PŘEHLED USNESENÍ

54. řádné schůze rady města Slavkov u Brna
konané dne 27.3.2013


178/54/RM/2013 Plnění usnesení Rady města Slavkova u Brna z 1. až 53. schůze RM z období 2010-2014
I. Rada města-bere na vědomí zprávu o plnění usnesení RM s tím, že
  • považuje za splněné body:

4.1. z 43. schůze RM - 10.10.2012

3.17.1. z 45. schůze RM - 7.11.2012

4.6. z 47. schůze RM - 5.12.2012

7/49, 21/49 z 49. schůze RM - 9.1.2013

38/50/I. z 50. schůze RM - 23.1.2013

57/51/II., 38/51, 62/51, 63/51/II., 65/51, 66/51/II. z 51. schůze RM - 6.2.2013

89/52, 90/52, 93/52, 95/52/III., 96/52/II., 97/52/II., 98/52/II., 100/50/II., 101/52/II., 104/52/II., 106/52 z 52. schůze RM - 20.02.2013

120/53, 122/53, 123/53, 124/53, 126/53, 127/53, 128/53, 130/53/II., 131/53/II., 133/53, 135/53/I., 136/53, 138/53/IV., 141/53, 142/53, 144/53, 145/53, 146/53, 147/53, 148/53, 150/53, 151/53, 159/53, 160/53/III., 160/53/IV., 165/53, 166/53, 169/53, 170/53, 171/53, 174/53 z 53. schůze RM - 06.03.2013

13/33, 14/33, 15/33/II., 16/33/II. z 33. schůze MRM - 11.3.2013

  • další úkoly trvají.

179/54/RM/2013 Zpráva o činnosti odboru dopravy a silničního hospodářství
I. Rada města-bere na vědomí

předloženou Zprávu o činnosti odboru dopravy a silničního hospodářství. 


180/54/RM/2013 Problematické přechody pro chodce ve městě
I. Rada města-bere předloženou informaci na vědomí.
II. Rada města-Ukládá

1. Bc. Dagmar Janebové
1.1.1.

- dopracovat časový a finanční harmonogram obnovy všech přechodů pro chodce ve městě

Termín: 10.4.2013
1.1.2.

- specifikovat soupis oprav přechodů pro chodce ve městě v roce 2013

Termín: 10.4.2013
1.1.3.

- písemně vyzvat JMK k obnově vodorovného značení přechodů na silnici III /0501, III/0476 a III/4191.

Termín: 10.4.2013

181/54/RM/2013 Zpráva o činnosti odboru stavebního a územně plánovacího úřadu za r. 2012
I. Rada města-bere předloženou informaci na vědomí.

182/54/RM/2013 Zpráva o činnosti MěÚ v roce 2012, plán na rok 2013
I. Rada města-bere na vědomí

předloženou Zprávu o činnosti MěÚ v roce 2012, plán na rok 2013.


183/54/RM/2013 Příspěvky na mládež
I. Rada města-bere na vědomí

zápisy z jednání komise pro sport a volný čas č.2013/2 a 2013/3.

II. Rada města-doporučuje zastupitelstvu města

schválit poskytnutí příspěvku na podporu činnosti organizace pracující s mládeží pro Sportovní klub Slavkov u Brna, se sídlem Kaunicova 1442, Slavkov u Brna, IČ 42660467 ve výši 82.000 Kč.

III. Rada města-schvaluje

poskytnutí následujících příspěvků na podporu činností organizací pracujících s mládeží:

 

Název žadatele Sídlo 2013
      příspěvek
Adam Kosík ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓   10000
Farní divadlo Simsala Bim o.s. Malinovského 2, Slavkov u Brna  22607536 10000
Golf Club Austerlitz, o.s. Na golfovém hřišti 1510, Slavkov u Brna 48838764 12000
Junák - svaz skautů a skautek ČR, středisko Slavkov u Brna Nádražní 1180/21, Slavkov u Brna 65841832 25000
Kateřina Kalášková ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓   5000
MK Austerlitz, o.s. Lomená 709, Slavkov u Brna 26989301 16000
Moravská hasičská jednota, o.s.  - Hasičský sbor Slavkov u Brna Malinovského 986, Slavkov u Brna 68728824 9000
Moravský rybářský svaz, o.s. místní organizace Slavkov u Brna Špitálská 951, Slavkov u Brna 00557251 15000
Římskokatolická farnost Slavkov u Brna Malinovského 2, Slavkov u Brna  61729710 25000
Sk Beachvolleyball Slavkov o.s.  Lidická 298, Slavkov u Brna 61730149 25000
SK FBC Slavkov o.s. Sídliště Nádražní 1182, Slavkov u Brna 22757805 26000
TJ Sokol Slavkov u Brna Kaunicova 1442, Slavkov u Brna 42660271 40000

 

IV. Rada města-Ukládá

1. Mgr. Bohuslavu Fialovi
1.1.1.

předložit zastupitelstvu města návrh na poskytnutí příspěvku podle čl. II. tohoto usnesení.

Termín: 30.6.2013
1.1.2.

zajistit uzavření smluv na poskytnutí příspěvku s žadateli podle čl. III. tohoto usnesení.

Termín: 30.4.2013
1.1.3.

předložit radě města návrh změny pravidel dle připomínek členů rady města.

Termín: 30.4.2013

184/54/RM/2013 Rozdělení dotací z odvodů loterií a jiných podobných her
I. Rada města-bere na vědomí

soupis žádostí v rámci Pravidel pro dotace a granty z odvodů z loterií a jiných podobných her pro rok 2013.


185/54/RM/2013 Dotace ZAD 2013
I. Rada města-schvaluje

uzavření dodatku č.2 ke smlouvě o dílo se společností Rekonstruktiva spol. s r.o., Mírové náměstí č.p.18, 695 01 Hodonín na obnovu zámku Slavkov u Brna v předloženém znění.

II. Rada města-Ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi
1.1.1.

uzavřít dodatek č.2 ke smlouvě o dílo se společností Rekonstruktiva spol. s r.o., Mírové náměstí č.p.18, 695 01 Hodonín na obnovu zámku Slavkov u Brna v předloženém znění.

Termín: 4.4.2013

186/54/RM/2013 Žádost společnosti Mirror
I. Rada města-nesouhlasí

se záměrem provedení terénních úprav na pozemku města parc.č. 347/9 v k.ú. Slavkov u Brna ve prospěch společnosti Mirror Development s.r.o., Wintrova 2853/30a, 628 00 Brno.


187/54/RM/2013 Přestupní uzel - rozhodnutí o nabídce
I. Rada města-

na základě zprávy o posouzení a hodnocení nabídek rozhoduje, že nejvhodnější nabídka v rámci veřejné zakázky na stavební práce "Přestupní uzel IDS Nádražní - Slavkov u Brna" byla předložena uchazečem SKR stav, s.r.o., Nováčkova 18, 614 00 Brno.

II. Rada města-

na základě zprávy o posouzení a hodnocení nabídek rozhoduje o vyloučení ze zadávacího řízení na veřejnou zakázku na stavební práce "Přestupní uzel IDS Nádražní - Slavkov u Brna" nabídky uchazeče STRABAG, a.s., Příluky 386, 760 01 Zlín a uchazeče BS - IMEX, s.r.o, Zvonařka 408/16, 617 00 Brno.


188/54/RM/2013 Postupná obnova zámku - zajištění projektové dokumentace
I. Rada města-Ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi
1.1.1.

předložit na další jednání rady města návrh smlouvy o dílo a dodatku č. 1 na vypracování projektové dokumentace řešící postupnou obnovu zámku s Ing. arch. Milošem Klementem, Mařákova 26, 614 00 Brno, za cenu 220.000,- Kč včetně DPH.

Termín: 10.4.2013

2. Ing. Simoně Vaňkové
1.2.1.

 předložit na další jednání rady města návrh rozpočtového opatření řešícího financování dle bodu 1.

Termín: 10.4.2013

189/54/RM/2013 Sepes Media, spol. s r.o. - dodatek č. 14 k nájemní smlouvě
I. Rada města-trvá

na uzavření dodatku č. 14 k nájemní smlouvě uzavřené se společností SEPES MEDIA, spol.  s r.o., Hradilova 3, 615 00 Brno, IČ 25340930 dne 29.01.2004 ve znění dodatků č. 1 až 13, na pronájem částí pozemků a sloupů veřejného osvětlení a sloupu veřejného rozhlasu v k.ú. Slavkov u Brna za účelem umístění a provozování propagačního a informačního systému komerční sféry města Slavkov u Brna, v předloženém znění.

II. Rada města-Ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi
1.1.1.

zajistit uzavření dodatku č. 14 k nájemní smlouvě uzavřené se společností SEPES MEDIA, spol. s r.o., ve znění dodatků č. 1 až 13.

 

Termín: 17.4.2013

190/54/RM/2013 Autobusová zastávka u Cutisinu - smlouva o právu provést stavbu
I. Rada města-
1.

schvaluje uzavření předložené smlouvy o právu provést stavbu "Autobusová zastávka Cutisin na ulici Bučovická" mezi městem a Římskokatolickou farností Slavkov u Brna, Malinovského 2, 68401 Slavkov u Brna, IČ: 61729710,

 

II. Rada města-Ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi
1.1.1.

zajistit uzavření smlouvy o právu provést stavbu "Autobusová zastávka Cutisin na ulici Bučovická" s Římskokatolickou farností Slavkov u Brna, Malinovského 2, 68401 Slavkov u Brna, IČ: 61729710.

Termín: 30.4.2013

191/54/RM/2013 Smlouva o právu provést stavbu - pí Růžičková
I. Rada města-schvaluje

uzavření smlouvy o právu provést stavbu na pozemku  města Slavkov u Brna  na parc č. 286/2 v k.ú. Slavkov u Brna, která zakládá právo stavebníka Jaroslavy Růžičkové▓▓▓▓▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓, k umístění přípojky kanalizace, plynu a sjezdu na komunikaci ke stavbě  "Rodinný dům s garáží" ul. Polní parc. č. 2233/2 v k.ú. Slavkov u Brna,  v předloženém znění.

II. Rada města-Ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi
1.1.1.

zajistit uzavření smlouvy o právu provést stavbu s paní Růžičkovou▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓

Termín: 10.4.2013

192/54/RM/2013 Smlouva o právu provést stavbu - p. Slaný
I. Rada města-souhlasí

s uzavřením smlouvy o právu provést stavbu na pozemku  Města Slavkov u Brna  parc. č. 2030 v k.ú. Slavkov u Brna, která zakládá právo stavebníka Aleše Slaného, ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓, k umístění kanalizační, vodovodní přípojky k novostavbě RD na ul. Bučovická na parc. č. 2027 v k.ú. Slavkov u Brna,  v předloženém znění.

II. Rada města-nesouhlasí

s uzavřením smlouvy o právu provést stavbu na pozemku města Slavkov u Brna parc. č. 2030 v k.ú. Slavkov u Brna, která by založila právo stavebníka Aleše Slaného, ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓, k umístění  parkovacího stání k novostavbě RD na ul. Bučovická na parc. č. 2027 v k.ú. Slavkov u Brna.

III. Rada města-Ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi
1.1.1.

zajistit uzavření smlouvy o právu provést stavbu na pozemku  Města Slavkov u Brna  parc. č. 2030 v k.ú. Slavkov u Brna, která zakládá právo stavebníka Aleše Slaného, ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓, k umístění kanalizační, vodovodní přípojky k novostavbě RD na ul. Bučovická na parc. č. 2027 v k.ú. Slavkov u Brna,  v předloženém znění.

Termín: 10.4.2013

193/54/RM/2013 Ukončení nájmu části pozemku dohodou - p.Václav Uhýrek a pí Pavla Blackmore
I. Rada města-schvaluje

uzavření dohody o ukončení nájmu části pozemku parc.č.4245 orná půda v k.ú. Slavkov u Brna  o výměře cca 8.000 m2 s panem Václavem Uhýrkem a paní Pavlou Blackmore, oba trvalý pobyt ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ke dni 31.3.2013.

II. Rada města-Ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi
1.1.1.

uzavřít dohodu o ukončení nájmu části pozemku parc.č.4245 orná půda v k.ú. Slavkov u Brna  o výměře cca 8.000 m2 s panem Václavem Uhýrkem a paní Pavlou Blackmore, oba trvalý pobyt ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ke dni 31.3.2013.

Termín: 15.4.2013

194/54/RM/2013 Nabídka pozemků ke koupi - Bc. Hrbáč
I. Rada města-ukládá

odboru IR zajistit vypracování  znaleckého posudku na zjištění obvyklé ceny pozemků parc. č. 5013 a 5014 v  k. ú. Slavkov u Brna.

II. Rada města-Ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi
1.1.1.

zajistit vypracování znaleckého posudku na zjištění obvyklé ceny pozemků parc. č. 5013 a 5014 v  k. ú. Slavkov u Brna a předložit radě města zprávu k dalšímu projednání.

Termín: 9.5.2013

195/54/RM/2013 Žádost o prodej částí pozemků - p.Hudec
I. Rada města-souhlasí

se zveřejněním záměru prodeje částí pozemků parc. č. 230  a  223, oba ostatní plocha   v k.ú. Slavkov u Brna o celkové výměře 13 m2 z vlastnictví města.

II. Rada města-Ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi
1.1.1.

zveřejnit záměr prodeje částí pozemků parc. č. 230  a  223, oba ostatní plocha   v k.ú. Slavkov u Brna o celkové výměře 13 m2 z vlastnictví města.

Termín: 29.3.2013

196/54/RM/2013 Nabytí pozemků od ŘSD
I. Rada města-doporučuje zastupitelstvu města

schválit uzavření darovací smlouvy o převodu pozemku parc.č.3776/6 o výměře 231 m2 (ve stavu dle GP č.2772-111/2012) a pozemku parc.č.2817/6  o výměře 53 m2, oba ostatní plocha, ostatní komunikace v k.ú. Slavkov u Brna z vlastnictví ČR- Ředitelství silnic a dálnic do vlastnictví města Slavkov u Brna v předloženém znění.

II. Rada města-Ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi
1.1.1.

předložit zastupitelstvu města návrh  darovací smlouvy o převodu pozemku parc.č.3776/6 o výměře 231 m2 (ve stavu dle GP č.2772-111/2012) a pozemku parc.č.2817/6  o výměře 53 m2, oba ostatní plocha, ostatní komunikace v k.ú. Slavkov u Brna z vlastnictví ČR- Ředitelství silnic a dálnic do vlastnictví města Slavkov u Brna.

Termín: 17.6.2013

197/54/RM/2013 Prodej bytu č. 8, Sídl. Nádražní 1156
I. Rada města-doporučuje zastupitelstvu města

schválit prodej bytu č. 1156/8, v budově č.p. 1155 a 1156 na poz. p.č. 2832/1 a 2833/1 a souvisejícího spoluvlastnického podílu o velikosti 4734/144323 na společných částech domu a uvedených zastavěných pozemcích, to vše v k.ú. Slavkov u Brna, panu Pavlu Šildbergerovi, trvale bytem▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ , za kupní cenu 921.300 Kč.

II. Rada města-Ukládá

1. Bc. Jitce Charvátové
1.1.1.

předložit zastupitelstvu města ke schválení prodej bytu č. 1156/8, v budově č.p. 1155 a 1156 na poz. p.č. 2832/1 a 2833/1 a souvisejícího spoluvlastnického podílu o velikosti 4734/144323 na společných částech domu a uvedených zastavěných pozemcích, to vše v k.ú. Slavkov u Brna, panu Pavlu Šildbergerovi, trvale bytem ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ , za kupní cenu 921.300 Kč.

Termín: 1.7.2013

198/54/RM/2013 Záměr pronájmu dvou uvolněných bytů
I. Rada města-schvaluje

zveřejnění záměru pronájmu uvolněného bytu č. 6, Palackého nám.123, Slavkov u Brna, o velikosti 3 + 1.  Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok a nájemné stanoveno ve výši 55,50 Kč/m2.. Podmínkou přidělení bytu je úhrada dlužného nájemného ve výši 29.429,- Kč.

II. Rada města-schvaluje

zveřejnění záměru pronájmu uvolněného bytu č. 6, Zlatá Hora 1227, Slavkov u Brna, o velikosti 1 + 1. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou  1 rok a nájemné stanoveno ve výši 60,- Kč/m2. Podmínkou přidělení bytu je úhrada dlužného nájemného ve výši 104.202,- Kč

III. Rada města-Ukládá

1. Bc. Jitce Charvátové
1.1.1.

zveřejnit záměr pronájmu uvolněného bytu č. 6, Palackého nám.123, Slavkov u Brna, o velikosti 3 + 1. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok a nájemné stanoveno ve výši 55,50 Kč/m2. Podmínkou přidělení bytu je úhrada dlužného nájemného ve výši 29.429,- Kč.

Termín: 29.3.2013
1.1.2.

zveřejnit záměr pronájmu uvolněného bytu č. 6, Zlatá Hora 1227, Slavkov u Brna, o velikosti 1 + 1. Nájemní smlouva bude uzavřena na donbu určitou 1 rok a nájemné stanoveno ve výši 60,- Kč/m2. Podmínkou přidělení bytu je úhrada dlužného nájemného ve výši 104.202,- Kč.

Termín: 29.3.2013

199/54/RM/2013 Žádost JUDr. Rieglové a Mgr. Leitnerové
I. Rada města-souhlasí

s ukončením nájemní smlouvy č. 19/2006, která byla uzavřena s JUDr. Stanislavou Rieglovou, advokátkou, Koláčkovo nám. 727, Slavkov u Brna a Mgr. Martinou Leitnerovou, advokátkou, Koláčkovo nám. 727, Slavkov u Brna, na pronájem kanceláří č. 208 a 211 v budově Koláčkovo nám. 727, Slavkov u Brna, dohodou k datu 30.4.2013.

II. Rada města-Ukládá

1. Bc. Jitce Charvátové
1.1.1.

zajistit ukončení nájemní smlouvy č. 19/2006, která byla uzavřena s JUDr. Stanislavou Rieglovou, advokátkou, Koláčkovo nám. 727, Slavkov u Brna a Mgr. Martinou Leitnerovou, advokátkou, Koláčkovo nám. 727, Slavkov u Brna, na pronájem kanceláří č. 208 a 211 v administrativní budově na Koláčkově nám. 727, Slavkov u Brna, dohodou k datu 30.4.2013.

Termín: 30.4.2013

200/54/RM/2013 Žádost HAVE reality s.r.o.
I. Rada města-souhlasí

s ukončením nájemní smlouvy č. 10/2010, která byla uzavřena s firmou HAVE reality s.r.o., Vnoučkova 2131, 256 01 Benešov, IČ: 285 38 749, na pronájem kanceláře č. 209 o výměře 34,50 m2 v administrativní budově Koláčkovo nám. 727, Slavkov u Brna, dohodou k datu 30.4.2013.

II. Rada města-Ukládá

1. Bc. Jitce Charvátové
1.1.1.

ukončit nájemní smlouvu č. 10/2010, která byla uzavřena s firmou HAVE reality s.r.o., Vnoučkova 2131, 256 01 Benešov, IČ: 285 38 749, na pronájem kanceláře č. 209 o výměře 34,50 m2 v administrativní budově Koláčkovo nám. 727, Slavkov u Brna, dohodou k datu 30.4.2013.

Termín: 30.4.2013

201/54/RM/2013 Žádost MUDr. Jaroslavy Kubínové
I. Rada města-souhlasí

s umístěním místa poskytování služeb společnosti Jaroslava Kubínová s.r.o., Malinovského 288, 684 01 Slavkov u Brna.

II. Rada města-schvaluje

uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor č. 4/288 ze dne 11.11.2010, kterým do práv a povinností původního nájemce MUDr. Jaroslavy Kubínové vstoupí její nástupce Jaroslava Kubínová s.r.o., se sídlem Malinovského 288, 684 01 Slavkov u Brna.

III. Rada města-Ukládá

1. Bc. Jitce Charvátové
1.1.1.

zajistit uzavření dodatku  č. 2 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor č. 4/288 ze dne 11.11.2010, kterým do práv a povinností původního nájemce MUDr. Jaroslavy Kubínové vstoupí její nástupce Jaroslava Kubínová s.r.o., se sídlem Malinovského 288, 684 01 Slavkov u Brna.

Termín: 15.4.2013

202/54/RM/2013 Žádost o prodloužení nájemní smlouvy - pí Tichomirová
I. Rada města-schvaluje

uzavření dodatku č. 4 k nájemní smlouvě ze dne 13.4.2005 k bytu č. 7, sídliště Nádražní 1158, Slavkov u Brna, uzavřené s paní Věrou Tichomirovou, bytem sídliště Nádražní 1158, Slavkov u Brna, obsahujícím prodloužení nájmu bytu na dobu určitou, a to do 30.9.2013 za smluvní nájemné ve výši 60 Kč/m2.

II. Rada města-Ukládá

1. Bc. Jitce Charvátové
1.1.1.

zajistit uzavření dodatku č. 4 k nájemní smlouvě ze dne 13.4.2005 k bytu č. 7, Sídliště Nádražní 1158, Slavkov u Brna, uzavřené s paní Věrou Tichomirovou, trvale bytem ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓, obsahujícím prodloužení nájmu bytu na dobu určitou, a to do 30.9.2013 za smluvní nájemné 60,- Kč/m2.

Termín: 15.4.2013

203/54/RM/2013 Žádost o prodloužení nájemní smlouvy - pí Havránková
I. Rada města-schvaluje

uzavření dodatku č. 3 k nájemní smlouvě ze dne 11.5.2005 k bytu č. 6, Bučovická 187, Slavkov u Brna, uzavřené s paní Vladislavou Havránkovou, bytem Zlatá Hora 1349, Slavkov u Brna, obsahujícím prodloužení nájmu bytu na dobu neurčitou, a to za smluvní nájemné ve výši 55,50 Kč/m2.

II. Rada města-Ukládá

1. Bc. Jitce Charvátové
1.1.1.

zajistit uzavření dodatku č. 3 k nájemní smlouvě ze dne 11.5.2005 k bytu č.6, Bučovická 187, Slavkov u Brna, uzavřené s paní Vladislavou Havránkovou, trvale bytem ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ , obsahující prodloužení nájmu bytu na dobu neurčitou, a to za smluvní nájemné ve výši 55,50 Kč/m2.

Termín: 15.4.2013

204/54/RM/2013 Žádost o krizový byt
I. Rada města-neschvaluje

uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 62, Polní 1444, Slavkov u Brna, s paní Lenkou Hajdovou, bytem Školní 216, Křenovice.


205/54/RM/2013 Rozpočet ZS-A na r. 2013 - střediska
I. Rada města-bere předloženou informaci na vědomí.
II. Rada města-schvaluje
  1. rozpočet ZS-A v předloženém znění
  2. odpisový plán v předloženém znění
  3. mzdový fond a mzdový limit v předloženém znění
  4. napojení FRIM ve výši 69.000 Kč a rezervního fondu ve výši 46.000 Kč.

 

 

206/54/RM/2013 Zpráva o činnosti ZS-A v r. 2012 - připravenost na r. 2013 - doplnění
I. Rada města-bere předloženou informaci na vědomí.
II. Rada města-Ukládá

1. Ing. Aleši Šilhánkovi
1.1.1.

doložit počet návštěvníků do zámeckých expozic (prohlídkových tras) nejlépe v členění dle jednotlivých kalendářních měsíců.

Termín: 10.4.2013

207/54/RM/2013 Změny v ceníku služeb Zámku Slavkov-Austerlitz, otevírací doba expozice a Informačního centra v roce 2013
I. Rada města-schvaluje

úpravy ceníku služeb a otevírací dobu expozice "Napoleon - Austerlitz" a Informačního centra pro rok 2013 v předloženém znění s doplněním poslední věty v čl. 4 - pronájem prodejní plochy o dovětek "resp. rady města".

 


208/54/RM/2013 Organizační zajištění koncertu Deep Purple
I. Rada města-bere předloženou informaci na vědomí.
II. Rada města-Ukládá

1. Ing. Aleši Šilhánkovi
1.1.1.

informovat o postupu příprav, technickém zajištění akce a záležitostech zasahujících do chodu města.

Termín: 30.4.2013

209/54/RM/2013 Zpráva k festivalu Concentus Moraviae 2013
I. Rada města-bere předloženou informaci na vědomí.
II. Rada města-ukládá

KT a ZS-A ve spolupráci zajistit jednotlivé úkoly a předložit harmonogram včetně finančního krytí nejpozději do 30.4.2013.

 


210/54/RM/2013 Plnění 2. Komunitního plánu sociálních služeb města Slavkova u Brna 2010-2012
I. Rada města-bere na vědomí

předloženou zprávu o plnění 2. Komunitního plánu sociálních služeb města Slavkova u Brna  za II. pololetí 2012 a předkládá ji na jednání zastupitelstva města. 

II. Rada města-Ukládá

1. Mgr. Šárce Morongové
1.1.1.

předložit zprávu o plnění 2. Komunitního plánu sociálních služeb města Slavkova u Brna  za II. pololetí 2012 zastupitelstvu města.

Termín: 30.6.2013

211/54/RM/2013 Finanční příspěvky na humanitární účely v roce 2013
I. Rada města-schvaluje

z položky č. 72 rozpočtu města určené na humanitární účely v roce 2013 poskytnutí finančního příspěvku ve výši 3.000,- Kč pro DOTYK II, o.p.s., Vysoké Popovice, IČ  29277817 na úhradu nákladů spojených s provozem sociální služby raná péče pro 1 občana Slavkova u Brna.

 

   

 


212/54/RM/2013 Tržní řád - zákaz podomního prodeje
I. Rada města-bere předloženou informaci na vědomí.
II. Rada města-Ukládá

1. Mgr. Bohuslavu Fialovi
1.1.1.

připravit návrh nařízení rady města, které řeší zákaz podomního prodeje.

Termín: 24.4.2013

213/54/RM/2013 Žádost o přijetí finančních prostředků na projekt Školní přírodní zahrada
I. Rada města-schvaluje

ZŠ Komenského náměstí 495 přijetí finančních prostředků ve výši 56.000 Kč na projekt Školní přírodní zahrada z grantu MŽP.


214/54/RM/2013 Čerpání rezervního fondu
I. Rada města-schvaluje

napojení rezervního fondu ZŠ Komenského na projekt "Vzájemně si pomáháme vzdělávat se" na překlenutí období, než organizace obdrží druhou zálohovou platbu.

II. Rada města-ukládá

řediteli organizace po obdržení druhé zálohy vrátit použité prostředky zpět do rezervního fondu.


215/54/RM/2013 Konkursní řízení na místa ředitelů školských příspěvkových organizací
I. Rada města-neschvaluje

vyhlášení konkursních řízení na místa ředitelů školských příspěvkových organizací zřízených městem Slavkov u Brna, kterým končí funkční období k 31. 7. 2013.


216/54/RM/2013 Zápis z jednání Školské rady ZŠ Tyršova
I. Rada města-bere na vědomí

zápis č. 4/2013 z jednání Školské rady Základní školy Slavkov u Brna, Tyršova 977, okres Vyškov.


217/54/RM/2013 Splátkový kalendář - Mgr. Jiří Blažek
I. Rada města-schvaluje

uzavření předložené dohody mezi městem a Mgr. Jiřím Blažkem, trvalý pobyt ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ .

II. Rada města-Ukládá

1. Mgr. Bohuslavu Fialovi
1.1.1.

zajistit uzavření dohody podle čl. I. tohoto usnesení.

Termín: 12.4.2013

218/54/RM/2013 Zahraniční služební cesta 12.-18.5.2013
I. Rada města-schvaluje

zahraniční služební cestu ve dnech 12.-18.5.2013 pro Ing. Ivana Charváta, Bc. Martinu Tesáčkovou, proplacení cestovních nákladů za zaměstnance ZS-A PhDr. Vladimíru Zichovou a použití služebního vozidla. 

 


219/54/RM/2013 Žádost o souhlas se služební cestou do zahraničí
I. Rada města-souhlasí

se služební cestou ředitele Technických služeb města Slavkova u Brna do Slovenské republiky ve dnech 24. - 26. 4.2013 a s výší předpokládaných nákladů.


220/54/RM/2013 Polní cesty
I. Rada města-Ukládá

1. Radoslavu Lánskému
1.1.1.

předložit radě města zprávu o stavu polních cest a návrhu na řešení tohoto stavu dle žádosti přednesené na zasedání zastupitelstva města.

Termín: 10.4.2013

221/54/RM/2013 Zapůjčení ozvučovací techniky
I. Rada města-souhlasí

se zapůjčením ozvučovací techniky pro ZS-A na 30.3.2013.