Rada města Slavkov u Brna
PŘEHLED USNESENÍ
z 60. řádné schůze rady města Slavkov u Brna,
která se konala dne 26.6.2013

409/60/RM/2013 Plnění usnesení Rady města Slavkova u Brna z 1. až 59. schůze RM z období 2010-2014
I. Rada města bere na vědomí zprávu o plnění usnesení RM s tím, že
 • považuje za splněné body:

75/51/II z 51. schůze RM - 06.02.2013

119/53/II, 175/53 z 53. schůze RM - 06.03.2013

210/54 z 54. schůze RM - 27.03.2013

228/55/II.2, 232/55, 234/55, 235/55, 244/55 z 55. schůze RM - 10.04.2013

274/56/I, 283/56, 285/56, 295/56/IV z 56. schůze RM - 24.04.2013

305/57, 307/57, 312/57/II, 316/57, 319/57 z 57. schůze RM - 09.05.2013

346/58, 350/58/3, 350/58/I, 350/58/II, 350/58/III, 352/58/II, 355/58 z 58. schůze RM - 22.05.2013

368/59, 374/59/V.1, 374/59/V.2, 377/59/I.4, 382/59, 384/59, 388/59, 389/59, 390/59, 391/59 z 59. schůze RM - 05.06.2013

28/40, 30/40, 31/40 z 40. schůze MRM - 13.06.2013

 • vypouští ze sledování:

3.16. z 35. schůze RM - 06.06.2013

 • další úkoly trvají.

410/60/RM/2013 Program a termíny schůzí RM a zasedání ZM na II. pololetí roku 2013
I. Rada města schvaluje

program a termíny schůzí RM a zasedání ZM na II. pololetí roku 2013 v předloženém znění.


411/60/RM/2013 Žádost p. Čáslavy - dohoda o narovnání
I. Rada města nesouhlasí

s uzavřením předložené dohody o narovnání s panem Pavlem Čáslavou podnikajícím pod obchodní firmou Pavel Čáslava - Čáslava - Stav, se sídlem Brno, Masarykova 31, PSČ 656 22, IČ: 15240720, s odkazem na přijaté usnesení zastupitelstva města na VII. zasedání dne 25.6.2012.


412/60/RM/2013 ZŠ Tyršova - zateplení tělocvičny - návrh na zahájení výběrového řízení
I. Rada města souhlasí

 s níže uvedeným okruhem společností pro podání nabídky, navrženou komisí pro hodnocení a podmínkami pro podání nabídky:

 

Návrh okruhu společností:

 1. SKR stav, s.r.o, Nováčkova 233/18, 614 00 Brno - Husovice, IČ 26961474
 2. REISTAV s.r.o., Slovanská 340, 684 01, Slavkov u Brna, IČ 26917289
 3. KALÁB - stavební firma, spol. s.r.o., Vídeňská 849/15, 639 00 Brno - Štýřice,  IČ 49436589

 

Navrhovaná hodnotící komise:

 

    Členové: Ing. Jiří Tesák, p. Jiří Pospíšil , Mgr. Bohuslav Fiala, Ing. Petr Lokaj,  Mgr. Jiří Půček.

    Náhradníci: Ing. Jiří Doležel, Ing. Pavel Galata,  Mgr. Eva Doleželová,  Ing. Petr Janek, Mgr. Zdeněk Vičar. 

 

Navržené kvalifikační předpoklady:

 1. výpis z obchodního nebo živnostenského rejstříku
 2. doklad o pojištění odpovědnosti za škody způsobené při výkonu podnikání v hodnotě min. 1 mil. Kč
 3. přehled tří zakázek v minimální hodnotě 1,5 mil. Kč na zateplování objektu za posledních 5 let

Obchodní podmínky:

 1. součástí nabídky bude návrh smlouvy o dílo podepsaný oprávněnou osobou
 2. dodavatel prokáže pojištění odpovědnosti za škodu při výkonu podnikání
 3. termín splatnosti faktur min. 14 dnů

 

Hodnotící kritérium:

        Nejnižší nabídková cena.


413/60/RM/2013 Smlouva o právu provést stavbu - pí Čučková
I. Rada města souhlasí

s uzavřením smlouvy o právu provést stavbu na pozemku Města Slavkov u Brna parc. 910 v k.ú. Slavkov u Brna, která zakládá právo stavebníka Věry Čučkové, ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓ k umístění plynovodní přípojky na ul. Špitalská před RD čp. 797 v k.ú. Slavkov u Brna, v předloženém znění.

II. Rada města Ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi
1.1.

zajistit uzavření smlouvy o právu provést stavbu se stavebníkem Věrou Čučkovou▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓.

Termín: 15.7.2013

414/60/RM/2013 Sepes Media, spol. s r.o. - výpověď nájemní smlouvy
I. Rada města souhlasí

s ukončením nájemní smlouvy uzavřené dne 29.1.2004, včetně dodatku č. 1-13 se společnosti  SEPES MEDIA, spol. s r.o., Hradilova 3, 615 00 Brno, IČ: 25340930.

II. Rada města Ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi
1.1.

ukončit nájemní smlouvu uzavřenou dne 29.1.2004, včetně dodatku č. 1-13 se společnosti  SEPES MEDIA, spol. s r.o., Hradilova 3, 615 00 Brno, IČ: 25340930.

Termín: 31.7.2013

415/60/RM/2013 Žádost o umístění mobilního stánku - Slavkovský pivovar
I. Rada města schvaluje

umístění prodejního stánku  společnosti Slavkovský pivovar s.r.o. se sídlem ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓k prodeji slavkovského piva v prostorách kašny na Palackého náměstí v termínu  4.8.2013.


416/60/RM/2013 Žádost společnosti E.ON o prodej pozemku pod trafostanicí ZH
I. Rada města souhlasí

se zveřejněním záměru prodeje pozemku parc.č.1780/13 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 30 m2 v k.ú. Slavkov u Brna z vlastnictví města.

II. Rada města Ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi
1.1.

zveřejnit záměr prodeje pozemku parc.č.1780/13 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 30 m2 v k.ú. Slavkov u Brna na úřední desce.

Termín: 28.6.2013

417/60/RM/2013 Pronájem části pozemku v lokalitě Křenovická
I. Rada města schvaluje

pronájem části pozemku parc.č.5328 ostatní plocha v k.ú. Slavkov u Brna o výměře cca 250 m2 k zemědělskému obhospodařování (ovocný sad) panu Jaroslavu Licehamrovi, farma Lico, s.r.o., Strachovská 726, Pelhřimov s roční výpovědní lhůtou a ročním nájemným 350,-Kč.

II. Rada města Ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi
1.1.

zajistit uzavření  nájemní smlouvy na pronájem části pozemku parc.č.5328 ostatní plocha v k.ú. Slavkov u Brna o výměře cca 250 m2 k zemědělskému obhospodařování (ovocný sad) s  p. Jaroslavem Licehamrem, farma Lico, s.r.o., Strachovská 726, Pelhřimov.

Termín: 31.7.2013

418/60/RM/2013 Rozpočtové opatření č. 17 - Navýšení příspěvku na výkon státní správy
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města

 

schválit následující Rozpočtové opatření č. 17 - Navýšení příspěvku na výkon státní správy:

 

Příjmy:

Navýšení položky č. 32 - Dotace ze SR na výkon státní správy                             169.000 Kč

 

Výdaje:

Navýšení položky č. 87 - Městský úřad - provoz                                                    169.000 Kč

 

 

II. Rada města Ukládá

1. Ing. Simoně Vaňkové
1.1.

předložit Rozpočtové opatření č. 17 - Navýšení příspěvku na výkon státní správy zastupitelstvu města.

Termín: 31.7.2013

419/60/RM/2013 Stav rezervy města za rok 2013
I. Rada města bere předloženou informaci na vědomí.

420/60/RM/2013 Zajištění úvěru blankosměnkou
I. Rada města schvaluje

smlouvu o vyplňovacím právu směnečném č. S/10611/13/LCD s Českou spořitelnou, a. s., Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4, IČ: 45244782, v předloženém znění.

II. Rada města schvaluje

směnku v předloženém znění.

III. Rada města Ukládá

1. Ing. Simoně Vaňkové
1.1.

zajistit podpis Smlouvy o vyplňovacím právu směnečném č. S/10611/13/LCD s Českou spořitelnou, a. s., Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4, IČ: 45244782.

Termín: 28.6.2013

421/60/RM/2013 Žádost o příspěvek - Náboženská obec Církve československé husitské
I. Rada města bere předloženou informaci na vědomí

a neschvaluje žádost Náboženské obce Církve československé husitské ve Slavkově u Brna.


422/60/RM/2013 Smetanova ulice - návrh vodorovného dopravního značení
I. Rada města Ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi
1.1.

předložit návrh vodorovného dopravního značení na ulici Smetanova včetně financování.

Termín: 17.7.2013

423/60/RM/2013 Návrh dopravního značení
I. Rada města Ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi
1.1.

zajistit návrh dopravního značení řešící zákaz tranzitu nákladních automobilů  přes město po silnici III/0501 včetně stanovisek dotčených orgánů státní správy.

Termín: 31.7.2013

2. Ing. Petru Lokajovi
2.1.

vypracovat návrh dopravního značení řešící omezení užívání obratiště v ulici U Mlýna nákladními automobily

Termín: 31.7.2013

424/60/RM/2013 Přidělení uvolněného bytu č.3, Úzká 643, Slavkov u Brna
I. Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na pronájem bytu č. 3, Úzká 643, Slavkov u Brna, s paní Barborou Ondrouškovou▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓.

Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok a nájemné stanoveno v souladu s cenovou mapou ve výši 55,50 Kč/m2.

II. Rada města Ukládá

1. Bc. Jitce Charvátové
1.1.

zajistit uzavření nájemní smlouvy na pronájem bytu č. 3, Úzká 643, Slavkov u Brna, s paní Barborou Ondrouškovou▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓.

Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok a nájemné stanoveno v souladu s cenovou mapou ve výši 55,50 Kč/m2.

Termín: 1.7.2013

425/60/RM/2013 Žádost o zpětvzetí výpovědi z nájmu bytu - paní Vinopalová
I. Rada města neschvaluje

zpětvzetí výpovědi z nájmu a uzavření dohody o splátkovém kalendáři paní Vinopalové Márii, ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓a trvá na řádném předání bytu č. 2, Zlatá Hora 1227, Slavkov u Brna.


426/60/RM/2013 Pronájem nebytových prostor
I. Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na pronájem nebytových skladovacích prostor ve dvorním traktu budovy Palackého nám. 89, Slavkov u Brna, s paní Helenou Svobodovou▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓ a paní Lenkou Obdržálkovou▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓, o výměře 79,25 m2  za nájemné ve výši 355,- Kč/m2/rok.

II. Rada města souhlasí

s umořování výše účelně vynaložených nákladů na opravu těchto nebytových prostor v maximální výši do 75.000 Kč.

III. Rada města Ukládá

1. Bc. Jitce Charvátové
1.1.

zajistit uzavření nájemní smlouvy na pronájem nebytových skladovacích prostor ve dvorním traktu budovy Palackého nám. 89, Slavkov u Brna, s paní Helenou Svobodovou▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓a paní Lenkou Obdržálkovou▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓, o výměře 79,25 m2  za nájemné ve výši 355,- Kč/m2/rok.

Termín: 1.7.2013

427/60/RM/2013 Žádost SBD Žuráň
I. Rada města souhlasí

s uzavřením nájemní smlouvy mezi Žuráň, stavební bytové družstvo, se sídlem Zlatá Hora 1233, Slavkov u Brna, IČ: 00050326 a Václavem Uhlířem▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓, k bytu č. 202, ul. Litavská č.p.1500, Slavkov u Brna.

 


428/60/RM/2013 Žádost firmy Natmal s.r.o.
I. Rada města bere předloženou informaci na vědomí.

429/60/RM/2013 Aukce na dodavatele zemního plynu
I. Rada města schvaluje

uzavření předložené smlouvy o zajištění aukce na výběr dodavatele zemního plynu se společností Terra Group Investment, a.s. Slavníkova 2357/9, Praha 6, 169 00, IČ: 29298059.

II. Rada města Ukládá

1. Bc. Jitce Charvátové
1.1.

uzavřít předloženou smlouvu o zajištění aukce na výběr dodavatele zemního plynu se společností Terra Group Investment, a.s. Slavníkova 2357/9, Praha 6, 169 00, IČ: 29298059.

Termín: 30.8.2013

430/60/RM/2013 Seznam dlužníků města
I. Rada města bere předloženou informaci na vědomí.

431/60/RM/2013 RPA-právní rozbor
I. Rada města bere předloženou informaci na vědomí.

432/60/RM/2013 OZV - pravidla pro pohyb psů
I. Rada města bere na vědomí

předloženou informaci ohledně možné  změny pravidel pro pohyb psů na veřejném prostranství.


433/60/RM/2013 Aktivní skupiny v oblasti zahraniční spolupráce města
I. Rada města bere předloženou informaci na vědomí.

434/60/RM/2013 Napoleonské dny 2013
I. Rada města schvaluje

uskutečnění Napoleonských dnů 2013 v termínu od 16. do 18. srpna 2013 v zámeckém parku.

 

II. Rada města pověřuje

příspěvkovou organizaci Zámek Slavkov-Austerlitz celkovou organizací a koordinací Napoleonských dnů 2013.

III. Rada města Ukládá

1. Ing. Aleši Šilhánkovi
1.1.

zajistit dodavatele Napoleonských dnů.

Termín: 31.7.2013

435/60/RM/2013 Provozní řád parku - prováděcí pokyny
I. Rada města bere na vědomí

Prováděcí pokyny pro povolení vjezdu vozidel do zámeckého parku a jejich pohybu v parku, týkající se Návštěvního řádu zámeckého parku.

 

II. Rada města Ukládá

1. Ing. Aleši Šilhánkovi
1.1.

připravit řešení dopravní situace při akcích pořádaných v zámeckém parku.

Termín: 17.7.2013

2. Ing. Aleši Šilhánkovi
2.1.

zřídit fond oprav parku, který bude sloužit k obnově prostor parku využívaných pro akce. 

Termín: 17.7.2013

436/60/RM/2013 Žádost o souhlas s přijetím příspěvku v rámci veřejně prospěšných prací, žádost o úpravu rozpočtu
I. Rada města souhlasí

s přijetím příspěvku v rámci veřejně prospěšných prací příspěvkovou organizací Zámek Slavkov - Austerlitz.

 

II. Rada města schvaluje

navrženou úpravu rozpočtu příspěvkové organizace Zámek Slavkov - Austerlitz.


437/60/RM/2013 Účast města Slavkov u Brna a Zámku Slavkov - Austerlitz na Regiontour 2014
I. Rada města schvaluje

společnou účast města Slavkov u Brna a Zámku Slavkov - Austerlitz na veletrhu Regiontour 2014 se spoluúčastí města Slavkova u Brna v maximální částce ve výši 60.000 Kč.

 

 

II. Rada města Ukládá

1. Ing. Aleši Šilhánkovi
1.1.

předložit radě města koncepci prezentace města Slavkov u Brna a Zámku Slavkov - Austerlitz na Regiontour 2014.

Termín: 17.7.2013

438/60/RM/2013 Žádost o souhlas s přijetím příspěvku na společensky účelné pracovní místo vyhrazené pro uchazeče o zaměstnání, žádost o úpravu rozpočtu
I. Rada města souhlasí

s přijetím příspěvku na společensky účelné pracovní místo vyhrazené pro uchazeče o zaměstnání příspěvkovou organizací Zámek Slavkov - Austerlitz.

II. Rada města schvaluje

navrženou úpravu rozpočtu příspěvkové organizace Zámek Slavkov - Austerlitz.


439/60/RM/2013 Návrh na vánoční výzdobu města včetně rozpočtu
I. Rada města bere na vědomí

předložené návrhy na vánoční výzdobu.


440/60/RM/2013 Zpráva ze zápisu k předškolnímu vzdělávání na šk. rok 2013/2014
I. Rada města bere na vědomí

zprávu ze zápisu k předškolnímu vzdělávání v Mateřské škole Zvídálek na školní rok 2013/2014.

II. Rada města Ukládá

1. Ing. Simoně Vaňkové
1.1.

předložit radě města aktualizovaný demografický vývoj.

Termín: 31.7.2013

441/60/RM/2013 Žádost o dofinancování instalace venkovních žaluzií
I. Rada města Ukládá

1. Ing. Simoně Vaňkové
1.1.

připravit rozpočtové opatření na realizaci 2. části II. etapy instalace venkovních žaluzií na západní straně budovy MŠ Zvídálek ve výši 188.100,-Kč po vyhodnocení plnění rozpočtu města za I. pololetí 2013.

Termín: 31.7.2013

442/60/RM/2013 Žádost o schválení přijetí daru
I. Rada města schvaluje

přijetí daru - policové skříně v hodnotě 5.850,- Kč do majetku Mateřské školy Zvídálek, Komenského náměstí 495, Slavkov u Brna, příspěvková organizace.


443/60/RM/2013 Schválení ceníku DDM pro školní rok 2013/2014
I. Rada města

odkládá předložený ceník zájmového vzdělávání (kroužků) DDM Slavkov u Brna pro školní rok 2013/2014.


444/60/RM/2013 Návrh odměn ředitelů škol a školských zařízení za 1. pololetí 2013
I. Rada města schvaluje

výši navrhovaných odměn pro ředitele škol a školských zařízení za 1. pololetí 2013.


445/60/RM/2013 Napoleonské dny 2013 - dopis
I. Rada města bere předloženou informaci na vědomí.
II. Rada města Ukládá

1. Ing. Ivanu Charvátovi
1.1.

odpovědět na dopis zástupců C.E.N.S. v intencích vyjádření právníka města a tuto odpověď zveřejnit ve Slavkovském zpravodaji.

Termín: 31.7.2013

446/60/RM/2013 Fügnerova čp. 109 - stavební opravy - výběr dodavatele akce
I. Rada města

na základě doporučení komise pro posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu na akci Fügnerova čp. 109 - stavební opravy:

1/ Rozhoduje, že nejvhodnější nabídka je předložena společností KOS CONSULT s.r.o., Havlíčkova 26, 750 02, Přerov, IČ 26872765 za cenu: 227.700,- Kč vč. 15% DPH.

2/ Dává souhlas k uzavření smlouvy o dílo na akci Fügnerova čp. 109 - stavební opravy  se  společností : KOS CONSULT s.r.o., Havlíčkova 26, 750 02, Přerov, IČ 26872765.

II. Rada města Ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi
1.1.

zajistit uzavření smlouvy o dílo se  společností : KOS CONSULT s.r.o., Havlíčkova 26, 750 02, Přerov, IČ 26872765 na akci Fügnerova čp. 109 - stavební opravy .

Termín: 31.7.2013

447/60/RM/2013 Darovací smlouva
I. Rada města souhlasí

s přijetím věcného daru pro Základní školu Slavkov u Brna, Komenského náměstí 495, od firmy Petr Havíř - velkoobchod s.r.o.


448/60/RM/2013 Nabídka prezentace města
I. Rada města

neakceptuje nabídku společnosti CENTRUM MEDIA, s.r.o. na připravovanou přílohu o městě Slavkov u Brna dne 19.7.2013 formou finanční spoluúčasti města.


449/60/RM/2013 Žádost manželů Blahákových
I. Rada města

předkládá žádost manželů Jaromíra a Ludmily Blahákových ve věci údržby polních cest řediteli TSMS k vyjádření.


450/60/RM/2013 Žádost firmy TENRYU, spol. s r. o.
I. Rada města souhlasí

s použitím znaku a loga města Slavkov u Brna na speciálním vydání čokoládové bonboniéry s názvem Slavkov - Austerlitz, Slavkovské bojiště a pověřuje funkcionáře města dojednat smluvní podmínky.