Rada města Slavkov u Brna
PŘEHLED USNESENÍ
z 62. řádné schůze rady města Slavkov u Brna,
která se konala dne 31.7.2013

489/62/RM/2013 Plnění usnesení Rady města Slavkova u Brna z 1. až 61. schůze RM z období 2010-2014
I. Rada města bere na vědomí zprávu o plnění usnesení RM s tím, že
 • považuje za splněné body:

374/59/VI, 377/59/I.1, 377/59/I.2 z 59. schůze RM - 05.06.2013

424/60, 434/60, 437/60/II, 440/60/II, 449/60 z 60. schůze RM - 26.06.2013

462/61, 467/61, 476/61, 477/61, 478/61, 479/61 z 61. schůze RM - 17.07.2013

 • vypouští ze sledování:

336/57 z 57. schůze RM - 09.05.2013

 • další úkoly trvají.

490/62/RM/2013 Rozbory hospodaření Města Slavkov u Brna za II. čtvrtletí 2013
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města

 

schválit Rozbory hospodaření Města Slavkov u Brna za II. čtvrtletí 2013 v předloženém znění.

II. Rada města Ukládá

1. Ing. Simoně Vaňkové
1.1.

 předložit Rozbory hospodaření Města Slavkov u Brna za II. čtvrtletí 2013 zastupitelstvu města.

Termín: 30.9.2013

491/62/RM/2013 Rozbory hospodaření VHČ za II. čtvrtletí roku 2013
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města

schválit plnění plánu vedlejší hospodářské činnosti za II. čtvrtletí roku 2013 v předloženém znění.

 

II. Rada města Ukládá

1. Bc. Jitce Charvátové
1.1.

předložit zastupitelstvu města ke schválení plnění plánu vedlejší hospodářské činnosti za II. čtvrtletí roku 2013.

Termín: 23.9.2013

492/62/RM/2013 Rozbory hospodaření příspěvkových organizací TSMS a ZS-A za II. čtvrtletí 2013
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města

 

schválit Rozbory hospodaření příspěvkových organizací TSMS a ZS-A za II. čtvrtletí 2013.

II. Rada města Ukládá

1. Ing. Simoně Vaňkové
1.1.

předložit Rozbory hospodaření příspěvkových organizací TSMS a ZS-A za II. čtvrtletí 2013 zastupitelstvu města.

Termín: 30.9.2013

493/62/RM/2013 Rozbory hospodaření školských příspěvkových organizací za II. čtvrtletí 2013
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města

 

schválit Rozbory hospodaření školských příspěvkových organizací za II. čtvrtletí 2013 v předloženém znění.

II. Rada města Ukládá

1. Ing. Simoně Vaňkové
1.1.

předložit Rozbory hospodaření školských příspěvkových organizací zastupitelstvu města.

Termín: 30.9.2013

494/62/RM/2013 Soubor rozpočtových opatření a doplnění
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města

 

schválit předložená rozpočtová opatření:

 

Rozpočtové opatření č. 18 - Venkovní žaluzie MŠ Zvídálek

 

Výdaje:

Navýšení položky č. 18 - Účelový investiční příspěvek MŠ - žaluzie                                  190.000 Kč

Výdaje:

Snížení položky 104 - Rezerva                                                                                  190.000 Kč

 

Rozpočtové opatření č. 23 - Rozpočtování příjmů

  

Příjmy:

Příjmy:

Snížení položky č. 5 - Daň z příjmu právnických osob za obce                              833.000 Kč

Zařazení nové položky - Odvod za odnětí půdy                                                     7.000 Kč

Zařazení nové položky - Poplatek za provozovaný VHP                                       129.000 Kč

Zařazení nové položky - Dobývání nerostného bohatství                                     164.000 Kč

Zařazení nové položky - Pokuty DSH                                                                    54.000 Kč

Zařazení nové položky - Pokuty KT                                                                     340.000 Kč

Zařazení nové položky - Příjmy z úroků                                                               10.000 Kč

Zařazení nové položky - Pokuty VV                                                                   31.000 Kč

Zařazení nové položky - Pokuty MP                                                                  122.000 Kč

Zařazení nové položky - Příjmy z poskytování služeb                                           126.000 Kč

Zařazení nové položky - Příjmy z věcných břemen                                             18.000 Kč

Zařazení nové položky - Pokuty ŽÚ, VV                                                              44.000 Kč

Zařazení nové položky - Neidentifikované příjmy - úroky                                     40.000 Kč

Zařazení nových položek - Příjmy na základě veřejnoprávních smluv                  26.000 Kč

Zařazení nové položky - Finanční vypořádání SPOD                                             273.000 Kč

Zařazení nové položky - Odvzd loterií a podobných her kromě VHP                    169.000 Kč

Zařazení nové položky - Odvoz z výherních hracích přístrojů                          2.400.000 Kč

Výdaje:

Navýšení položky č. 104 Rezerva                                                                   1.944.000 Kč

Navýšení položky č. 87 - Městský úřad provoz                                                  273.000 Kč

Převod finančních prostředků ve Fondu rezerv a rozvoje                                   2.569.000 Kč

 

Rozpočtové opatření č. 25 - Přestupní uzel

 

Příjmy

Snížení položky č. 37 - Přestupní uzel                                                                11.621.000 Kč

Výdaje:

Snížení položky č. 58 - Přestupní uzel                                                                   13.818.000 Kč

Snížení položky č. 104 - Rezerva                                                                           2.200.000 Kč

Zařazení nové položky - Přestupní uzel                                                                  4.397.000 Kč

  

Rozpočtové opatření č. 26 - OPŽP

 

Výdaje:

Navýšení položky č. 8 - Příprava a realizace dotací                                                    280.000 Kč

Výdaje:

Snížení položky č. 104 - Rezerva                                                                             280.000 Kč

II. Rada města bere na vědomí

 

předložené doplňující informace o financování zateplení tělocvičky ZŠ Tyršova.

III. Rada města bere na vědomí

 

předloženou informaci o stavu rezervy po schválení rozpočtových opatření.


495/62/RM/2013 Pronájem Komerční banky v SC Bonaparte - pořízení plošiny
I. Rada města bere na vědomí

ukončení nájmu nebytových prostor v SC Bonaparte - pobočka Komerční banky ke dni 30.9.2013 a souhlasí s převzetím zabudované plošiny pro vozíčkáře do vlastnictví města.

II. Rada města schvaluje

Komerční bance, a.s., se sídlem nám. Junkových 2772/1, Praha - Stodůlky, PSČ 155 00,  IČ: 54317054, slevu na nájemném ve výši čtvrtletního nájemného za období 1.7.-30.9.2013.

 


496/62/RM/2013 Oprava střechy DPS - výběr zhotovitele
I. Rada města

na základě zprávy o posouzení a hodnocení nabídek rozhoduje, že nejvhodnější nabídka na akci "Oprava střechy Domu s pečovatelskou službou, Polní čp. 1444, Slavkov u Brna" byla podána společností DACH SYSTEM s.r.o., Chválkovická 220/45, 779 00 Olomouc, IČ 25367501 ,

II. Rada města souhlasí

s uzavřením smlouvy o dílo na akci: "Oprava střechy Domu s pečovatelskou službou, Polní čp. 1444, Slavkov u Brna" se společností  DACH SYSTEM s.r.o., Chválkovická 220/45, 779 00 Olomouc, IČ 25367501  za cenu 4.879.811,- Kč včetně 15% DPH.

III. Rada města Ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi
1.1.

zajistit uzavření smlouvy o dílo na akci: "Oprava střechy Domu s pečovatelskou službou, Polní čp. 1444, Slavkov u Brna" se společností  DACH SYSTEM s.r.o., Chválkovická 220/45, 779 00 Olomouc, IČ 25367501  za cenu 4.879.811,- Kč včetně 15% DPH.

Termín: 31.8.2013

497/62/RM/2013 Palackého nám čp. 65 - oprava kotelny - zahájení výběrového řízení
I. Rada města souhlasí

s níže uvedeným okruhem společností pro podání nabídky, navrženou komisí pro hodnocení a podmínkami pro podání nabídky:

 

Návrh okruhu společností:

 1. Jiří Kuba, Nížkovice 278, 684 01, IČ: 72329513,
 2. TRASKO, a.s., Na Nouzce 487/8, 682 01 Vyškov,  IČ: 25549464 ,
 3. TERMO CZ, s.r.o., sídliště Nádražní 1311, 684 01 Slavkov u Brna, IČ 25535561

 

Navrhovaná hodnotící komise:

Členové: Ing. Jiří Doležel, Bc. Jitka Charvátová, Ing. Petr Janek.

Náhradníci: Mgr. Vladimír Soukop, p. Vojtěch Lstibůrek, Ing. Petr Lokaj. 

 

Navržené kvalifikační předpoklady:

 • výpis z obchodního nebo živnostenského rejstříku
 • přehled tří zakázek obdobného charakteru v minimální hodnotě 0,35 mil. Kč bez DPH za posledních 5 let

 Navržené obchodní podmínky:

 • součástí nabídky bude návrh smlouvy o dílo podepsaný oprávněnou osobou
 • dodavatel prokáže pojištění odpovědnosti za škodu při výkonu podnikání v hodnotě min. 1 mil. Kč
 • termín splatnosti faktur min. 14 dnů
 • realizace díla do 1 měsíce od předání staveniště
 • sankce za nedodržení termínu realizace - 0,1% z ceny díla/den

 

Navržené hodnotící kritérium:

Nejnižší nabídková cena.


498/62/RM/2013 Zápis z komise pro rozvoj města č. 9-2013
I. Rada města bere na vědomí

zápis z komise pro rozvoj města č.9-2013.


499/62/RM/2013 Pozemky v prodloužení ulice Čelakovského-jih
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města

dát souhlas ke zveřejnění záměru  prodeje části pozemku parc.č.1787/1 orná půda o celkové výměře cca 1.280 m2 nebo směny části pozemku parc.č.1787/1 orná půda  o celkové výměře cca 600 m2 v k.ú. Slavkov u Brna.

II. Rada města Ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi
1.1.

předložit zprávu "Pozemky v prodloužení ulice Čelakovského-jih" zastupitelstvu města.

Termín: 12.8.2013

500/62/RM/2013 Smlouva o spolupráci-Natmal Real-dodatek
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města

schválit předložený dodatek č. 1 smlouvy o spolupráci a budoucích převodech infrastruktury mezi městem Slavkov u Brna a společností Natmal Real, s. r. o. se sídlem Nováčkova 18, Brno, ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓

II. Rada města Ukládá

1. Ing. Miroslavu Zavadilovi
1.1.

předložit dodatek č. 1 smlouvy o spolupráci a budoucích převodech infrastruktury mezi městem Slavkov u Brna a společností Natmal Real, s. r. o. do nejbližšího jednání zastupitelstva města.

Termín: 23.9.2013

501/62/RM/2013 Prodej pozemku pod trafostanicí ZH - E.ON
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města

dát souhlas k prodeji pozemku parc.č.1780/13 zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Slavkov u Brna o výměře 30 m2 vlastnictví města Slavkov u Brna do vlastnictví E.ON Distribuce, a.s., F.A.Gerstnera 2151/6 České Budějovice, ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ . Kupní cenu ve výši 30.000,-Kč uhradí kupující do 30ti dnů od doručení kupní smlouvy s doložkou o  provedení vkladu práva do KN. Veškeré náklady spojené s prodejem(znalecký posudek, správní poplatek za podání návrhu na vklad do KN) uhradí kupující.

II. Rada města Ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi
1.1.

předložit zprávu o prodeji pozemku parc.č.1780/13 zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Slavkov u Brna o výměře 30 m2 vlastnictví města Slavkov u Brna do vlastnictví E.ON Distribuce, a.s. zastupitelstvu města.

Termín: 23.9.2013

502/62/RM/2013 Věcné břemeno pro E.ON - pí Živníčková
I. Rada města schvaluje

uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu s  E.ON Distribuce, a.s., F.A.Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ zastoupená E.ON Česká republika, s.r.o., F.A.Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice,▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓▓▓▓▓na pozemku parc. č.286/1  v k. ú. Slavkov u Brna (stavba s názvem "Slavkov, kabel NN  pí  Živníčková parc.č.263/1") v předloženém znění.

II. Rada města Ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi
1.1.

zajistit uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu s E.ON Distribuce, a.s., F.A.Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ zastoupená E.ON Česká republika, s.r.o., F.A.Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice,▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓▓▓▓▓na pozemku parc. č.286/1 v k. ú. Slavkov u Brna (stavba s názvem "Slavkov, kabel NN pí Živníčková parc.č.263/1").

Termín: 31.8.2013

503/62/RM/2013 Smlouva o právu provést stavbu - PharmDr. Foltínová
I. Rada města souhlasí

s uzavřením smlouvy o právu provést stavbu na pozemku PharmDr. Foltínové  parc.438/1 v k.ú. Slavkov u Brna , která zakládá právo stavebníka Město Slavkov u Brna, Palackého nám. 65, 684 01  Slavkov u Brna, k umístění rozšíření veřejného osvětlení - ul. ČSA., v předloženém znění.  

II. Rada města Ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi
1.1.

zajistit uzavření smlouvy o právu provést stavbu s vlastníkem pozemku  PharmDr. Monikou Foltínovou▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓.

Termín: 15.8.2013

504/62/RM/2013 Žádost o povolení občerstvení - CORIDA CZ, s.r.o.
I. Rada města schvaluje

společnosti CORIDA CZ, s.r.o., se sídlem ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓prodej  občerstvení  u info-centra na pozemku parc. č. 971 v k.ú. Slavkov u Brna v termínu 4.8.2013.


505/62/RM/2013 Žádost společnosti Kaláb - pojmenování ulic v lokalitě Zelnice
I. Rada města předkládá

zastupitelstvu města návrh společnosti KALÁB-stavební firma, spol. s r.o., p. Bedřicha Malečka a p. Ing. Ladislava Jedličky na pojmenování ulic v lokalitě Zelnice.

II. Rada města Ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi
1.1.

předložit zastupitelstvu města Slavkov u Brna návrhy na pojmenování ulic v lokalitě Zelnice.

Termín: 12.8.2013

506/62/RM/2013 Úprava prostranství před informačním centrem
I. Rada města Ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi
1.1.

zajistit finanční nabídku na zatravnění plochy před informačním centrem včetně návrhu financování .

Termín: 31.8.2013

507/62/RM/2013 Podnět na umísťovaní cirkusů
I. Rada města bere předloženou informaci na vědomí.

508/62/RM/2013 Pronájem zahrádek Polní č. 22 a č. 26
I. Rada města schvaluje
1.

uzavření nájemní smlouvy o pronájmu  části pozemku parc. č. 2690/1 orná půda o  výměře cca 80 m2  (zahrádka č. 22) s paní Zdenou Červinkovou, ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓s ročním nájemným ve výši 112,-Kč;

2.

uzavření nájemní smlouvy o pronájmu  části pozemku parc. č. 2690/1 orná půda o  výměře cca 80 m2  (zahrádka č. 26) s paní Marií Bílou,▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ s ročním nájemným ve výši 112,-Kč.

II. Rada města Ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi
1.1.

zajistit uzavření nájemní smlouvy o pronájmu  části pozemku parc. č. 2690/1 orná půda o  výměře cca 80 m2  (zahrádka č. 22) s paní Zdenou Červinkovou, ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓.

Termín: 31.8.2013
1.2.

zajistit uzavření nájemní smlouvy o pronájmu  části pozemku parc. č. 2690/1 orná půda o  výměře cca 80 m2  (zahrádka č. 26) s paní Marií Bílou,▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ .

Termín: 31.8.2013

509/62/RM/2013 Vedoucí Společenského centra Bonaparte
I. Rada města bere na vědomí

návrh dočasného organizačního zajištění provozu Společenského centra Bonaparte do 31.3.2014.

II. Rada města Ukládá

1. Ing. Pavlu Dvořákovi
1.1.

vyhlásit výběrové řízení na místo vedoucího Společenského centra Bonaparte za podmínek uvedených v důvodové zprávě.

Termín: 7.8.2013

510/62/RM/2013 Záměr poskytnutí dotace z rozpočtu města Slavkova u Brna na rok 2014
I. Rada města schvaluje

zveřejnění záměru poskytnutí dotace z rozpočtu města Slavkova u Brna na rok 2014 registrovaným poskytovatelům sociálních služeb a organizacím poskytujícím služby rodinám s dětmi.


511/62/RM/2013 Žádost manželů Blahákových
I. Rada města bere na vědomí.
II. Rada města Ukládá

1. Radoslavu Lánskému
1.1.

odpovědět manželům Blahákovým v intencích předložené zprávy.

Termín: 9.8.2013

512/62/RM/2013 Zpráva z pobytu na "International Summer Camp 2013" v Lipsku
I. Rada města bere předloženou informaci na vědomí.

513/62/RM/2013 Fond obnovy parku
I. Rada města bere předloženou informaci na vědomí

a trvá na svém požadavku z 60. schůze rady města.


514/62/RM/2013 Řešení dopravní situace při akcích pořádaných v zámeckém parku
I. Rada města bere předloženou informaci na vědomí.

 

 


515/62/RM/2013 Žádost Českého svazu chovatelů Slavkov u Brna
I. Rada města

přebírá záštitu nad II. Slavkovskou výstavou drobných zvířat ve dnech 8. a 9. listopadu 2013 a souhlasí s předáním pohárů oceněným chovatelům.


516/62/RM/2013 Program 11. mimořádného zasedání zastupitelstva města Slavkova u Brna
I. Rada města schvaluje program 11. mimořádného zasedání zastupitelstva města v předloženém znění.

517/62/RM/2013 Odměny ředitelům neškolských příspěvkových organizací
I. Rada města schvaluje

návrh odměny ředitele ZS-A v předloženém znění.

II. Rada města schvaluje

návrh odměny ředitele TSMS v předloženém znění.


518/62/RM/2013 Žádost MO ČSSD - pořádání Dětského dne
I. Rada města vyhovuje

předložené žádosti MO ČSSD - pořádání Dětského dne v areálu městského koupaliště.

II. Rada města Ukládá

1. Radoslavu Lánskému
1.1.

zajistit volný vstup na koupaliště dne 1.9.2013 od 13:00 hod pro všechny návštěvníky jako poděkování za přízeň.

Termín: 1.9.2013