Rada města Slavkov u Brna
PŘEHLED USNESENÍ
z 61. řádné schůze rady města Slavkov u Brna,
která se konala dne 17.7.2013

451/61/RM/2013 Plnění usnesení Rady města Slavkova u Brna z 1. až 60. schůze RM z období 2010-2014
I. Rada města bere na vědomí zprávu o plnění usnesení RM s tím, že
  • považuje za splněné body:

230/55/2, 246/55/II, 248/55, 253/55 z 55. schůze RM - 10.04.2013

328/57 z 57. schůze RM - 09.05.2013

340/58/I, 340/58/II, 347/58, 349/58/1, 349/58/2 z 58. schůze RM - 22.05.2013

372/59/II, 380/59, 385/59, 386/59 z 59. schůze RM - 05.06.2013

33/40 z 40. schůze MRM - 13.06.2013

413/60, 414/60, 416/60, 417/60, 420/60, 422/60, 423/I.1, 423/I.2, 441/60 z 60. schůze RM - 26.06.2013

  • vypouští ze sledování:

189/54 z 54. schůze RM - 27.03.2013

  • další úkoly trvají.

452/61/RM/2013 Plnění koncepce školství k 30.6.2013
I. Rada města bere na vědomí

plnění koncepce školství k 30.6.2013 a předkládá tuto zprávu na zasedání zastupitelstva města.

II. Rada města Ukládá

1. Ing. Simoně Vaňkové
1.1.

předložit koncepci školství na zasedání zastupitelstva města.

Termín: 23.9.2013

453/61/RM/2013 Soubor rozpočtových opatření č. 18 - 22
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města

 

schválit následující rozpočtová opatření:

 

RO č. 19 - Přijetí dotace - Regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón na rok 2013

Příjmy:

Zařazení nové položky - Dotace ze SR - Účelová dotace MPR a MPZ                      725.000 Kč

Výdaje:               

Navýšení položky č. 6 - Podíl k dotaci MPZ                                                            725.000 Kč

 

RO č. 20 - Příspěvek na obnovu národní kulturní památky ZS-A

Příjmy:

Zařazení nové položky - Příspěvek na obnovu národní kulturní památky - ZS-A    800.000 Kč

Výdaje:

Zařazení nové položky - Obnova národní kulturní památky ZS-A                          800.000 Kč

 

RO č. 21 - Štíty na budově školky Koláčkovo nám, č. p. 107

Výdaje:

Snížení položky č. 6 - Podíl k dotaci MPZ                                                               11.000 Kč

Výdaje:

Zařazení nové položky - Štíty na budově školky - Koláčkovo nám. č. p. 107          11.000 Kč

 

RO č. 22 - Státní příspěvek na výkon pěstounské péče

Příjmy:

Zařazení nové položky - Státní příspěvek na výkon pěstounské péče                   372.000 Kč

Výdaje:

Zařazení nové položky - Pěstounská péče                                                             372.000 Kč

II. Rada města

odkládá návrh rozpočtového opatření č. 18.

III. Rada města Ukládá

1. Ing. Simoně Vaňkové
1.1.

předložit rozpočtová opatření zastupitelstupitelstvu města.

Termín: 31.7.2013

454/61/RM/2013 Rozpočtové opatření č. 23
I. Rada města

odkládá návrh rozpočtového opatření č. 23.


455/61/RM/2013 Žádost o příspěvek na provoz informačního webu veslavkove.cz
I. Rada města neschvaluje

žádost pana Bedřicha Malečka o poskytnutí příspěvku na provoz webu veslavkove.cz.

 


456/61/RM/2013 Žádost o převod práv a povinností k bytu s finanční spoluúčastí
I. Rada města souhlasí

s převodem práv a povinností dle smlouvy o účasti na výstavbě bytu, jeho následném nájmu a převodu k bytu č. 4, Litavská  1489, Slavkov u Brna a související smlouvy o půjčce, z pana Křížky Martina, ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓ na pana Šlahoru Michala,▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓. V případě uvedeného převodu práv a povinností souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy na byt č. 4, Litavská 1489, Slavkov u Brna, s Šlahorou Michalem, ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓ s účinností od 1.8.2013.

II. Rada města Ukládá

1. Bc. Jitce Charvátové
1.1.

zajistit uzavření smluv souvisejících s převodem práv a povinností dle smlouvy o účasti na výstavbě bytu, jeho následném nájmu a převodu k bytu č. 4, Litavská  1489, Slavkov u Brna.

Termín: 31.7.2013

457/61/RM/2013 Žádost o převod práv a povinností k bytu s finanční spoluúčastí
I. Rada města souhlasí

s převodem práv a povinností dle smlouvy o účasti na výstavbě bytu, jeho následném nájmu a převodu k bytu č. 5, Litavská  1488, Slavkov u Brna a související smlouvy o půjčce, z paní Novotné Anny, ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓na pana Gabriela Davida, ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓. V případě uvedeného převodu práv a povinností souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy na byt č. 5, Litavská 1488, Slavkov u Brna, s Gabrielem Davidem, ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓ s účinností od 1.8.2013.

II. Rada města Ukládá

1. Bc. Jitce Charvátové
1.1.

zajistit uzavření smluv souvisejících s převodem práv a povinností dle smlouvy o účasti na výstavbě bytu, jeho následném nájmu a převodu k bytu č. 5, Litavská  1488, Slavkov u Brna.

Termín: 31.7.2013

458/61/RM/2013 Průkaz energetické náročnosti budov pro PO
I. Rada města bere předloženou informaci na vědomí.

459/61/RM/2013 E-aukce na dodávku energií pro občany
I. Rada města schvaluje

uzavření smlouvy  na  realizaci E-aukce na dodávku energií pro občany města s firmou Terra Group Investment, a.s., Slavníkova 2357/9, Praha 6, IČ: 29298059, v předloženém znění.

II. Rada města Ukládá

1. Bc. Jitce Charvátové
1.1.

zajistit uzavření smlouvy  na  realizaci E-aukce na dodávku energií pro občany města s firmou Terra Group Investment, a.s., Slavníkova 2357/9, Praha 6, IČ: 29298059, v předloženém znění.

Termín: 30.9.2013

460/61/RM/2013 Dočasné provozní zabezpečení SC Bonaparte
I. Rada města bere předloženou informaci na vědomí.
II. Rada města souhlasí

s provedením prací a revizí v rozsahu a ceně uvedené ve zprávě.

III. Rada města Ukládá

1. Vojtěchu Lstibůrkovi
1.1.

zajistit provedení prací a revizí v rozsahu a ceně uvedené ve zprávě.

Termín: 13.9.2013

461/61/RM/2013 Smlouvy o spolupráci v rámci náhradní rodinné péče
I. Rada města schvaluje
1.

uzavření předložené Smlouvy o spolupráci v rámci náhradní rodinné péče s Centrem sociálních služeb, příspěvkovou organizací, se sídlem Tábor 2298/22, 616 00 Brno-Žabovřesky,  IČ: 70887039

 

2.

uzavření předložené Smlouvy o spolupráci v rámci náhradní rodinné péče s Centrem sociálních služeb Vyškov, o.p.s., se sídlem Tyršova 29, 682 01 Vyškov, IČ: 26921685.

 

II. Rada města Ukládá

1. Mgr. Šárce Morongové
1.1.

zajistit uzavření smluv o spolupráci v rámci náhradní rodinné péče schválených v předchozím bodě.

Termín: 31.8.2013

462/61/RM/2013 Jmenování předsedy komise pro životní prostředí
I. Rada města bere na vědomí

zprávu o činnosti komise pro životní prostředí za I pololetí 2013

II. Rada města jmenuje

pana Petra Zvonka▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓ do funkce předsedy komise pro životní prostředí.

III. Rada města Ukládá

1. Ing. Miroslavu Zavadilovi
1.1.

  předat panu Petru Zvonkovi jmenování do funkce předsedy komise pro životní prostředí.

Termín: 9.8.2013

463/61/RM/2013 Dotace OPŽP
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města

přijmout dotace na:

Výsadba biokoridoru RBK 223 a-d v k.ú. Slavkov u Brna, r.č. akce 13145856 o celkových nákladech 6.617.003 Kč

Obnova komplexu zámeckého parku a historických alejí-Slavkov u Brna, r.č. akce 13145216 o celkových nákladech 9.554.213 Kč.

Obnova historických alejí- Slavkov u Brna , r.č. akce 13144946 o celkových nákladech 5.796.090 Kč

II. Rada města Ukládá

1. Ing. Miroslavu Zavadilovi
1.1.

předložit  zastupitelstvu města návrh na přijetí výše uvedených dotací v daných finančních objemech.

Termín: 5.8.2013

2. Ing. Simoně Vaňkové
2.1.

připravit rozpočtové opatření na povýšení položky č. 8 rozpočtu pro odbor ŽP ve výši 280.000 Kč,

zahrnout do rozpočtu města na rok 2014 položku na krytí nákladů na dané akce ve výši 2.475.963 Kč.

Termín: 26.7.2013

464/61/RM/2013 Smlouva o spolupráci-NatmalReal-dodatek
I. Rada města

předloženou zprávu odkládá.


465/61/RM/2013 Smetanova ulice - návrh vodorovného dopravního značení
I. Rada města Ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi
1.1.

projednat navržené dopravní značení na ulici Smetanova s dotčenými orgány státní zprávy a v případě kladného vyjádření zajistit realizaci dopravního značení.

Termín: 31.8.2013

466/61/RM/2013 Přestupní uzel IDS Nádražní
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města

pokračovat v projektu: "Přestupní uzel IDS Nádražní - Slavkov u Brna" dle varianty č.2.

II. Rada města doporučuje zastupitelstvu města

schválit předložené rozpočtové opatření č.25 - Přestupní uzel IDS Nádražní za podmínky schválení rozpočtového aoptření č. 23 (upřesnění výše rezervy).

  

Příjmy:

snížení položky 104 - Rezerva 2.200.000Kč                                    

Výdaje:

Navýšení položky - 57 - Přestupní uzel    2.200.000,-Kč

III. Rada města doporučuje zastupitelstvu města

uložit radě města zařadit do návrhu rozpočtu na rok 2014 položku ve výši 2.500.000,-Kč ke krytí zbylých nákladů na realizaci projektu: "Přestupní uzel IDS Nádražní - Slavkov u Brna".

IV. Rada města Ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi
1.1.

předložil zprávu o projektu:" Přestupní uzel IDS Nádražní - Slavkov u Brna" na nejbližší jednání zastupitelstva města.

Termín: 5.8.2013

467/61/RM/2013 Autobusová zastávka Cutisin - smlouva o právu provést stavbu - JMK
I. Rada města souhlasí

s uzavřením smlouvy o právu provést stavbu s Jihomoravským krajem, Žerotínovo nám. 449/3, Brno 601 82, IČ: 70888337 na akci "Autobusová zastávka Cutisin na ulici Bučovická" v předloženém znění.

II. Rada města Ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi
1.1.

zajistit uzavření smlouvy o právu provést stavbu s Jihomoravským krajem, Žerotínovo nám. 449/3, Brno 601 82, IČ: 70888337  na akci "Autobusová zastávka Cutisin na ulici Bučovická" v předloženém znění

Termín: 30.8.2013

468/61/RM/2013 ZŠ Tyršova - zateplení tělocvičny
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města

odsouhlasit realizaci projektu: "Zateplení tělocvičny ZŠ Tyršova" vedený pod reg. číslem 13154583 v rámci 44. výzvy Operačního programu životního prostředí s tím, že celkové předpokládané výdaje projektu jsou 3.600.304,-Kč, vlastní předpokládaná spoluúčast 804.631,- Kč a poskytnuté dotační prostředky 2.795.673,- Kč.

II. Rada města doporučuje zastupitelstvu města

s odsouhlasit předfinancováním akce ve výši 3.600.304,-Kč vč. 21% DPH. V případě nepřiznání dotačních prostředků rada doporučuje odsouhlasit financování akce z rozpočtu města.

 

III. Rada města doporučuje zastupitelstvu města

odsouhlasit navržené Rozpočtová opatření č. 24 - Zateplení tělocvičny ZŠ Tyršova

 Příjmy:

Zařazení nové položky - Půjčka z Fondu bydlení - 3.600.000 Kč

Výdaje:

Zařazení nové položky - Zateplení tělocvičny ZŠ Tyršova - 3.600.000 Kč

 

IV. Rada města Ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi
1.1.

předložit zprávu "ZŠ Tyršova - zateplení tělocvičny" k projednání na nejbližší zastupitelstvo města.

Termín: 5.8.2013

469/61/RM/2013 Jižní vstup na místní hřbitov
I. Rada města Ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi
1.1.

zajistit projektovou dokumentaci včetně položkového rozpočtu na realizaci jižního vstupu na místní hřbitov ve variantě č. 2 - schodiště.

Termín: 31.8.2013

470/61/RM/2013 Chodník Zlatá Hora
I. Rada města bere předloženou informaci na vědomí.
II. Rada města Ukládá

1. Radoslavu Lánskému
1.1.

udržovat zeleň na pozemku města parc. č.3750/69, 3750/33 a 3750/29 trvalým sečením pro účely zprůchodnění lokality.

Termín: 31.8.2013

471/61/RM/2013 Dopravní značení - tranzit, ul. U Mlýna
I. Rada města Ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi
1.1.

předložit upravené (omezit tranzit nákladní dopravy) dopravní značení orgánům státní správy k vyjádření a v případě kladného stanoviska zajistit jejich realizaci.

Termín: 30.9.2013

472/61/RM/2013 Žádost společnosti Mirror
I. Rada města nedoporučuje zastupitelstvu města

dát souhlas k uzavření kupní smlouvy o prodeji části pozemku parc.č.347/9 orná půda v k.ú. Slavkov u Brna ve stavu dle GP č. 2860-49/2013 o výměře 3.895 m2 z vlastnictví města do vlastnictví společnosti MIRROR Development, s.r.o., ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓v předloženém znění.

II. Rada města Ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi
1.1.

předložit kupní smlouvu o prodeji části pozemku parc.č.347/9 orná půda v k.ú. Slavkov u Brna ve stavu dle GP č. 2860-49/2013 o výměře 3.895 m2 z vlastnictví města do vlastnictví společnosti MIRROR Development, s.r.o.,▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓zastupitelstvu města.

Termín: 23.9.2013

473/61/RM/2013 Žádost o odprodej částí pozemků - manželé Novotní
I. Rada města předkládá zastupitelstvu města

návrh prodeje částí pozemků parc.č.1780/35 a 1780/37, oba ostatní plocha v k.ú. Slavkov u Brna o celkové výměře cca 210 m2 z vlastnictví města do vlastnictví manželů Květoslavy a Miroslava Novotných▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓Přesná výměra prodávaných částí bude určena geometrickým plánem. Kupní cenu ve výši 500,-Kč/m2 a náklady spojené s prodejem (vypracování geometrického plánu a správní poplatek za podání návrhu na vklad do KN) uhradí kupující před podpisem kupní smlouvy. Kupní smlouva bude uzavřena po fyzickém odstranění překážek bránících průchodu po pozemcích města parc.č. 3750/69, 3750/33 a 3750/29 v k.ú. Slavkov u Brna.

II. Rada města Ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi
1.1.

předložit žádost o prodej částí pozemků parc.č.1780/35 a 1780/37, oba ostatní plocha v k.ú. Slavkov u Brna o celkové výměře cca 210 m2 z vlastnictví města do vlastnictví manželů Květoslavy a Miroslava Novotných zastupitelstvu města

Termín: 23.9.2013

474/61/RM/2013 Žádost o prodej části pozemku p.č.759 - p. Matyáš
I. Rada města předloženou zprávu odkládá.
II. Rada města Ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi
1.1.

předložit radě města návrh cenové mapy pozemků ve městě.

Termín: 14.8.2013

475/61/RM/2013 Žádost o prodej pozemku - Areál Matuštík, s.r.o.
I. Rada města předloženou zprávu odkládá.

476/61/RM/2013 Smlouva o právu provést stavbu - Areál Matuštík s.r.o.
I. Rada města souhlasí

s uzavřením smlouvy o právu provést stavbu na pozemku  Města Slavkov u Brna  parc. č. 2521/2 a 2639/4 v k.ú. Slavkov u Brna, která zakládá právo stavebníka společnost Areál Matuštík s.r.o., ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓, k umístění vodovodní přípojky pro areál firmy ve  Slavkově u Brna, U Mlýna 1075, v předloženém znění.

II. Rada města Ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi
1.1.

 

zajistit uzavření smlouvy o právu provést stavbu se stavebníkem Areál Matuštík s.r.o., ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓

 

Termín: 31.7.2013

477/61/RM/2013 Smlouva o právu provést stavbu - p. Kovařík
I. Rada města souhlasí

s uzavřením smlouvy o právu provést stavbu na pozemku  Města Slavkov u Brna  parc. č. 620/1 a 564  v k.ú. Slavkov u Brna, která zakládá právo stavebníka Jana Kovaříka▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓, k umístění hlavního řadu veřejného STL plynovodu ke stavbě "Novostavba  rodinného domu ve Slakvově na pozemku parc. č. 568, plynofikace, kanalizace, vodovod", v předloženém znění.

II. Rada města Ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi
1.1.

zajistit uzavření smlouvy o právu provést stavbu se stavebníkem Janem Kovaříkem▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓

Termín: 31.7.2013

478/61/RM/2013 Pozemky v prodloužení ulice Čelakovského-jih
I. Rada města Ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi
1.1.

předložit zprávu o pozemcích v prodloužení ulice Čelakovského - jih doplněnou o variantní řešení navržené komisí pro rozvoj města na její schůzi dne 17.7.2013 na nejbližší schůzi rady města.

Termín: 24.7.2013

479/61/RM/2013 Věcné břemeno pro E.ON - bytový dům Brněnská 1557
I. Rada města schvaluje

uzavření smlouvy o zřízení práva odpovídajícího věcnému s  E.ON Distribuce, a.s., F.A.Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ zastoupená E.ON Česká republika, s.r.o., F.A.Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice,▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓▓▓▓▓na pozemku parc. č. 929  v k. ú. Slavkov u Brna (stavba s názvem "Slavkov, kabel NN parc.č.624 FINREKA" - pro bytový dům Brněnská 1557) v předloženém znění.

II. Rada města Ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi
1.1.

zajistit uzavření smlouvy o zřízení práva odpovídajícího věcnému s E.ON Distribuce, a.s., F.A.Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ zastoupená E.ON Česká republika, s.r.o., F.A.Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice,▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓▓▓▓▓na pozemku parc. č. 929 v k. ú. Slavkov u Brna (stavba s názvem "Slavkov, kabel NN parc.č.624 FINREKA" - pro bytový dům Brněnská 1557).

Termín: 30.9.2013

480/61/RM/2013 Žádost o schválení a podporu při pořádání sportovních a společenských akcí Austerlitz Adventure, o.s. v roce 2013
I. Rada města bere na vědomí

konání akce X-TERRA aneb triatlon pro každého dne 31. 8. 2013 ve Slavkově u Brna a souhlasí s propůjčením plaveckého bazénu dle žádosti Austerlitz Adventure, o.s., se sídlem Mánesova 434, Slavkov u Brna, IČ: 48828713.

II. Rada města souhlasí

s konáním lampionového průvodu dne 16. 11. 2013 ve Slavkově u Brna a vyhovuje žádosti o bezplatné zapůjčení 3 ks pivních setů a velkého stanu města Austerlitz Adventure, o.s., se sídlem Mánesova 434, 684 01 Slavkov u Brna, IČ: 48828713.

III. Rada města Ukládá

1. Radoslavu Lánskému
1.1.

technicky zajistit obě akce.

Termín: 16.11.2013

2. Mgr. Bohuslavu Fialovi
2.1.

zajistit uzavírku náměstí po dobu konání Lampionového průvodu na náměstí.

Termín: 16.11.2013
IV. Rada města souhlasí

s využitím stojanu na vyvěšení bannerů na náměstí.

V. Rada města souhlasí

s využitím městské policie při zajištění bezpečnosti na komunikacích na výše uvedených akcích.


481/61/RM/2013 Nabídka inzerce - Triangl edition
I. Rada města nepřijímá

nabídku inzerce v publikaci Vítáme Vás v Praze a České republice.


482/61/RM/2013 Zámecké Napoleonské dny 2013
I. Rada města bere na vědomí

informace k programu Zámeckých Napoleonských dnů, které zajišťuje Zámek Slavkov - Austerlitz.

II. Rada města bere na vědomí

obsah scénáře hlavní části programu, předloženým Jezdeckým klubem Acaballado o.s.

III. Rada města doporučuje zastupitelstvu města

schválit následující rozpočtové opatření:

Rozpočtové opatření č. 24 - Příspěvek na Zámecké Napoleonské dny 2013

Výdaje:

snížení položky č. 99 - Vzpomínkové akce, Napoleonské dny                        200.000 Kč

Výdaje:

zařazení nové položky - Příspěvek - Zámecké Napoleonské dny 2013        200.000 Kč

 


483/61/RM/2013 Organizační zajištění koncertu Deep Purple 4.8.2013 v zámeckém parku
I. Rada města bere předloženou informaci na vědomí.

 

 

II. Rada města Ukládá

1. Ing. Aleši Šilhánkovi
1.1.

předložit radě města přehled komerčních pronájmů (příjmy, výdaje) v zámeckém parku včetně akcí, u nichž je ZS-A spolupořadatelem ke dni 5.8.2013.

Termín: 14.8.2013

484/61/RM/2013 Napoleonská expozice - návštěvnost
I. Rada města bere předloženou informaci na vědomí.

485/61/RM/2013 Koncepce účasti města Slavkov u Brna a Zámku Slavkov - Austerlitz na Regiontour 2014
I. Rada města schvaluje

koncepci společné účasti města Slavkov u Brna a Zámku Slavkov-Austerlitz na veletrhu Regiontour 2014.

 


486/61/RM/2013 Program Kina Jas ve Slavkovském zpravodaji
I. Rada města schvaluje

začlenění programu Kina Jas do rozsahu stran Slavkovského zpravodaje hrazených městem Slavkov u Brna ve variantě "červen 2013" bez navýšení poplatku.

 


487/61/RM/2013 Vyřazení majetku
I. Rada města schvaluje

vyřazení majetku příspěvkové organizace Zámek Slavkov - Austerlitz dle předloženého soupisu z vyřazovacího protokolu.


488/61/RM/2013 Přehled podaných stížností na MěÚ za II. čtvrtletí roku 2013
I. Rada města bere na vědomí

předloženou zprávu.