslavu Zavadilovi
1.1.

předložit návrh na vybudování biocentra "Třináct jezer" v lokalitě U Prostředníčka komisi životního prostředí.

Termín: 30.9.2013

522/63/RM/2013 MEC, spol. s r.o. - nepovolené stavby u golfového hřiště
I. Rada města bere na vědomí

informace o současném stavu řízení o nepovolených stavbách společnosti MEC, spol. s.r.o. u golfového hřiště.


523/63/RM/2013 Návrh prodejních cen pozemků ve vlastnictví města
I. Rada města Ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi
1.1.

upravit opatření  - "Postup při prodeji pozemků z majetku města" ve smyslu doporučení odboru IR, tj. zejména stanovení ceny dle znaleckých posudků, a předložit jej na nejbližší zasedání RM.

Termín: 28.8.2013

2. Ing. Petru Lokajovi
2.1.

upravit cenovou pomůcku dle doporučení uvedených přímo na schůzi rady města.

Termín: 28.8.2013

3. Ing. Petru Lokajovi
3.1.

zajistit  vypracování znaleckého posudku o ceně obvyklé na část pozemku parc.č.759 (žadatel p. Antonín Matyáš) a pozemek parc.č.2639/4 (žadatel Areál Matuštík, s.r.o.) a předložit žádosti k dalšímu projednání RM.

Termín: 11.9.2013

524/63/RM/2013 Odvodnění nádvoří zámku
I. Rada města souhlasí

s neuskutečněním realizace dodatečného odvodnění nádvoří zámku z důvodů uvedených v předložené zprávě.


525/63/RM/2013 Přehled veřejně přístupných hřišť
I. Rada města bere předloženou informaci na vědomí.
II. Rada města Ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi
1.1.

zveřejnit ve Slavkovském zpravodaji mapu dětských hřišť a veřejných sportovních hřišť (včetně provozní doby, výše poplatků) dle předloženého materiálu s doplněním hřiště při ZŠ Tyršova a při DDM.

Termín: 20.8.2013

526/63/RM/2013 Smlouva o právu provést stavbu - manželé Henrichovi
I. Rada města souhlasí

s uzavřením smlouvy o právu provést stavbu na pozemku Města Slavkov u Brna na parc. č. 929 a 3768 v k.ú. Slavkov u Brna, která zakládá právo stavebníka Moniky Henrichové a Pavla Henricha, ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓k umístění plynovodní, NN přípojky a napojení na komunikaci a zpevněnou plochu k "RD Henrichovi" na ul. Brněnská parc. č. 627 v k.ú. Slavkov u Brna.

II. Rada města Ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi
1.1.

zajistit uzavření smlouvy o právu provést stavbu se stavebníkem Monikou Henrichovou a Pavlem Henrichem▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓.

Termín: 31.8.2013

527/63/RM/2013 Věcné břemeno pro JMP Net - p. Kovařík
I. Rada města schvaluje

uzavření smlouvy  o budoucí smlouvě o zřízení  věcného břemene s JMP Net, s.r.o., sídlem Plynárenská 499/1, 657 02 Brno, IČ 27689841, na pozemcích  parc. č.620/1 a 564 v k. ú. Slavkov u Brna (stavba s názvem "prodloužení STL plynovodu a plynová přípojka" pro RD  č.p. 662 p.Kovaříka) v předloženém znění.

 

II. Rada města Ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi
1.1.

zajistit  uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene s JMP Net, s.r.o., sídlem Plynárenská 499/1, 657 02 Brno, IČ 27689841, na pozemcích parc. č.620/1 a 564 v k. ú. Slavkov u Brna (stavba s názvem "prodloužení STL plynovodu a plynová přípojka" pro RD č.p. 662 p.Kovaříka).

Termín: 30.9.2013

528/63/RM/2013 Soubor rozpočtových opatření č. 28 - 29
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města

 

schválit následující rozpočtová opatření v předloženém znění:

 

RO č. 28 - Dotace ZŠ Komenského

 

Příjmy:

Zařazení nové položky - Dotace - "Vzájemně si pomáháme vzdělávat se"

                                                                                                                       487.900 Kč

Výdaje:

Zařazení nové položky - Účelový neinvestiční příspěvek - ZŠ Komenského - Dotace 

"Vzájemně si pomáháme vzdělávat se"

                                                                                                                      487.900 Kč

 

 

RO č. 29 - Dotace na služby IC ZS-A

 

Příjmy:

Zařazení nové položky - Dotace na služby IC ZS-A

                                                                                                                        48.000 Kč

Výdaje:

Navýšení položky č. 21 - Účelový neinvestiční příspěvek ZS-A - informační centrum

                                                                                                                        48.000 Kč

 

II. Rada města Ukládá

1. Ing. Simoně Vaňkové
1.1.

 

předložit rozpočtové opatření č. 28 - Dotace ZŠ Komenského a rozpočtové opatření č. 29 - Dotace na služby IC ZS-A zastupitelstvu města.

Termín: 23.9.2013

529/63/RM/2013 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o úvěru č. 10611/13/LCD
I. Rada města schvaluje

uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o úvěru č. 10611/13/LCD ze dne 10. 6. 2013, s Českou spořitelnou, a. s., Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4, IČ: 45244782, v předloženém znění za podmínky schválení financování první splátky zastupitelstvem města.

II. Rada města Ukládá

1. Ing. Simoně Vaňkové
1.1.

předložit radě návrh rozpočtového opatření na financování první splátky výše uvedeného úvěru.

Termín: 31.8.2013

2. Ing. Simoně Vaňkové
2.1.

zajistit podpis Dodatku č. 1 ke Smlouvě o úvěru č. 10611/13/LCD ze dne 10. 6. 2013 s Českou spořitelnou, a.s., se sídlem Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4, IČ: 45244782.

Termín: 30.9.2013

530/63/RM/2013 Stížnost na provoz areálu ARC Slavkov
I. Rada města bere na vědomí

informaci o možném postupu ve věci stížnosti na provoz areálu na pozemcích parc. č. 341/6 a 343/1 v kú Slavkov občanským sdružením ARC Slavkov, sídlem Přízřenická 1024, 664 42 Modřice, IČ: 22762973.

II. Rada města Ukládá

1. Ing. Ivanu Charvátovi
1.1.

zajistit projednání stížnosti na provoz areálu na pozemcích parc. č. 341/6 a 343/1 v kú Slavkov občanským sdružením ARC Slavkov, sídlem Přízřenická 1024, 664 42 Modřice, IČ: 22762973, s tímto sdružením.

Termín: 30.8.2013

531/63/RM/2013 Žádost o výjimku z OZV o pravidlech pro pohyb psů
I. Rada města neschvaluje

žádost paní ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓, o udělení výjimky z obecně závazné vyhlášky města č. 2/2013, kterou se stanoví pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství.


532/63/RM/2013 Žádost společnosti FINREKA
I. Rada města schvaluje

uzavření dohody o ukončení smlouvy o nájmu nebytových prostor č. 01B/288, která byla uzavřena se společností FINREKA s.r.o., se sídlem Bučovická 141, Slavkov u Brna, IČ: 26944405, a to s účinností ke dni 31.8.2013.

II. Rada města Ukládá

1. Bc. Jitce Charvátové
1.1.

zajistit uzavření dohody o ukončení smlouvy o nájmu nebytových prostor č. 01B/288, která byla uzavřena se společností FINREKA s.r.o., se sídlem Bučovická 141, Slavkov u Brna, IČ: 26944405, a to s účinností ke dni 31.8.2013.

Termín: 31.8.2013

2. Bc. Jitce Charvátové
2.1.

zveřejnit záměr pronájmu volných nebytových prostor v objektu polikliniky, Malinovského 288, o výměře 21,60 m2  za nájemné ve výši 900,- Kč/m2/rok.

Termín: 3.9.2013

533/63/RM/2013 Žádost o prodloužení nájemní smlouvy - paní Kaurová
I. Rada města schvaluje

uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě ze dne 27.9.2012 k bytu č. 5, Zlatá Hora 1228, Slavkov u Brna, uzavřené s paní Marií Kaurovou,▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓ obsahujícím prodloužení nájmu bytu na dobu určitou, a to do 31.8.2016, za smluvní nájemné ve výši 60 Kč/m2.

II. Rada města Ukládá

1. Bc. Jitce Charvátové
1.1.

zajistit uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě ze dne 27.9.2012 k bytu č. 5, Zlatá Hora 1228, Slavkov u Brna, uzavřené s paní Marií Kaurovou,▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓obsahující prodloužení nájmu bytu na dobu určitou, a to do 31.8.2016, za smluvní nájemné ve výši 60 Kč/m2.

Termín: 31.8.2013

534/63/RM/2013 Žádost o prodloužení nájemní smlouvy - paní Zuzáková
I. Rada města schvaluje

uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě ze dne 13.8.2012 k bytu č. 11, Zlatá Hora 1227, Slavkov u Brna, uzavřené s paní Leonou Zuzákovou, ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓ obsahujícím prodloužení nájmu bytu na dobu určitou, a to do 31.8.2016 za smluvní nájemné ve výši 60 Kč/m2.

II. Rada města Ukládá

1. Bc. Jitce Charvátové
1.1.

zajistit uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě ze dne 13.8.2012 k bytu č. 11, Zlatá Hora 1227, Slavkov u Brna, uzavřené s paní Leonou Zuzákovou,▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓ obsahující prodloužení nájmu bytu na dobu určitou, a to do 31.8.2016 za smluvní nájemné ve výši 60 Kč/m2.

Termín: 31.8.2013

535/63/RM/2013 Výpověď z nájmu bytu - pan Filípek
I. Rada města schvaluje

podání výpovědi z nájmu bytu č. 2, Zlatá Hora 1358, Slavkov u Brna, dle § 711 odst. 2 písm. b) občanského zákoníku v platném znění, panu Tomáši Filípkovi▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓.

II. Rada města Ukládá

1. Bc. Jitce Charvátové
1.1.

zajistit zaslání výpovědi z nájmu bytu panu Tomáši Filípkovi▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓.

Termín: 31.8.2013

536/63/RM/2013 Zveřejnění záměru pronájmu uvolněného bytu
I. Rada města schvaluje

zveřejnění záměru pronájmu bytu č. 2, Zlatá Hora 1227, Slavkov u Brna. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok a nájemné stanoveno v souladu se schválenou cenovou mapou. Podmínkou uzavření nájemní smlouvy je úhrada dluhu po předchozím uživateli ve výši 40.148,- Kč.

II. Rada města Ukládá

1. Bc. Jitce Charvátové
1.1.

zveřejnit záměr pronájmu bytu č. 2, Zlatá Hora 1227, Slavkov u Brna. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok a nájemné stanoveno v souladu se schválenou cenovou mapou. Podmínkou uzavření nájemní smlouvy je úhrada dluhu po předchozím uživateli ve výši 40.148,- Kč.

Termín: 19.8.2013

537/63/RM/2013 Žádost Diecézní charity Brno o mimořádnou dotaci na rok 2013
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města

neschválit poskytnutí mimořádné dotace z rozpočtu města na rok 2013 pro Diecézní charitu Brno.

II. Rada města Ukládá

1. Mgr. Šárce Morongové
1.1.

předložit žádost Diecézní charity Brno zastupitelstvu města.

Termín: 23.9.2013

538/63/RM/2013 Plánované cesty do družebního města Slawków - Polsko
I. Rada města bere na vědomí

předloženou zprávu a schvaluje financování nákladů na pohonné hmoty pro cestu cimbálové muziky Zornica do Slawkówa v Polsku dne 30. 8. - 1. 9. 2013.

II. Rada města schvaluje

použití služebního vozidla, úhradu nákladů na pohonné hmoty a služební cestu Ing. Ivanu Charvátovi, Mgr. Petru Kostíkovi a MUDr. Oldřichu Pospíšilovi ve dnech 21. 9. - 22. 9. 2013 v rámci pořádání oslav 50 let mysliveckého sdružení ve Slawkówě - Polsko. 

III. Rada města schvaluje

financování nákladů na pohonné hmoty pro cestu zástupců Mysliveckého sdružení Slavkov u Brna ve dnech 21. 9. - 22. 9. 2013 v rámci pořádání oslav 50 let mysliveckého sdružení ve Slawkówě - Polsko.


539/63/RM/2013 Cyklojazda histórie 2013
I. Rada města předloženou zprávu odkládá

na nejbližší schůzi rady města.


540/63/RM/2013 Schválení ceníku DDM pro školní rok 2013/2014
I. Rada města schvaluje

předložený ceník zájmového vzdělávání (kroužků) DDM Slavkov u Brna pro školní rok 2013/2014.


541/63/RM/2013 Přehled pronájmů v zámeckém parku
I. Rada města bere předloženou informaci na vědomí.

 

 


542/63/RM/2013 Žádost o úpravy rozpočtu
I. Rada města schvaluje

úpravy rozpočtu organizace ZS-A dle předloženého znění.


543/63/RM/2013 Rozšíření možností ve využití kina
I. Rada města bere na vědomí

 informaci o rozšíření možností ve využití kina Jas ve Slavkově u Brna.

 


544/63/RM/2013 ZŠ Tyršova - zateplení tělocvičny - výběr zhotovitele
I. Rada města

na základě zprávy o posouzení nabídek vylučuje z dalšího zadávacího řízení nabídku společnosti Pavel Čáslava - Čáslava - Stav, Masarykova 427/31, 602 00 Brno-střed, Brno-město, IČ 15240720,

II. Rada města

na základě zprávy o posouzení a hodnocení nabídek rozhoduje, že nejvhodnější nabídka na akci "ZŠ Tyršova - zateplení tělocvičny", Tyršova ul. čp. 977, Slavkov u Brna. byla podána společností Ing. Jan Reichl, Pod Oborou 1425, 684 01 Slavkov u Brna, IČ 67603271,

 

III. Rada města souhlasí

s uzavřením smlouvy o dílo na akci: "ZŠ Tyršova - zateplení tělocvičny", Tyršova ul. čp. 977, Slavkov u Brna se společností Ing. Jan Reichl, Pod Oborou 1425, 684 01 Slavkov u Brna, IČ 67603271 za cenu 2.510.777,- Kč včetně 21% DPH za podmínky schválení financování.