Rada města Slavkov u Brna
PŘEHLED USNESENÍ
z 59. řádné schůze rady města Slavkov u Brna,
která se konala dne 5.6.2013

368/59/RM/2013 Plnění usnesení Rady města Slavkova u Brna z 1. až 58. schůze RM z období 2010-2014
I. Rada města bere na vědomí zprávu o plnění usnesení RM s tím, že
 • považuje za splněné body:

310/57/I, 310/57/II, 312/57/I, 313/57/II, 320/57, 323/57, 332/57 z 57. schůze RM - 09.05.2013

27/38/II z 38. schůze MRM - 20.05.2013

342/58, 343/58, 352/58/I, 353/58, 362/58, 363/58, 364/58, 365/58 z 58. schůze RM - 22.05.2013

 • vypouští ze sledování:

113/52/II z 52. schůze RM - 20.02.2013

 • další úkoly trvají.
II. Rada města Ukládá

1. Radoslavu Lánskému
1.1.

naplnit úkoly k bodům 175/53, 228/55 a zajistit funkčnost vpusti před vstupem do dvora ZŠ Komenského na ul. Malinovského.

Termín: 17.6.2013

369/59/RM/2013 Průběžné plnění programu rozvoje města na rok 2013
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města

vzít zprávu o průběžném plnění programu rozvoje města na rok 2013 na vědomí.

II. Rada města Ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi
1.1.

předložit zprávu o průběžném plnění programu rozvoje města na rok 2013 do jednání zastupitelstva města.

Termín: 7.6.2013

370/59/RM/2013 Kogenerační jednotka kotelna Zlatá Hora
I. Rada města schvaluje

provedení nezávazného průzkumu trhu za účelem zjištění nabídek dalších subjektů.

II. Rada města Ukládá

1. Vojtěchu Lstibůrkovi
1.1.

provést nezávazný průzkum trhu za účelem zjištění nabídek dalších subjektů.

Termín: 30.6.2013

371/59/RM/2013 Žádost o odkoupení obsazených bytů
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města

ke schválení následující možnost:

Doplnit stávající Pravidla ve znění: ,, Nedojde - li k odprodeji obsazené bytové jednotky oprávněnému nájemci, zůstává tato  v majetku města. Nabídka třetím osobám je vyloučena.

II. Rada města Ukládá

1. Bc. Jitce Charvátové
1.1.

předložit zastupitelstvu města ke schválení následující možnost :

 Doplnit stávající Pravidla ve znění: ,, Nedojde - li k odprodeji obsazené bytové jednotky oprávněnému nájemci, zůstává tato  v majetku města. Nabídka třetím osobám je vyloučena.

Termín: 30.9.2013

372/59/RM/2013 Žádost MUDr. Františka Fajmona
I. Rada města schvaluje

uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor - poliklinika č. 28/324 s MUDr. Františkem Fajmonem,▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓ IČ: 64446034, v němž se nájem sjednává na dobu neurčitou.

II. Rada města Ukládá

1. Bc. Jitce Charvátové
1.1.

zajistit uzavření  dodatku č. 3 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor - poliklinika č. 28/324 s MUDr. Františkem Fajmonem, ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓IČ: 64446034, v němž se nájem sjednává na dobu neurčitou.

Termín: 28.6.2013

373/59/RM/2013 Fügnerova čp. 109 - stavební opravy - návrh na zahájení výběrového řízení
I. Rada města souhlasí

s níže uvedeným okruhem společností pro podání nabídky, navrženou komisí pro hodnocení a podmínkami podání nabídky:

Návrh okruhu společností:

 • SASTA, Votroubkova 546/11, 620 00, Brno - Brněnské Ivanovice , IČ 26240980
 • Sanatěs Olomouc s.r.o., Na Zákopě 525/1G, 779 00 Olomouc - Chválkovice, IČ 26863006
 • KOS CONSULT s.r.o., Havlíčkova 26, 750 02, Přerov, IČ 26872765

 

Navrhovaná hodnotící komise:

 

Členové: Ing. Jiří Doležel, Ing. Jiří Tesák, Bc. Jitka Charvátová, Ing. Miroslav Zavadil, Ing. Petr Janek.

Náhradníci:  Ing. Pavel Galata,  Mgr. Vladimír Soukop, Mgr. Bohuslav Fiala, p. Vojtěch Lstibůrek, Ing. Petr Lokaj.

 

Navržené kvalifikační předpoklady:

 1. výpis z obchodního nebo živnostenského rejstříku
 2. doklad o pojištění odpovědnosti za škody způsobené při výkonu podnikání

Obchodní podmínky:

 • součástí nabídky návrh smlouvy o dílo podepsán oprávněnou osobou
 • termín splatnosti faktur min. 14 dnů

 

Hodnotící kritérium:

 • nejnižší cena

374/59/RM/2013 SC Bonaparte-úvěrové a převodní smlouvy
I. Rada města schvaluje

smlouvu o úvěru č. 11577/12/LCD na částku 12.500.000 Kč s Českou spořitelnou a. s., Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4, IČ: 45244782, v předloženém znění.

II. Rada města schvaluje

smlouvu o úvěru č. 10611/13/LCD na částku 3.615.856 Kč s Českou spořitelnou, a. s., Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4, IČ: 45244782, v předloženém znění.

III. Rada města schvaluje

dodatek č. 1 ke Smlouvě o úvěru č. 11577/12/LCD s Českou spořitelnou, a. s., Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4, IČ: 45244782, v předloženém znění.

IV. Rada města schvaluje

předložené znění kupních smluv se společností PRELAX, spol. s r.o., se sídlem Za mlýnem 2/602, Přerov, IČ: 253 759 97, a to:

1.

smlouvy o koupi id.1/2 budovy č.p. 126 na poz. p.č. 966 a id 1/2 poz. p.č. 966 vše v k.ú. Slavkov u Brna,

2.

smlouvy o koupi movitého vybavení Společenského centra Bonaparte,

3.

smlouvy o prodeji pozemků p.č. 3157/1, 3156 a 3157/2 vše v k.ú Slavkov u Brna.

V. Rada města Ukládá

1. Ing. Simoně Vaňkové
1.1.

zajistit podpisy Smlouvy o úvěru č. 11577/12/LCD, Smlouvy o úvěru č. 10611/13/LCD a Dodatku č. 1 ke Smlouvě o úvěru č. 11577/12/LCD s Českou spořitelnou, a.s., se sídlem Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4, IČ: 45244782.

Termín: 30.6.2013

2. Mgr. Bohuslavu Fialovi
2.1.

zajistit uzavření kupních smluv schválených v bodě IV. tohoto usnesení se společností PRELAX, spol. s r.o., se sídlem Za mlýnem 2/602, Přerov, IČ: 25375997 s tím, že ve smlouvě bude vypuštěn prodej pozemku parc. č. 3164 a bude upravena s tím související výše kupní ceny.

Termín: 30.6.2013
VI. Rada města ukládá

MěÚ zajistit převzetí a následné provozování SC Bonaparte.


375/59/RM/2013 Rozpočtové opatření č. 12
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města

schválit následující rozpočtové opatření č. 12 - Převod infrastruktury - Kaláb - Zelnice:

 

Výdaje:

Snížení položky 104 - Rezerva                                                                                               605.000 Kč

 

Výdaje:

Zařazení nové položky - Převod infrastruktury - Kaláb - Zelnice                                   605.000 Kč


376/59/RM/2013 Rozpočtové opatření č. 13
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města

schválit následující rozpočtové opatření č. 13 - Spoluúčast na rozvodech VO a MR - Zlatá Hora

 

Výdaje:

Snížení položky 69 - Vypracování žádostí vč. podkladů k dotacím                        121.000Kč

 Výdaje:

Zařazení nové položky - Spoluúčast na rozvodech VO a MR - Zlatá Hora               121.000 Kč

II. Rada města Ukládá

1. Ing. Simoně Vaňkové
1.1.

předložit RO č. 13 zastupitelstvu města.

Termín: 17.6.2013

377/59/RM/2013 Zveřejnění dlužníků města
I. Rada města Ukládá

1. Ing. Simoně Vaňkové
1.1.

zveřejnit ve Slavkovském zpravodaji č. 07/13 strukturu dlužníků dle typu dluhu.

Termín: 15.7.2013

2. Ing. Simoně Vaňkové
2.1.

vyzvat písemně všechny dlužníky k úhradě dluhu.

Termín: 10.7.2013

3. Mgr. Bohuslavu Fialovi
3.1.

připravit předání seznamu dlužníků exekutorské firmě.

Termín: 15.8.2013

4. Mgr. Bohuslavu Fialovi
4.1.

předložit radě města seznam dlužníků.

Termín: 26.6.2013

378/59/RM/2013 Zpráva o činnosti SPOZu za rok 2012
I. Rada města bere na vědomí

zprávu o činnosti Sboru pro občanské záležitosti při Městském úřadě Slavkov u Brna a vyslovuje poděkování všem jeho členkám.


379/59/RM/2013 Smlouva o sdružení - p. Táborský
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města

dát souhlas k uzavření předložené smlouvy o sdružení mezi městem Slavkov u Brna a doc. MUDr. Milošem Táborským, ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓ o vybudování zpevněné komunikace a kanalizačního řadu na pozemcích města.

II. Rada města Ukládá

1. Ing. Miroslavu Zavadilovi
1.1.

předložit smlouvu o sdružení mezi městem a doc. MUDr. Milošem Táborským ke schválení zastupitelstvu města.

Termín: 17.6.2013

380/59/RM/2013 Žádost o prodej pozemku - Areál Matuštík, s.r.o.
I. Rada města ukládá

funkcionářům města projednat s jednatelem společnosti Areál Matuštík s.r.o. smluvní podmínky ve věci prodeje pozemku parc. č. 2639/4 v k.ú. Slavkov u Brna.


381/59/RM/2013 Žádost o sdělení k účasti v dražbě
I. Rada města neschvaluje

účast v dražbě podílu o velikosti id. 1/5 na pozemku parc. č. 4033 orná půda v k. ú. Slavkov u Brna  v rámci exekučního řízení  vedeného Exekutorským úřadem Brno - město pod č.j. 56 EX  1730/11 - 69.


382/59/RM/2013 Žádost o prodej části pozemku p.č.759 - p. Matyáš
I. Rada města souhlasí

se zveřejněním záměru prodeje části pozemku parc.č.759 zastavěná plocha a nádvoří - zbořeniště v k.ú. Slavkov u Brna o výměře cca 34 m2 z vlastnictví města.

II. Rada města Ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi
1.1.

zveřejnit  záměr prodeje části pozemku parc.č.759 zastavěná plocha a nádvoří - zbořeniště v k.ú. Slavkov u Brna o výměře cca 34 m2 z vlastnictví města.

Termín: 7.6.2013

383/59/RM/2013 Nabídka pozemků ke koupi - Bc. Hrbáč
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města

nedat souhlas k výkupu pozemků parc.č.5013 ostatní plocha o výměře 215 m2 a parc.č. 5014 orná půda o výměře 807 mv k.ú. Slavkov u Brna od Bc. Jana Hrbáče, trvalý pobyt Žarošice 317, za kupní cenu 300,-Kč/m2

II. Rada města Ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi
1.1.

předložit nabídku Bc. Jana Hrbáče na koupi  pozemků parc.č.5013 ostatní plocha o výměře 215 m2 a parc.č. 5014 orná půda o výměře 807 mv k.ú. Slavkov u Brna do vlastnictví města zastupitelstvu města.

Termín: 17.6.2013

384/59/RM/2013 Smlouva o právu provést stavbu - p. Kovařík
I. Rada města souhlasí

s uzavřením smlouvy o právu provést stavbu na pozemku  Města Slavkov u Brna  parc. č. 620/1 v k.ú. Slavkov u Brna, která zakládá právo stavebníka Jana Kovaříka, ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ k umístění kanalizační, vodovodní a plynovodní přípojky  ke stavbě "Přestavba a nástavba stávajícího rodinného domu čp. 662 na ulici U Synagogy ve Slavkově u Brna", v předloženém znění.

II. Rada města Ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi
1.1.

zajistit uzavření smlouvy o právu provést stavbu se stavebníkem Janem Kovaříkem, Velkopavlovická 9, 628 00 Brno.

Termín: 30.6.2013

385/59/RM/2013 Věcné břemeno pro E.ON - p.Kuda a pí Kuchyňková
I. Rada města schvaluje

uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému s  E.ON Distribuce, a.s., F.A.Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ zastoupená E.ON Česká republika, s.r.o., F.A.Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice,▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓▓▓▓▓na pozemcích parc. č.343/2 a 357/5  v k. ú. Slavkov u Brna (stavba s názvem "Slavkov -  kabel NN, pí Kuchyňková a  p.Kuda") v předloženém znění.

II. Rada města Ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi
1.1.

zajistit uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému s  E.ON Distribuce, a.s., F.A.Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ zastoupená E.ON Česká republika, s.r.o., F.A.Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice,▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓▓▓▓▓na pozemcích parc. č. 343/2 a 357/5  v k. ú. Slavkov u Brna (stavba s názvem "Slavkov -  kabel NN,pí Kuchyňková a p.Kuda").

Termín: 31.7.2013

386/59/RM/2013 Věcné břemeno pro E.ON - Zelnice I.etapa
I. Rada města schvaluje

uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému s  E.ON Distribuce, a.s., F.A.Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ zastoupená E.ON Česká republika, s.r.o., F.A.Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice,▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓▓▓▓▓na pozemcích parc. č. 354/22; 757; 446; 774 a 758/1  v k. ú. Slavkov u Brna (stavba s názvem "Slavkov - kabel NN + TS lok. Zelnice I.etapa  ") v předloženém znění.

II. Rada města Ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi
1.1.

zajistit uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému s  E.ON Distribuce, a.s., F.A.Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ zastoupená E.ON Česká republika, s.r.o., F.A.Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice,▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓▓▓▓▓na pozemcích parc. č. 354/22; 757; 446; 774 a 758/1  v k. ú. Slavkov u Brna (stavba s názvem "Slavkov - kabel NN + TS lok. Zelnice I.etapa  ").

Termín: 31.8.2013

387/59/RM/2013 Návrh DZ - výstavba obytné zóny Zlatá Hora
I. Rada města

zprávu odkládá a zve vedoucí odboru DSH na příští schůzi rady města.


388/59/RM/2013 Žádost o souhlas s podáním žádosti o příspěvek v rámci veřejně prospěšných prací
I. Rada města souhlasí

s podáním žádosti o příspěvek v rámci veřejně prospěšných prací.


389/59/RM/2013 Schválení kupní smlouvy - nákup harmonia
I. Rada města schvaluje

 kupní smlouvu na pořízení sbírkového předmětu do sbírkového fondu Zámku Slavkov - Austerlitz

II. Rada města souhlasí

s jeho zařazením do sbírkového fondu Zámku Slavkov - Austerlitz


390/59/RM/2013 Žádost o mimořádný účelový příspěvek
I. Rada města Ukládá

1. Ing. Aleši Šilhánkovi
1.1.

předložit návrh řešení stavu horního parteru zámeckého parku a projednat toto řešení se zástupci památkové péče.

Termín: 26.6.2013

391/59/RM/2013 Žádost o souhlas s podáním žádosti o příspěvek na společensky účelné pracovní místo vyhrazené pro uchazeče o zaměstnání
I. Rada města souhlasí

s podáním žádosti příspěvkové organizace Zámek Slavkov-Austerlitz o příspěvek na společensky účelné pracovní místo vyhrazené pro uchazeče o zaměstnání.


392/59/RM/2013 Doplnění zřizovací listiny ZS-A - začlenění SC Bonapart
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města

schválení doplnění zřizovací listiny dle předloženého znění (s přesnější specifikací  čl. III, odst. 2, písm. u) bod 4) s platností od 1.4.2014.


393/59/RM/2013 Žádost o souhlas s přijetím dotace na IC, úprava rozpočtu
I. Rada města schvaluje

žádost o souhlas s přijetím dotace na IC

II. Rada města schvaluje

úpravy rozpočtu příspěvkové organizaci Zámek Slavkov - Austerlitz z důvodu schválení a přijetí dotace na IC


394/59/RM/2013 Schválení peněžního daru pro DDM
I. Rada města schvaluje

příspěvkové organizaci města Dům dětí a mládeže přijetí peněžního daru v hodnotě 5000,- Kč.


395/59/RM/2013 Schválení kupní smlouvy DDM na výpočetní techniku
I. Rada města schvaluje

kupní smlouvu na použitou výpočetní techniku pro DDM od firmy LIKO-S, a.s., v hodnotě 13 Kč.


396/59/RM/2013 Zasedání komise pro zahraniční vztahy 3/2013
I. Rada města bere předloženou informaci na vědomí.

397/59/RM/2013 Žádost o předání "Babského práva" a příspěvek na sál
I. Rada města bere na vědomí

předloženou žádost k 10. výročí konání Babských hodů ve Slavkově u Brna.

II. Rada města souhlasí

s úhradou pronájmu malého sálu SC Bonaparte na zajištění slavkovských Babských hodů dne 22.6.2013 .


398/59/RM/2013 Zpráva o volně pobíhajících psech
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města

přijmout předloženou obecně závaznou vyhlášku města, kterou se omezuje volný pohyb psů na veřejných prostranstvích.

II. Rada města Ukládá

1. Mgr. Bohuslavu Fialovi
1.1.

předložit zastupitelstvu města uvedený návrh obecně závazné vyhlášky.

Termín: 17.6.2013

399/59/RM/2013 Vyjádření k návrhu na prodloužení úředních hodin
I. Rada města bere předloženou informaci na vědomí.

400/59/RM/2013 Plnění usnesení ze zasedání zastupitelstva města z minulých volebních období a z období 2010-2014
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města vzít zprávu na vědomí a:
 • považovat za splněné body:

4.11.1., 4.11.2., 4.20., 4.21. z IX. řádného zasedání ZM - 17.12.2012

1/9, 3/9 z 9. mimořádného zasedání ZM - 18.2.2013

11/10/III, 13/10, 15/10, 16/10, 17/10, 18/10, 20/10, 21/10 z 10. řádného zasedání ZM - 18.03.2013

14/10, 16/10, 22/10, II/10 z 10. mimořádného zasedání ZM - 06.05.2013

 • vzít na vědomí průběžné plnění a trvání zbývajících úkolů.

401/59/RM/2013 Program 11. řádného zasedání zastupitelstva města
I. Rada města bere zprávu na vědomí

a schvaluje program 11. řádného zasedání zastupitelstva města v upraveném znění.


402/59/RM/2013 Změna použití dotace (granty a dotace)
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města

změnit účel příspěvku ZŠ Slavkov u Brna, Komenského nám. 495 schváleného na svém 10. mimořádném jednání na skupinu Glitter Stars a na nákup akrobatického pásu dle důvodové zprávy.


403/59/RM/2013 Připomenutí 95. výročí od uznání Československa ve Francii u pomníku v Darney
I. Rada města schvaluje

služební cestu Ing. Ivana Charváta, Ing. Pavla Dvořáka, Ing. Barbary Macháčkové a Vratislava Malého do Darney ve dnech 28. 6. - 1. 7. 2013.


404/59/RM/2013 Veřejná charitativní cyklo tour Na kole dětem
I. Rada města bere na vědomí

veřejnou charitativní cyklo tour Na kole dětem a souhlasí s programem na náměstí před radnicí.


405/59/RM/2013 Žádost o poskytnutí finančního příspěvku
I. Rada města schvaluje

použití znaku na mezinárodní sportovní projekt na podporu onkologicky nemocných dětí "Na kole dětem".


406/59/RM/2013 Souhlas s použitím loga města
I. Rada města schvaluje

použití loga města firmou ORIONREAL, spol. s r.o. za účelem jeho použití při mezinárodní výstavě vín Grand prix Austerlitz 2013.


407/59/RM/2013 Rozpočtové opatření č. 14
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města

schválit následující rozpočtové opatření č. 14 - Navýšení stavebních úprav předzámčí zámku - Napoleonská expozice v předloženém znění:

 

Výdaje:

Snížení položky 104 - Rezerva                                                                              151.000 Kč

 

Výdaje:

Navýšení položky - Stavební úpravy předzámčí zámku - Napoleonská expozice      151.000 Kč

II. Rada města Ukládá

1. Ing. Simoně Vaňkové
1.1.

předložit rozpočtové opatření č. 14 zastupitelstvu města.

Termín: 17.6.2013

408/59/RM/2013 Slavkovský devítiboj 2013 - žádost o podporu a zapůjčení stadiónu
I. Rada města

vyhovuje předložené žádosti.