Rada města Slavkov u Brna
PŘEHLED USNESENÍ
z 56. schůze řádné schůze rady města Slavkov u Brna,
která se konala dne 24.4.2013

270/56/RM/2013 Plnění usnesení Rady města Slavkova u Brna z 1. až 55. schůze RM z období 2010-2014
I. Rada města bere na vědomí zprávu o plnění usnesení RM s tím, že
  • považuje za splněné body:

3.19. z 37. schůze RM - 18.07.2012

37/50/I z 50. schůze RM - 23.1.2013          

73/51/II z 51. schůze RM - 6.2.2013

105/52/2., 105/52/3. z 52. schůze RM - 20.02.2013

121/53 z 53. schůze RM - 06.03.2013

193/54, 194/54, 201/54, 212/54, 217/54 z 54. schůze RM - 27.03.2013

233/55, 236/55, 240/55, 241/55, 242/55, 243/55, 251/55, 264/55/IV z 55. schůze RM - 10.04.2013

  • vypouští ze sledování:

3.19. z 37. schůze RM - 18.07.2013

173/53 z 53. schůze RM - 06.03.2013

  • další úkoly trvají.

[ Výsledek hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0Usnesení bylo: Přijato ]
271/56/RM/2013 Zpráva o činnosti odboru vnitřních věcí za rok 2012
I. Rada města bere na vědomí

zprávu o činnosti odboru vnitřních věcí za rok 2012.


[ Výsledek hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0Usnesení bylo: Přijato ]
272/56/RM/2013 Zpráva o činnosti odboru živnostenský úřad za rok 2012
I. Rada města bere na vědomí

zprávu o činnosti odboru živnostenský úřad za rok 2012.


[ Výsledek hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0Usnesení bylo: Přijato ]
273/56/RM/2013 Rozbory hospodaření města za I. čtvrtletí roku 2013
I. Rada města Ukládá

1. Ing. Simoně Vaňkové
1.1.

předložit radě města rozbory hospodaření města za I. čtvrtletí roku 2013 opětovně v doplněném znění.

Termín: 9.5.2013

[ Výsledek hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0Usnesení bylo: Přijato ]
274/56/RM/2013 Rozbory hospodaření VHČ za I. čtvrtletí roku 2013
I. Rada města bere na vědomí

předloženou zprávu.

II. Rada města doporučuje zastupitelstvu města

schválit ,,Rozbory hospodaření VHČ za I. čtvrtletí roku 2013" v předloženém znění.

III. Rada města Ukládá

1. Bc. Jitce Charvátové
1.1.

předložit na jednání zastupitelstva města zprávu ,,Rozbory hospodaření VHČ za I. čtvrtletí roku 2013".

Termín: 17.6.2013

2. Bc. Jitce Charvátové
2.1.

doplnit komentář k pohledávkám VHČ a předložit jej radě města.

Termín: 9.5.2013

[ Výsledek hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0Usnesení bylo: Přijato ]
275/56/RM/2013 Soubor rozpočtových opatření č. 8-10
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města

schválit předložená rozpočtová opatření:

RO č. 8

Výdaje:

Snížení položky 104 - Rezerva........................................................................1.485.000 Kč

Výdaje:

Zařazení nové položky - Veřejné osvětlení a městských rozhlas.......................1.485.000 Kč

 

RO č. 9

 Výdaje:

Snížení položky 104 - Rezerva............................................................................185.000 Kč

Zvýšení položky 26 - Sponzorské dary a příspěvky...............................................60.000 Kč

Výdaje:

Zařazení nové položky - Oprava komunikace - ulice U Mlýna..................................245.000 Kč

 

II. Rada města schvaluje

přijetí daru od společnosti DESTILA, s. r. o., Kaštanová 127, 620 00 Brno, IČ: 000 30 295, ve výši 60.000 Kč na opravu komunikace - ulice U Mlýna.


[ Výsledek hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0Usnesení bylo: Přijato ]
276/56/RM/2013 Úvěr na generální rekonstrukci WC na ZS-A
I. Rada města schvaluje

výsledek výběrového řízení na poskytovatele úvěru na rekonstrukci WC.

II. Rada města schvaluje

uzavření smlouvy o úvěru mezi příspěvkovou organizací Zámek Slavkov - Austerltiz, se sídlem Palackého nám. 1, Slavkov u Brna, IČ: 00373320, a Komerční bankou, a.s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, IČ: 45317054, v předloženém znění.

III. Rada města doporučuje zastupitelstvu města

schválit uzavření předložené smlouvy o ručení s Komerční bankou, a.s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, IČ: 45317054.

IV. Rada města Ukládá

1. Ing. Aleši Šilhánkovi
1.1.

zajistit uzavření schválené smlouvy o úvěru s Komerční bankou, a.s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, IČ: 45317054.

Termín: 31.5.2013
1.2.

předložit na nejbližší zasedání zastupitelstva města návrh rady města na schválení uzavření smlouvy o ručení podle čl. III. tohoto usnesení.

Termín: 6.5.2013

[ Výsledek hlasování: Pro: 4, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 1Usnesení bylo: Přijato ]
277/56/RM/2013 Znovuotevření Informačního centra - informace
I. Rada města bere předloženou informaci na vědomí.

 

 


[ Výsledek hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0Usnesení bylo: Přijato ]
278/56/RM/2013 Stav příprav Dnů Slavkova a Setkání Slavkovů
I. Rada města bere předloženou informaci na vědomí.
II. Rada města schvaluje

cenu vstupného na hodovou zábavu dne 1. 6. 2013 ve výši 100 Kč.


[ Výsledek hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0Usnesení bylo: Přijato ]
279/56/RM/2013 Prodej částí pozemků - p.Hudec
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města

dát souhlas k prodeji částí pozemků parc.č.230 a 223, oba ostatní plocha   v k.ú. Slavkov u Brna o celkové výměře 13 m2 z vlastnictví města do vlastnictví Ing.arch.Hanuše Hudce,▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ a pana Jana Hudce,▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓za celkovou kupní cenu 19.500,-Kč. Kupní cenu a náklady spojené s prodejem (správní poplatek za podání návrhu na vklad do KN a geometrický plán pro oddělení prodávaných částí) uhradí kupující před podpisem smlouvy.

II. Rada města Ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi
1.1.

předložit žádost o prodej částí pozemků parc.č.230 a 223, oba ostatní plocha   v k.ú. Slavkov u Brna o celkové výměře 13 m2 z vlastnictví města do vlastnictví Ing.arch.Hanuše Hudce,▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ a pana Jana Hudce, ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓zastupitelstvu města

Termín: 6.5.2013

[ Výsledek hlasování: Pro: 4, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 1Usnesení bylo: Přijato ]
280/56/RM/2013 Žádost o prodej části pozemku v ul. Bučovická - manželé Hrabovští
I. Rada města souhlasí

se zveřejněním záměru prodeje části pozemku parc. č. 2056/1 ostatní plocha v k.ú. Slavkov u Brna o výměře cca 11,2 m2 z vlastnictví města.

II. Rada města Ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi
1.1.

zveřejněnit záměr prodeje části pozemku parc. č. 2056/1 ostatní plocha v k.ú. Slavkov u Brna o výměře cca 11,2 m2 z vlastnictví města.

Termín: 26.4.2013

[ Výsledek hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0Usnesení bylo: Přijato ]
281/56/RM/2013 Pozemky v prodloužení ulice Čelakovského-jih
I. Rada města Ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi
1.1.

předložit radě města studii zástavby celé dotčené lokality.

 

Termín: 23.5.2013

[ Výsledek hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0Usnesení bylo: Přijato ]
282/56/RM/2013 Smlouva o právu provést stavbu - byt. dům Nádražní 1161
I. Rada města souhlasí

s uzavřením smlouvy o právu provést stavbu na pozemku Města Slavkov u Brna parc. č. 2822 v k.ú. Slavkov u Brna, která zakládá právo stavebníka Viléma Havelky, Ivety Babirádové a Michala Havelky, bytem ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓a Jiřinu Chromou, ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓, k umístění STL plynové přípojky LPE 32 mm pro bytový dům na parc. č. 2848/1 v k.ú. Slavkov u Brna, v předloženém znění.

II. Rada města Ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi
1.1.

zajistit uzavření smlouvy o právu provést stavbu se stavebníkem Vilémem Havelkou, Ivetou Babirádovou a Michalem Havelkou, ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓a Jiřinou Chromou▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ .

Termín: 30.4.2013

[ Výsledek hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0Usnesení bylo: Přijato ]
283/56/RM/2013 Autobusová zastávka Cutisin - smlouva o právu provést stavbu - Devro s.r.o.
I. Rada města souhlasí

s uzavřením smlouvy o právu provést stavbu se společností Devro, s.r.o., Víchovská 830, 514 01 Jilemnice, IČ 27061973 na akci "Autobusová zastávka Cutisin na ulici Bučovická" v předloženém znění.

II. Rada města Ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi
1.1.

zajistit uzavření smlouvy o právu provést stavbu se společností Devro, s.r.o., Víchovská 830, 514 01 Jilemnice, IČ 27061973 na akci "Autobusová zastávka Cutisin na ulici Bučovická" v předloženém znění.

Termín: 31.5.2013

[ Výsledek hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0Usnesení bylo: Přijato ]
284/56/RM/2013 Smlouva o právu provést stavbu - p. Holoubek
I. Rada města souhlasí

s uzavřením smlouvy o  právu provést stavbu na pozemku Města Slavkov u Brna parc. č. 2213/1 v k.ú. Slavkov u Brna, která zakládá právo stavebníka Mgr. Milana Holoubka, ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓, k umístění plynovodní přípojky ke stavbě "Rekonstrukce RD ve Slavkově u Brna, Smetanova 935", v předloženém znění.

II. Rada města Ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi
1.1.

zajistit uzavření smlouvy o právu provést stavbu se stavebníkem Mgr. Milanem Holoubkem, ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓.

Termín: 13.5.2013

[ Výsledek hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0Usnesení bylo: Přijato ]
285/56/RM/2013 Věcné břemeno pro JMP Net - manželé Kučerovi
I. Rada města schvaluje

uzavření smlouvy  o zřízení  věcného břemene s JMP Net, s.r.o., sídlem Plynárenská 466/4, 657 02 Brno, IČ 27689841 na pozemcích  parc. č. 2927/46 a 2928/9  v k. ú. Slavkov u Brna (stavba s názvem "STL plynovodní přípojka pro rodinný dům Topolová č. 1559 v obci Slavkov u Brna") v předloženém znění.

 

II. Rada města Ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi
1.1.

zajistit  uzavření smlouvy  o zřízení  věcného břemene s JMP Net, s.r.o., sídlem Plynárenská 466/4, 657 02 Brno, IČ 27689841 na pozemcích  parc. č. 2927/46 a 2928/9  v k. ú. Slavkov u Brna (stavba s názvem "STL plynovodní přípojka pro rodinný dům Topolová č. 1559 v obci Slavkov u Brna").

Termín: 30.6.2013

[ Výsledek hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0Usnesení bylo: Přijato ]
286/56/RM/2013 Pronájem zahrádek Polní č. 70 a č. 2
I. Rada města schvaluje
1.

uzavření nájemní smlouvy o pronájmu  části pozemku parc. č. 2690/1 orná půda o  výměře cca 80 m2  (zahrádka č. 70) s Danou a Vladimírem Hanákovými, ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓s ročním nájemným ve výši 112,-Kč;

2.

uzavření nájemní smlouvy o pronájmu  části pozemku parc. č. 2690/1 orná půda o  výměře cca 80 m2  (zahrádka č. 2) s paní Janou Hoškovou,▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ s ročním nájemným ve výši 112,-Kč.

II. Rada města Ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi
1.1.

zajistit uzavření nájemní smlouvy o pronájmu  části pozemku parc. č. 2690/1 orná půda o  výměře cca 80 m2  (zahrádka č. 70) s Danou a Vladimírem Hanákovými,▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓.

Termín: 15.5.2013
1.2.

zajistit uzavření nájemní smlouvy o pronájmu  části pozemku parc. č. 2690/1 orná půda o  výměře cca 80 m2  (zahrádka č. 2) s paní Janou Hoškovou,▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓

Termín: 15.5.2013

[ Výsledek hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0Usnesení bylo: Přijato ]
287/56/RM/2013 Pronájem části pozemku p.č.4245-Zlatá Hora
I. Rada města schvaluje

uzavření dodatku č.2  k nájemní smlouvě ze dne  09.07.2012 o pronájmu  pozemků k zemědělskému obhospodařování s panem Zdeňkem Doupovcem, ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ v předloženém znění.

II. Rada města Ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi
1.1.

zajistit  uzavření dodatku č.2  k nájemní smlouvě ze dne  09.07.2012 o pronájmu  pozemků k zemědělskému obhospodařování s panem Zdeňkem Doupovcem,▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓.

Termín: 15.5.2013

[ Výsledek hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0Usnesení bylo: Přijato ]
288/56/RM/2013 Pronájem zatravněných ploch v biocentrech Kozí Hory a Spravedlnost
I. Rada města schvaluje

pronájem pozemků p. č. 5278, 5235/1, 5237, 5277/1, 5329 (část), 5439, 5330 (část), 5466, 5438 (část), 5436, vše ostatní plocha - zeleň v k.ú. Slavkov u Brna, o celkové výměře 5,32 ha, Ing. Stanislavu Drápalovi, ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓k zemědělským účelům s podmínkou zachování, péče a obnovy travních porostů, s roční výpovědní lhůtou a ročním nájemným ve výši 2.660,-Kč.

II. Rada města Ukládá

1. Ing. Miroslavu Zavadilovi
1.1.

zajistit uzavření nájemní smlouvy na pozemky p. č. 5278, 5235/1, 5237, 5277/1, 5329 (část), 5439, 5330 (část), 5466, 5438 (část), 5436, vše ostatní plocha - zeleň v k.ú. Slavkov u Brna, o celkové výměře 5,32 ha, s Ing. Stanislavem Drápalem▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓.

Termín: 15.5.2013

[ Výsledek hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0Usnesení bylo: Přijato ]
289/56/RM/2013 Přidělení dvou uvolněných bytů
I. Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na pronájem bytu č. 4, Úzká 643, Slavkov u Brna, s paní Růženou Možnou, ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓ za podmínky úhrady dlužného nájemného ve výši 88.584,- Kč před podpisem nájemní smlouvy a uvolnění bytu č. 3 o velikosti 2 + 1, Úzká 643, Slavkov u Brna. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou a nájemné stanoveno dle platné cenové mapy.

II. Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na pronájem bytu č. 7, Bučovická 187, Slavkov u Brna, s paní Janou Štěrbovou, ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓ za podmínky úhrady dlužné částky ve výši 1.469,- Kč. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok a nájemné stanoveno dle platné cenové mapy.

III. Rada města Ukládá

1. Bc. Jitce Charvátové
1.1.

zajistit uzavření nájemní smlouvy na pronájem bytu č. 4, Úzká 643, Slavkov u Brna, s paní Růženou Možnou, ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓, za podmínky úhrady dlužného nájemného ve výši 88.584,- Kč před podpisem nájemní smlouvy a uvolnění bytu č. 3 o velikosti 2 + 1, Úzká 643, Slavkov u Brna. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou a nájemné stanoveno dle platné cenové mapy.

Termín: 30.4.2013
1.2.

zajistit uzavření nájemní smlouvy na pronájem bytu č. 7, Bučovická 187, Slavkov u Brna, s paní Janou Štěrbovou, trvale bytem ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓ za podmínky úhrady dlužné částky ve výši 1.469,- Kč. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok a nájemné stanoveno dle platné cenové mapy.

Termín: 30.4.2013

[ Výsledek hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0Usnesení bylo: Přijato ]
290/56/RM/2013 Pronájem NP na Koláčkově nám. 727, Mgr. Leitnerová
I. Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na pronájem kanceláře č. 209 ve II. NP administrativní budovy Koláčkovo nám. 727, Slavkov u Brna, o výměře 34,50 m2 , s Mgr. Martinou Leitnerovou, advokátkou, č. osvědčení 8110, Koláčkovo nám.727, Slavkov u Brna, IČ: 66233232, za nájemné ve výši 1.000 Kč m2/rok.

II. Rada města Ukládá

1. Bc. Jitce Charvátové
1.1.

zajistit uzavření nájemní smlouvy na pronájem kanceláře č. 209 ve II. NP administrativní budovy Koláčkovo nám. 727, Slavkov u Brna, o výměře 34,50 m2, s Mgr. Martinou Leitnerovou, advokátkou, č. osvědčení 8110, Koláčkovo nám. 727, Slavkov u Brna, IČ: 66233232, za nájemné ve výši 1.000 Kč /m2/rok.

Termín: 30.4.2013

[ Výsledek hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0Usnesení bylo: Přijato ]
291/56/RM/2013 Pronájem NP na Koláčkově nám. 727, HAVE reality s.r.o.
I. Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na pronájem kanceláře č. 208 o výměře 16,50 m2 ve II. NP administrativní budovy Koláčkovo nám. 727, Slavkov u Brna, se společností HAVE reality s.r.o., se sídlem Vnoučkova 2131, 256 01 Benešov, IČ: 28538749, za nájemné ve výši 1.000 Kč/m2/rok za účelem provozování služeb realitní kanceláře.

II. Rada města Ukládá

1. Bc. Jitce Charvátové
1.1.

zajistit uzavření nájemní smlouvy na pronájem kanceláře č. 208 o výměře 16,50 m2  ve II. NP administrativní budovy Koláčkovo nám. 727,  Slavkov u Brna, se společností HAVE reality s.r.o., se sídlem Vnoučkova2131, 256 01 Benešov, IČ: 28538749, za nájemné 1.000 Kč/m2/rok za účelem provozování služeb realitní kanceláře.

Termín: 30.4.2013

[ Výsledek hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0Usnesení bylo: Přijato ]
292/56/RM/2013 Nabídka společnosti ČEZ Energo, s.r.o.
I. Rada města

předloženou zprávu odkládá. 


[ Výsledek hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0Usnesení bylo: Přijato ]
293/56/RM/2013 Tržní řád
I. Rada města

předloženou zprávu odkládá a zve právníka města k projednání zprávy přímo na schůzi rady města.


[ Výsledek hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0Usnesení bylo: Přijato ]
294/56/RM/2013 Tabule partnerských měst
I. Rada města souhlasí

s vizuálním vzhledem tabule partnerských měst v předloženém znění ve verzi bez šipek a s užitím zkratek států (A, RUS, F, PL, HR, NL) a se zněním města Možajsk psaném latinkou.


[ Výsledek hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0Usnesení bylo: Přijato ]
295/56/RM/2013 Zasedání komise pro zahraniční vztahy 2/2013
I. Rada města bere předloženou informaci na vědomí.
II. Rada města jmenuje

sl. Barbaru Hrbáčkovou členkou komise pro zahraniční vztahy.

III. Rada města Ukládá

1. Mgr. Bohuslavu Fialovi
1.1.

zaslat členům zastupitelstva města pozvánku na návštěvu partnerských měst Darney a Slawkow s programem.

Termín: 30.4.2013
IV. Rada města

žádá komisi pro zahraniční vztahy o předložení seznamu organizací ze Slavkova u Brna a z partnerských měst, které spolupracují v rámci těchto partnerských vztahů.


[ Výsledek hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0Usnesení bylo: Přijato ]
296/56/RM/2013 Židovská škola - navštěvovanost expozice a stav budovy
I. Rada města bere předloženou informaci na vědomí.

[ Výsledek hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0Usnesení bylo: Přijato ]
297/56/RM/2013 Smlouva o výpůjčce sbírkových předmětů ze ZS-A - znak Slavkova
I. Rada města schvaluje

uzavření předložené smouvy o výpůjčce sbírkových předmětů s příspěvkovou organizací města Zámek Slavkov-Austerlitz se sídlem Palackého nám.1, 684 01 Slavkov u Brna, IČ: 00373320.

II. Rada města Ukládá

1. Mgr. Bohuslavu Fialovi
1.1.

zajistit uzavření schválené smlouvy o výpůjčce s příspěvkovou organizací Zámek Slavkov - Austerlitz.

Termín: 30.4.2013

[ Výsledek hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0Usnesení bylo: Přijato ]
298/56/RM/2013 Zpráva komise o hodnocení předložených nabídek na Úvěr na úhradu podílu na rekonstrukci a stavebních úpravách SC Bonaparte
I. Rada města schvaluje

jako nejvhodnější Nabídku č. 1: Česká spořitelna, a. s., IČ: 542 44 782, Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4, jejíž nabídková cena byla stanovena na 270.442 Kč.

II. Rada města doporučuje zastupitelstvu města

schválit přijetí bankovního úvěru od České spořitelny, a. s., IČ: 452 44 782, Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4 s úrokovou sazbu 3M PRIBOR + odchylka a zajištění úvěru blankosměnkou bez avalu.


[ Výsledek hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0Usnesení bylo: Přijato ]
299/56/RM/2013 Hodnocení stavu movitého majetku SC Bonaparte a jeho směna s pozemky města
I. Rada města

předloženou zprávu odkládá.


[ Výsledek hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0Usnesení bylo: Přijato ]
300/56/RM/2013 Schválení smlouvy o výpůjčce exponátů - Štěpánek
I. Rada města schvaluje

uzavření Smlouvy o výpůjčce a Dohody o úhradě půjčovného k této smlouvě v předloženém znění.


[ Výsledek hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0Usnesení bylo: Přijato ]
301/56/RM/2013 Návrh na odměny ředitelům neškolských PO
I. Rada města schvaluje

odměny za rok 2012  ředitelům TSMS a ZS-A v předložené výši.


[ Výsledek hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0Usnesení bylo: Přijato ]