Rada města Slavkov u Brna
PŘEHLED USNESENÍ
z 58. řádné schůze rady města Slavkov u Brna,
která se konala dne 22.5.2013

338/58/RM/2013 Plnění usnesení Rady města Slavkova u Brna z 1. až 57. schůze RM z období 2010-2014
I. Rada města bere na vědomí zprávu o plnění usnesení RM s tím, že
  • považuje za splněné body:

3.16. z 48. schůze RM - 19.12.2012

1/29/II. z 29. schůze MRM - 21.1.2013

86/51. z 51. schůze RM - 06.02.2013

105/52/1. z 52. schůze RM - 20.02.2013

183/54/III, 184/54/II, 199/54, 200/54, 208/54/II, 209/54, 211/54 z 54. schůze RM - 27.03.2013

231/55 z 55. schůze RM - 10.04.2013

282/56, 284/56, 288/56, 289/56/1.1, 289/56/1.2, 290/56, 291/56 z 56. schůze RM - 24.04.2013

235/37, 236/37 z 37. schůze MRM - 02.05.2013

308/57, 309/57, 317/57, 321/57, 332/57 z 57. schůze RM - 09.05.2013

  • vypouští ze sledování:

183/54/IV z 54. schůze RM - 27.03.2013

24/36 z 36. schůze MRM - 24.05.2013

  • další úkoly trvají.

339/58/RM/2013 Kotelna Zlatá Hora-informace a bilance
I. Rada města bere předloženou informaci na vědomí.

340/58/RM/2013 Žádost o prodloužení nájemních smluv - Fügnerova 110
I. Rada města schvaluje

uzavření dodatku č. 2 k nájemní smlouvě ze dne 30.6.2005 k bytu č. 1, Fügnerova 110, Slavkov u Brna, uzavřené s panem Miroslavem Šimkem, ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓obsahujícím prodloužení nájmu bytu na dobu určitou, a to do 31.7.2014 za smluvní nájemné ve výši 40,- Kč/m2.

II. Rada města schvaluje

uzavření dodatku č. 2 k nájemní smlouvě ze dne 30.6.2005 k bytu č. 2, Fügnerova 110, Slavkov u Brna, uzavřené s paní Chaloupkovou Soňou a panem Chaloupkou Petrem, ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓obsahujícím prodloužení nájmu bytu na dobu určitou, a to do 30.6.2014 za smluvní nájemné ve výši 40,- Kč/m2.

III. Rada města Ukládá

1. Bc. Jitce Charvátové
1.1.

zajistit uzavření dodatku č. 2 k nájemní smlouvě ze dne 30.6.2005 k bytu č. 1, Fügnerova 110, Slavkov u Brna, uzavřené s panem Miroslavem Šimkem,▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓ obsahující prodloužení nájmu bytu na dobu určitou, a to do 31.7.2014 za smluvní nájemné ve výši 40,- Kč/m2.

Termín: 15.6.2013

2. Bc. Jitce Charvátové
2.1.

zajistit uzavření dodatku č. 2 k nájemní smlouvě ze dne 30.6.2005 k bytu č. 2, Fügnerova 110, Slavkov u Brna, uzavřené s paní Chaloupkovou Soňou a panem Chaloupkou Petrem,▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ obsahující prodloužení nájmu bytu na dobu určitou, a to do 30.6.2014 za smluvní nájemné ve výši 40,- Kč/m2.

Termín: 15.6.2013

341/58/RM/2013 Informace o výherních hracích přístrojích a jiných technických herních zařízení
I. Rada města bere na vědomí

informaci o výherních hracích přístrojích a jiných technických herních zařízení.


342/58/RM/2013 Pohledávky - komentář k rozborům města za I. čtvrtletí 2013
I. Rada města bere předloženou informaci na vědomí.
II. Rada města Ukládá

1. Mgr. Bohuslavu Fialovi
1.1.

předložit radě města návrh na zveřejnění dlužníků města.

Termín: 4.6.2014

343/58/RM/2013 Výstavba obytné zóny Zlatá Hora
I. Rada města Ukládá

1. Bc. Dagmar Janebové
1.1.

předložit radě města návrh řešení dopravního značení dle návrhu předloženého na schůzi rady města.

Termín: 5.6.2013

344/58/RM/2013 VO+MR - návrh na zahájení veřejné zakázky
I. Rada města schvaluje

zahájení procesu veřejné zakázky na realizaci rekonstrukce veřejného osvětlení a místního rozhlasu v ulicích Zborovská, Havlíčkova a Bezručova za níže uvedených podmínek:

Návrh subjektů k oslovení pro podání nabídek:

1/ Němeček Elektromontáže a.s., Nádražní 726, 696 62 Strážnice, IČ: 262 53 194

2/ VMS elektro, spol. s r.o., Žerotínova 2, 682 01 Vyškov, IČ: 255 98 236

3/ Energetika Boskovice spol. s r.o., Nám. 9. května 2136/10, 680 01 Boskovice, IČ: 434 20 222

 

Návrh složení hodnotící komise:

Členové: Ing. Jiří Doležel, pan Radoslav Lánský, Ing. Petr Lokaj

Náhradníci: Ing. Jiří Tesák, Ing. Hynek Charvat, Ing. Petr Janek

 

Hodnocení nabídek:

Dle nejnižší nabídkové ceny:

 

Technické kvalifikační podmínky:

Uchazeč prokáže předložením 3 referenčních zakázek za poslední 3 roky v oblasti výstavby nebo rekonstrukce veřejných rozvodů NN, VN, VO, MR, kdy každá zakázka musí být ve výši min. 500.000,-Kč vč DPH.

 

Návrh obchodních podmínek:

1/ Fakturace se splatností 14dnů

2/ Termín plnění do 2měsíců od předání staveniště jednotlivé stavební části

3/ Záruka na dílo 60měsíců

4/ Uchazeč prokáže pojištění odpovědnosti při výkonu své činnosti

5/ Sankce za nedodržení termínu dokončení 0,5% z ceny díla za každý den prodlení

 


345/58/RM/2013 Zápis z komise pro rozvoj města č. 8/2013
I. Rada města bere předloženou informaci na vědomí.

346/58/RM/2013 Smlouva o právu provést stavbu - p. Kubíček
I. Rada města souhlasí

s uzavřením smlouvy o právu provést stavbu na pozemku  Města Slavkov u Brna  parc. č. 2361 v k.ú. Slavkov u Brna, která zakládá právo stavebníka Rostislava Kubíčka, ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓ k umístění parkovacího stání na ul. Dvořákové před RD čp. 858 v k.ú. Slavkov u Brna, v předloženém znění.

II. Rada města Ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi
1.1.

zajistit uzavření smlouvy o právu provést stavbu se stavebníkem Rostislavem Kubíčkem▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓.

Termín: 31.5.2013

347/58/RM/2013 Věcné břemeno pro E.ON - p.Jurák
I. Rada města schvaluje

uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému s  E.ON Distribuce, a.s., F.A.Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ zastoupená E.ON Česká republika, s.r.o., F.A.Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice,▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓▓▓▓▓na pozemku parc. č. 3583/2  v k. ú. Slavkov u Brna (stavba s názvem "Slavkov -  kabel. smyčka  NN  p.Jurák") v předloženém znění.

II. Rada města Ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi
1.1.

zajistit uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému s  E.ON Distribuce, a.s., F.A.Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ zastoupená E.ON Česká republika, s.r.o., F.A.Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice,▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓▓▓▓▓na pozemku parc. č. 3583/2  v k. ú. Slavkov u Brna (stavba s názvem "Slavkov -  kabel.smyčka NN, p.Jurák").

Termín: 30.6.2013

348/58/RM/2013 Oprava střechy DPS - návrh na zahájení VZ
I. Rada města schvaluje
1.

oslovení navržených společností pro podání nabídek:

- STŘECHY - 1. Slezská s.r.o., Svatopetrská 35/7, 617 00 Brno - Komárov, IČ 253 406 89

- H&B delta s.r.o., Bobrky 382, 755 01 Vsetín, IČ 258 356 61

- Tocháček spol. s.r.o., Slovinská 2958/36, 61200 Brno - Královo Pole, IČ 449 613 67

- Tehykon Brno, Vackova 802/19, 612 00, Brno - Královo Pole, IČ 268 871 77

- TESLICE CZ s.r.o., Jiráskova 701, 755 01 Vsetín, IČ 277 750 03

2.

navrženou hodnotící komisi v následujícím složení:

Členové: Ing. Hynek Charvat, Ing. Pavel Galata, Ing. Jiří Doležel, Bc. Jitka Charvátová, Ing. Petr Lokaj.

Náhradníci: Ing. Jiří Tesák, p. Jan Hudec, Mgr. Bohuslav Fiala, p. Vojtěch Lstibůrek, Ing. Petr Janek.

3.

předloženou zadávací dokumentaci týkající se předmětu veřejné zakázky na stavební práce - Oprava střechy Domu s pečovatelskou službou, Polní čp. 1444, Slavkov u Brna.


349/58/RM/2013 PPO II. etapa - dodatky ke smlouvám
I. Rada města schvaluje

uzavření dodatku č.1 ke smlouvě o výpůjčce movitého majetku ze dne 14.08.2012 s Povodím Moravy, s.p., sídlem Dřevařská 932/11, Brno v předloženém znění.

II. Rada města schvaluje

uzavření dodatku č.1 ke smlouvě o výpůjčce, podmínkách provozu  a údržbě stavby protipovodňového opatření ze dne 14.08.2012 s Povodím Moravy, s.p., sídlem Dřevařská 932/11, Brno v předloženém znění.

III. Rada města doporučuje zastupitelstvu města

schválit uzavření dodatku č.1 ke smlouvě o smlouvě budoucí darovací ze dne 14.12.2009 s Povodím Moravy, s.p., sídlem Dřevařská 932/11, Brno v předloženém znění.

IV. Rada města Ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi
1.1.

v případě schválení uzavření  dodatku č.1 ke smlouvě o smlouvě budoucí darovací ze dne 14.12.2009 s Povodím Moravy, s.p. zastupitelstvem města, zajistit uzavření dodatku č.1 ke smlouvě o výpůjčce movitého majetku ze dne 14.08.2012 s Povodím Moravy, s.p., sídlem Dřevařská 932/11, Brno.

Termín: 30.6.2013

2. Ing. Petru Lokajovi
2.1.

v případě schválení uzavření  dodatku č.1 ke smlouvě o smlouvě budoucí darovací ze dne 14.12.2009 s Povodím Moravy, s.p. zastupitelstvem města, zajistit uzavření dodatku č.1 ke smlouvě o výpůjčce, podmínkách provozu  a údržbě stavby protipovodňového opatření ze dne 14.08.2012 s Povodím Moravy, s.p., sídlem Dřevařská 932/11, Brno.

Termín: 30.6.2013

3. Ing. Petru Lokajovi
3.1.

předložit dodatek č.1 ke smlouvě o smlouvě budoucí darovací ze dne 14.12.2009 s Povodím Moravy, s.p., sídlem Dřevařská 932/11, Brno zastupitelstvu města.

Termín: 17.6.2013

350/58/RM/2013 Pozemky v prodloužení ulice Čelakovského-jih
I. Rada města předkládá zastupitelstvu města

návrh na zveřejnění záměru prodeje částí pozemku parc.č.1787/1 orná půda o celkové výměře cca 1.280 m2 v k.ú. Slavkov u Brna z vlastnictví města.

II. Rada města doporučuje zastupitelstvu města

dát souhlas k výkupu částí pozemků parc.č.1787/32 a 1787/31 o celkové výměře cca 216 m2, v nichž se nachází technická infrastruktura, od Ing. Radka Mráze, Velešovice 118.

III. Rada města doporučuje zastupitelstvu města

uložit radě města zajistit vypracování zastavovací studie na zbývající část pozemku.


351/58/RM/2013 Vyjádření společnosti Slafpark s.r.o. k prodeji pozemků
I. Rada města projednala

podnět společnosti Slafpark s.r.o. nazvaný "vyjádření k projednávanému odkupu pozemků a nabídka odkupu" a ukládá starostovi města jednat se společností PRELAX spol. s r.o. ve věci vyjmutí prodeje pozemku par. č. 3164  z kupní smlouvy.


352/58/RM/2013 Žádost o prodej pozemku - Areál Matuštík, s.r.o.
I. Rada města souhlasí

se zveřejněním záměru prodeje pozemku parc.č.2639/4 ostatní plocha o výměře 628 m2  v k.ú. Slavkov u Brna z vlastnictví města.

II. Rada města Ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi
1.1.

předložit radě města návrh smlouvy o budoucí kupní smlouvě se zapracováním podmínek (předkupní právo města v případě dalšího prodeje za stejnou cenu, doba realizace záměru investora do 2 let, udržitelnost záměru min. 5 let).

 

Termín: 17.6.2013

353/58/RM/2013 Žádost o pronájem pozemku v lokalitě Křenovická
I. Rada města schvaluje

uzavření dodatku č.1 k nájemní smlouvě uzavřené dne 11.06.2012 mezi městem Slavkov u Brna a společností Rostěnice, a.s., sídlem Rostěnice 49, okres Vyškov, PSČ 68201,▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓v předloženém znění.

II. Rada města Ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi
1.1.

zajistit uzavření dodatku č.1 k nájemní smlouvě uzavřené dne 11.06.2012 mezi městem Slavkov u Brna a společností Rostěnice, a.s., sídlem Rostěnice 49, okres Vyškov, PSČ 68201, ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓.

Termín: 28.6.2013

354/58/RM/2013 Podlicenční smlouva - ortofotomapy
I. Rada města souhlasí

s uzavřením Podlicenční smlouvy na poskytnutí digitálních dat ortofotomapy s Jihomoravským krajem v předloženém znění.

II. Rada města Ukládá

1. Ing. Haně Postránecké
1.1.

zajistit uzavření předložené Podlicenční smlouvy s JMK.

Termín: 31.5.2013

355/58/RM/2013 Prodloužení smlouvy o výpůjčce IT s MPSV
I. Rada města schvaluje

uzavření předložené smlouvy o výpůjčce IT techniky na rok 2013 s Českou republikou - Ministerstvem práce a sociálních věcí, se sídlem Na Poříčním právu 1, 128 00 Praha 2, IČ: 00551023.

II. Rada města Ukládá

1. Mgr. Bohuslavu Fialovi
1.1.

zajistit uzavření předložené smlouvy o výpůjčce. 

Termín: 31.5.2013

356/58/RM/2013 Dopady při převzetí komunikace
I. Rada města bere předloženou informaci na vědomí.

357/58/RM/2013 Žádost o povolení výjimky
I. Rada města uděluje

výjimku z počtu dětí na třídu v Mateřské škole Zvídálek, Komenského náměstí 495, Slavkov u Brna na školní rok 2013/2014.


358/58/RM/2013 Ceník služeb ZŠ Tyršova Slavkov u Brna
I. Rada města schvaluje

předložený ceník služeb Základní školy Slavkov u Brna, Tyršova 977, okres Vyškov


359/58/RM/2013 Návrh na odprodej disků s pneumatikami
I. Rada města schvaluje

odprodej 4 kusů opotřebovaných disků s pneumatikami Vojtěchu Lstibůrkovi, pracovníkovi odboru BTH, za cenu 1.200 Kč. 


360/58/RM/2013 Schválení přijetí finančního daru pro Zámek Slavkov-Austerlitz (1/2013)
I. Rada města schvaluje

příspvkové organizaci Zámek Slavkov - Austerlitz přijetí finančního daru dle předložené Darovací smlouvy č. 1/2013.

 


361/58/RM/2013 Povolení vybírání poplatků za parkovné na veřejném prostranství při pořádání kulturních akcí
I. Rada města

předloženou zprávu odkládá.


362/58/RM/2013 Smlouva o výpůjčce - R. Štěpánek II. etapa
I. Rada města schvaluje

uzavření Smlouvy o výpůjčce - II. etapa v předloženém znění.

 


363/58/RM/2013 Dodatek č.1 ke smlouvě o výpůjčce - O. Bartošek
I. Rada města schvaluje

uzavření Dodatku č. 1 Smlouvy o výpůjčce v předloženém znění.

 


364/58/RM/2013 Smlouva o výpůjčce - Z.Orlický
I. Rada města schvaluje

uzavření Smlouvy o výpůjčce v předloženém znění.

 


365/58/RM/2013 Smlouva o výpůjčce - R. Protiva
I. Rada města schvaluje

uzavření Smlouvy o výpůjčce v předloženém znění.

 


366/58/RM/2013 Struktura odměn pro ředitele neškolských PO
I. Rada města projednala

 strukturu odměn ředitelů TSMS a ZS-A a stanovuje:

  1. Termíny výplat čtvrtletně
  2. Suma dosažené roční odměny ve výši maximálně 2 násobku měsíčního platu
  3. Předložené jmenovité úkoly ředitelů PO s doplněním úkolů pro oba ředitele dle připomínek členů rady města.