PŘEHLED USNESENÍ

53. řádné schůze rady města Slavkov u Brna
konané dne 6.3.2013


116/53/RM/2013 Plnění usnesení Rady města Slavkova u Brna z 1.-52. schůze RM z období 2010-2014
I. Rada města-bere na vědomí zprávu o plnění usnesení RM s tím, že
  • považuje za splněné body:

3.1. ze XXVII. schůze MRM - 11.12.2012

3.17.1. z 45. schůze RM - 7.11.2012

4.17., 4.18. z 47. schůze RM - 5.12.2012

10/49/I., 10/49/II. z 49. schůze RM - 9.1.2013

44/50/I. z 50. schůze RM - 23.1.2013

4/30/III., 6/30 z 30. schůze MRM - 30.1.2013

72/51/II., 74/51/II., 79/51/II. z 51. schůze RM - 6.2.2013

112/52/II. z 52. schůze RM - 20.2.2013

  • vypouští ze sledování

4.9. ze 41. schůze RM - 12.09.2012

  • další úkoly trvají.

117/53/RM/2013 Informace k předání kroniky města
I. Rada města-bere na vědomí

informaci Mgr. Jiřího Blažka o stavu předání kroniky města.


118/53/RM/2013 Veřejné WC
I. Rada města-bere na vědomí

předloženou zprávu.


119/53/RM/2013 Vánoční výzdoba
I. Rada města-projednala

předloženou zprávu.

II. Rada města-Ukládá

1. Radoslavu Lánskému
1.1.1.

předložit radě města návrh na vánoční výzdobu města včetně rozpočtu.

Termín: 30.6.2013

120/53/RM/2013 Rozdělení dotace z programu MPZ pro rok 2013
I. Rada města-doporučuje zastupitelstvu města
  • dát souhlas k požádání a přijetí státní dotace ministerstva kultury z Programu regenerace MPR a MPZ pro rok 2013 ve výši 725.000 Kč
  • dát souhlas k použití přislíbené dotace z Programu na opravy krovu a střechy dvou kulturních památek, a to kostela sv. Jana Křtitele na pozemku p.č.682, KP zapsané v ÚSKP pod r.č.39575/7-3854 a špitálu u kostela sv. Jana Křtitele na pozemku p.č.684, KP zapsané v ÚSKP pod r.č. 39575/7-3855.
  • dát souhlas k poskytnutí částky z rozpočtu města ve výši 220.000 Kč jako povinného podílu Města Slavkova u Brna k dotaci vlastníku uvedených nemovitostí - Římskokatolické farnosti Slavkov u Brna, Malinovského 1 Slavkov u Brna, IČ 61729710.

 

II. Rada města-bere na vědomí

zápis komise rady pro regeneraci MPZz 20.2.2013 a souhlasí s navrženými řešeními.

III. Rada města-Ukládá

1. Ing. Miroslavu Zavadilovi
1.1.1.

předložit návrh rozdělení dotace z programu MPZ zastupitelstvu města.

Termín: 18.3.2013

121/53/RM/2013 Přepracování SEA návrhu územního plánu města
I. Rada města-schvaluje

na základě doporučení vedoucí odboru uzavření smlouvy o dílo na akci: "Posouzení vlivů ÚP města Slavkov u Brna na udržitelný rozvoj území - 2. úprava" se společností DHV CR, spol. s.r.o., Sokolovská 100/94, 186 00 Praha 8, IČ 45797170, za předpokladu schválení financování zastupitelstvem města.


122/53/RM/2013 Pronájem garáže na poliklinice
I. Rada města-schvaluje

uzavření smlouvy na pronájem garáže č. 3 na poliklinice ve Slavkově u Brna, Malinovského nám.551, o výměře 19 m2 s panem Janem Kovaříkem, Velkopavlovická 4073/9, 615 00 Brno. Smlouva bude uzavřena na dobu určitou do září 2013 a nájemné stanoveno ve výši 400 Kč/m2/rok.

II. Rada města-Ukládá

1. Bc. Jitce Charvátové
1.1.1.

zajistit uzavření smlouvy na pronájem garáže č. 3 na poliklinice ve Slavkově u Brna, Malinovského nám.551, o výměře 19 m2 s panem Janem Kovaříkem, Velkopavlovická 4073/9, 615 00 Brno.

Termín: 31.3.2013

123/53/RM/2013 Podnájemní smlouva - SBD Žuráň
I. Rada města-souhlasí

s uzavřením podnájemní smlouvy k bytu č. 304, Litavská 1501, Slavkov u Brna mezi Mgr. Richardem Nikelem a Kristinou Vodičkovou na dobu určitou od 9.2.2013 do 8.2.2014.


124/53/RM/2013 Zveřejnění záměru pronájmu dvou uvolněných bytů
I. Rada města-schvaluje

zveřejnění záměru pronájmu uvolněného bytu č. 7, Bučovická 187, Slavkov u Brna . Nájemné je stanoveno ve výši dle schváleného ceníku a nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok. Podmínkou uzavření nájemní smlouvy je úhrada dluhu po předchozím uživateli ve výši 1.469,- Kč.

II. Rada města-schvaluje

zveřejnění záměru pronájmu uvolněného bytu č. 4, Úzká 643, Slavkov u Brna. Nájemné je stanoveno ve výši schváleného ceníku a nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok. Podmínkou uzavření nájemní smlouvy je úhrada dluhu po předchozím uživateli ve výši 88.584,- Kč.

III. Rada města-Ukládá

1. Bc. Jitce Charvátové
1.1.1.

zveřejnit záměr pronájmu bytu č. 4, Úzká 643 a bytu č. 7 Bučovická 187.

Termín: 8.3.2013

125/53/RM/2013 Nájem bytu č. 8, Zlatá Hora 1229
I. Rada města-schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na pronájem bytu č.8, Zlatá Hora 1229, Slavkov u Brna, s manžely Petrou a Stanislavem Zaoralovými, trvale bytem Špitálská 728, Slavkov u Brna. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok a nájemné stanoveno ve výši 60 Kč /m2.

II. Rada města-Ukládá

1. Bc. Jitce Charvátové
1.1.1.

zajistit uzavření nájemní smlouvy na pronájem bytu č.8, Zlatá Hora 1229, Slavkov u Brna, s manžely Petrou a Stanislavem Zaoralovými, trvale bytem Špitálská 728, Slavkov u Brna.

Termín: 31.3.2013

126/53/RM/2013 Závěrečný účet města za rok 2012
I. Rada města-doporučuje zastupitelstvu města

ke schválení

1.

čerpání fondu Bytového a tepelného hospodářství

kotelna MěÚ ve výši 745.000 Kč

střecha DPS ve výši 4.500.000 Kč

2.

čerpání fondu Bydlení

oprava střechy DPS ve výši 1.500.000 Kč

ostranění vlhkosti v bytech Fügnerova ve výši 1.000.000 Kč

3.

účetní závěrku města za rok 2012

4.

závěrečný účet města za rok 2012 v předloženém znění s výhradou

II. Rada města-doporučuje zastupitelstvu města

jako opatření k nápravě uložit radě města  zajistit nezávislý externí právní rozbor smlouvy s Regionální poradenskou agenturou na administraci projektu  Přijďte poznat víc - Slavkov - Austerlitz a podle výsledku rozboru zajistit další postup k náhradě škody.

III. Rada města-Ukládá

1. Bc. Kláře Vránové
1.1.1.

předložit závěrečný účet města zastupitelstvu města.

Termín: 18.3.2013

127/53/RM/2013 Rozbory hospodaření TSMS a ZS-A za rok 2012
I. Rada města-doporučuje zastupitelstvu města

ke schválení:

1.

rozbory hospodaření Technických služeb Města Slavkova u Brna v předloženém znění

2.

převod výsledku hospodaření Technických služeb Města Slavkova u Brna ve výši 358.094,48 Kč do Rezervního fondu organizace

3.

rozbory hospodaření Zámku Slavkov - Austerlitz v předloženém znění

4.

převod výsledku hospodaření Zámku Slavkov - Austerlitz ve výši 45.872 Kč do Rezervního fondu organizace

II. Rada města-Ukládá

1. Bc. Kláře Vránové
1.1.1.

předložit rozbory hospodaření TSMS a ZS-A za rok 2012 zastupitelstvu města.

Termín: 18.3.2013

128/53/RM/2013 Rozbory hospodaření školských PO za rok 2012
I. Rada města-doporučuje zastupitelstvu města

ke schválení

1.

rozbory hospodaření školských příspěvkových organizací v předloženém znění

2.

přidělení výsledku hospodaření Základní školy Komenského následovně:

do fondu Odměn ve výši 30.000 Kč

do Rezervního fondu ve výši 462.189,98 Kč

3.

přidělení výsledku hospodaření Základní školy Tyršova do Rezervního fondu ve výši 166.233,57 Kč

4.

přidělení výsledku hospodaření Mateřské školy Zvídálek do Rezervního fondu ve výši 38.264,66 Kč

5.

přidělení výsledku hospodaření Základní umělecké školy Fr. France následovně

do fondu Odměn ve výši 50.000 Kč

do Rezervního fondu ve výši 64.883,56 Kč

6.

přidělení výsledku hospodaření Domu dětí a mládeže do Rezervního fondu ve výši 196.350,72 Kč

II. Rada města-Ukládá

1. Bc. Kláře Vránové
1.1.1.

předložit rozbory hospodaření školských PO za rok 2012 zastupitelstvu města.

Termín: 18.3.2013

129/53/RM/2013 Výroční zpráva TSMS
I. Rada města-bere na vědomí

předloženou výroční zprávu Technických služeb města Slavkova u Brna.


130/53/RM/2013 Zpráva o činnosti ZS-A v r. 2012 - připravenost na r. 2013
I. Rada města-bere na vědomí

Výroční zprávu za rok 2012 příspěvkové organizace Zámek Slavkov - Austerlitz.

 

 

II. Rada města-Ukládá

1. Ing. Aleši Šilhánkovi
1.1.1.

1. předložit radě města metodiku výpočtu návštěvníků na zámku.

2. předložit radě města skutečný počet platících návštěvníků do zámeckých expozic.

 

Termín: 27.3.2013

131/53/RM/2013 Rozpočty TSMS a ZS-A na rok 2013
I. Rada města-schvaluje
1.

rozpočet Technických služeb Města Slavkova u Brna v předloženém znění

2.

odpisový plán Technických služeb Města Slavkova u Brna v předloženém znění

3.

mzdový fond a limit mezd Technických služeb Města Slavkova u Brna v předloženém znění

4.

čerpání Rezervního fondu TSMS ve výši 150.000 Kč

5.

stanovení závazných ukazatelů pro TSMS v předloženém znění.

II. Rada města-Ukládá

1. Ing. Aleši Šilhánkovi
1.1.1.

předložit radě města návrh rozpočtu ZS-A v členění dle středisek (Kino, Knihovna, Napoleonská expozice, Informační centrum, Zámek).

Termín: 27.3.2013

132/53/RM/2013 Rozpočty školských PO na rok 2013
I. Rada města-schvaluje
1.

rozpočty školských příspěvkových organizací v předloženém znění

2.

čerpání Rezervního fondu Základní školy Komenského nám. 495 ve výši 136.000 Kč a čerpání Investičního fondu ve výši 51.000 Kč

3.

čerpání Rezervního fondu Mateřské školy Zvídálek ve výši 70.000 Kč

4.

čerpání Fondu odměn Mateřské školy Zvídálek ve výši 40.000 Kč

5.

čerpání Rezervního fondu Domu dětí a mládeže ve výši 315.000 Kč


133/53/RM/2013 Přijetí dotace a rozpočtová opatření č. 4-5
I. Rada města-doporučuje zastupitelstvu města

ke schválení

1.

přijetí dotace pro ZŠ Komenského EU školám ve výši 871.233,60 Kč

2.

RO č. 4 - Dotace EU školám - ZŠ Komenského

Příjmy:

      Zařazení nové položky - Dotace - EU školám - ZŠ Komenského                                                                        871.000 Kč

Výdaje:

      Zařazení nové položky - Účelový neinvestiční příspěvek ZŠ Komenského - EU školám                                                                           871.000 Kč

 

RO č. 5 - Výsledek hospodaření města za rok 2012

Příjmy:

Navýšení položky č. 39 - Výsledek hospodaření 2012        2.383.000 Kč

Výdaje:

Zařazení nové položky - Finanční vypořádání                   35.000 Kč

Zařazení nové položky - Přepracování posudku SEA       61.000 Kč

Navýšení položky č. 104 - Rezerva                                2.287.000 Kč

 


134/53/RM/2013 Žádosti o příspěvky na práci s mládeží v roce 2013
I. Rada města-bere na vědomí

seznam žadatelů o příspěvek na práci s mládeží.

II. Rada města-ukládá

komisi pro sport a volný čas připravit návrh výše příspěvku na práci s mládeží jednotlivým žadatelům v souladu se schválenou celkovou částkou na příspěvky ve výši 300.000 Kč.


135/53/RM/2013 Rekonstrukce a modernizace centrálních WC na ZS-A
I. Rada města-doporučuje zastupitelstvu města

schválit realizaci investiční akce "Rekonstrukce a modernizace centrálních WC na ZS-A" dle předložené zprávy, přičemž investorem bude ZS-A.

II. Rada města-doporučuje zastupitelstvu města

schválit způsob financování investiční akce "Rekonstrukce a modernizace centrálních WC na ZS-A" dle předložené zprávy s tím, že:

1. město Slavkov u Brna poskytne ručení za poskytnutý úvěr dle požadavku banky.

2. přiděluje účelový příspěvek zřizovatele pro ZS-A ve výši 200 tis. Kč od roku 2014 k úhradě jistiny, přičemž ZS-A bude hradit úroky a poplatky z vlastních zdrojů.

III. Rada města-Ukládá

1. Ing. Aleši Šilhánkovi
1.1.1.

v součinnosti s FO provést výběrové řízení na poskytovatele úvěru - banky.

Termín: 31.3.2013
1.1.2.

předložit žádost na JMK o dotaci na rekonstrukci a modernizaci centrálních WC na zámku ve Slavkově u Brna.

Termín: 18.3.2013

136/53/RM/2013 Změny v ceníku služeb ZS-A a schválení otevírací doby expozice a IC
I. Rada města-zprávu odkládá

a žádá ředitele ZS-A o její doplnění.

 


137/53/RM/2013 Ceny služeb
I. Rada města-bere na vědomí

informaci o zachování výše cen služeb poskytovaných TSMS pro rok 2013 na úrovni roku 2012.


138/53/RM/2013 Nabytí SC Bonaparte
I. Rada města-doporučuje zastupitelstvu města

schválit nabytí id. 1/2 budovy č.p. 126 na poz. p.č. 966 , včetně součástí a příslušenství, , a id 1/2 poz. p.č. 966 vše v k.ú. Slavkov u Brna za cenu 12.500.000,-Kč, s podmínkou, že úhradou této částky budou zcela vypořádány veškeré vzájemné závazky a pohledávky týkající se těchto nemovitostí (jejich rekonstrukce a provozování) mezi městem a PRELAX, spol. s r.o., se sídlem Za mlýnem 2/602, Přerov, IČ: 253 759 97.

II. Rada města-doporučuje zastupitelstvu města

schválit převod pozemků p.č. 3123/41, ostatní plocha, zeleň o výměře 4.422 m2, p.č. 3123/42, ostatní plocha, zeleň o výměře 7.101 m2, p.č. 3157/1, orná půda o výměře 4.693 m2, p.č. 3156, orná půda o výměře 2.860 m2, p.č. 3157/2, ostatní plocha - neplodná půda o výměře 543 m2, p.č. 3164, ostatní plocha - neplodná půda o výměře 825 m2, to vše v k.ú. Slavkov u Brna za cenu (bude doplněno podle výsledku znaleckého posudku) Kč do vlastnictví obchodní společnosti PRELAX, spol. s r.o., se sídlem Za mlýnem 2/602, Přerov, IČ: 253 759 97.

III. Rada města-schvaluje

uzavření předložené kupní smlouvy na movité vybavení Společenského centra Bonaparte s obchodní společností PRELAX, spol. s r.o., se sídlem Za mlýnem 2/602, Přerov, IČ: 253 759 97, za podmínky schválení převodu pozemků podle předchozího odstavce zastupitelstvem města.

IV. Rada města-Ukládá

1. Mgr. Bohuslavu Fialovi
1.1.1.

předložit zprávu "Nabytí SC Bonaparte" zastupitelstvu města.

Termín: 18.3.2013

139/53/RM/2013 Dohoda o narovnání - SKR STAV
I. Rada města-bere na vědomí

informaci o stavu jednání s firmou SKR stav ve věci dodávky Napoleonské expozice.


140/53/RM/2013 Žádost manželů Laštůvkových
I. Rada města-nesouhlasí

s proplacením nákladů na rekonstrukci bytu č. 2, Zlatá Hora 1237, Slavkov u Brna, 684 01 manželům Laštůvkovým ve výši 50.000 Kč.


141/53/RM/2013 Žádost o prodloužení nájemní smlouvy - pí Mikulášková
I. Rada města-schvaluje

uzavření dodatku č. 3 k nájemní smlouvě ze dne 16.2.2011 k bytu č. 4, Bučovická 187, Slavkov u Brna, uzavřené s paní Martinou Mikuláškovou, bytem Bučovická 187, Slavkov u Brna, obsahujícím prodloužení nájmu bytu na dobu určitou, a to do 29.2.2016 za smluvní nájemné ve výši 55,50 Kč/m2dle schválené cenové mapy.

II. Rada města-Ukládá

1. Bc. Jitce Charvátové
1.1.1.

zajistit uzavření dodatku č. 3 k nájemní smlouvě k bytu č. 4, Bučovická 187, Slavkov u Brna, uzavřené s paní Martinou Mikuláškovou.

Termín: 15.3.2013

142/53/RM/2013 Žádost o slevu z nájemného - Cagáškovi
I. Rada města-schvaluje

poskytnutí slevy z nájemného ve výši 20% manželům Cagáškovým, trvale bytem Fügnerova 109, Slavkov u Brna, za nájem bytu č. 4 v bytovém domě Fügnerova 109, Slavkov u Brna.


176/54/RM/2013 Aukce na dodávku energií
I. Rada města-

zprávu odkládá.


143/53/RM/2013 Litavská 1496-1498 doplnění
I. Rada města-bere předloženou informaci na vědomí.
II. Rada města-neschvaluje

poskytnutí slevy z nájemného nájemcům bytů v domě Litavská č.p. 1496, Slavkov u Brna, 684 01.


144/53/RM/2013 Vyhrazené parkovací stání - návrh řešení
I. Rada města-Ukládá

1. Mgr. Bohuslavu Fialovi
1.1.1.

zajistit podání podnětu k přezkoumání negativního stanoviska Policie ČR ke zřízení vyhrazených parkovacích stání na ulici Husova.

Termín: 15.3.2013

145/53/RM/2013 Žádost o prodej částí pozemků - ing.Hradil
I. Rada města-neschvaluje

zveřejnění záměru prodeje části pozemku parc. č. 1281 o výměře cca 10 m2 a části pozemku parc. č. 1339 o výměře cca 21 m2 (celkem cca 31 m2) oba ostatní plocha  - ostatní komunikace v k. ú. Slavkov u Brna z vlastnictví města a postupuje záměr zastupitelstvu města.

II. Rada města-Ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi
1.1.1.

předložit návrh na zveřejnění záměru prodeje části pozemku parc. č. 1281 o výměře cca 10 m2 a části pozemku parc. č. 1339 o výměře cca 21 m2 zastupitelstvu města.

Termín: 18.3.2013

146/53/RM/2013 Smlouva o výstavbě - MUDr. MDDr. Martin Hroza
I. Rada města-doporučuje zastupitelstvu města

schválit předložený návrh smlouvy o výstavbě a budoucím majetkoprávním vypořádání na vybudování jednoho parkovacího stání s panem MUDr. MDDr. Martinem Hrozou.

II. Rada města-Ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi
1.1.1.

předložit návrh smlouvy o výstavbě a budoucím majetkoprávním vypořádání s MUDR. MDDr. Martinem Hrozou zastupitelstvu města.

Termín: 18.3.2013

147/53/RM/2013 Napoleonská expozice TDI - návrh dodatku č.1 k mandátní smlouvě
I. Rada města-schvaluje

uzavření dodatku č.1 k mandátní smlouvě ze dne 25.8.2010 na výkon TDI v rámci projektu: "Stavební úpravy předzámčí zámku Slavkov - napoleonská expozice" se společností HiARCH  spol. s r.o., se sídlem Pekařská 84, 602 00 Brno, IČ: 607 09 693, v předloženém znění.

II. Rada města-Ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi
1.1.1.

zajistit uzavření dodatku č.1 k mandátní smlouvě ze dne 25.8.2010 na výkon TDI v rámci projektu: "Stavební úpravy předzámčí zámku Slavkov - napoleonská expozice".

Termín: 15.3.2013

148/53/RM/2013 Postupná obnova zámku - zajištění projektové dokumentace
I. Rada města-Ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi
1.1.1.

předložit na další řádnou schůzi rady města dopracovanou zprávu.

Termín: 27.3.2013

149/53/RM/2013 Sepes Media, spol. s r.o. - dodatek č. 14 k nájemní smlouvě
I. Rada města-schvaluje

uzavření dodatku č. 14 k nájemní smlouvě uzavřené se společností SEPES MEDIA, spol.  s r.o., Hradilova 3, 615 00 Brno, IČ 25340930 dne 29.01.2004 ve znění dodatků č. 1 až 13, na pronájem částí pozemků a sloupů veřejného osvětlení a sloupu veřejného rozhlasu v k.ú. Slavkov u Brna za účelem umístění a provozování propagačního a informačního systému komerční sféry města Slavkov u Brna, v předloženém znění.

II. Rada města-Ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi
1.1.1.

zajistit uzavření dodatku č. 14 k nájemní smlouvě uzavřené se společností SEPES MEDIA, spol. s r.o., ve znění dodatků č. 1 až 13.

Termín: 31.3.2013

150/53/RM/2013 Smlouva o výstavbě - SVJ Nádražní 1127
I. Rada města-doporučuje zastupitelstvu města

schválit předložený návrh smlouvy o výstavbě a budoucím majetkoprávním vypořádání na vybudování pěti parkovacích stání se Společenstvím vlastníků jednotek domu čp. 1127, Nádražní 1127, 684 01 Slavkov u Brna, IČ: 262 588 03.

II. Rada města-Ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi
1.1.1.

předložit návrh smlouvy o výstavbě a budoucím majetkoprávním vypořádání na vybudování pěti parkovacích stání se SVJ domu čp. 1127, Nádražní 1127, zastupitelstvu města.

Termín: 18.3.2013

151/53/RM/2013 Vyjádření místostarosty k podnětu p. Tomáše Ekrta
I. Rada města-bere předloženou informaci na vědomí

a ukládá řediteli TSMS a vedoucímu odboru ŽP zpracovat vyjádření k žádosti p. Tomáše Ekrta o vykácení stromu před nemovitostí sousedící s jeho nemovitostí a předložit je společně s předloženou zprávou k projednání zastupitelstvu města.


152/53/RM/2013 Zápis z jednání Školské rady ZŠ Komenského
I. Rada města-bere na vědomí

zápis č. 4/2013 z jednání Školské rady Základní školy Slavkov u Brna, Komenského nám. 495, okres Vyškov.


153/53/RM/2013 Schválení investice
I. Rada města-schvaluje

použití investičního fondu ZŠ Komenského do výše 90.000 Kč na zakoupení akrobatického pásu pro ZŠ Komenského.


154/53/RM/2013 Stanovení výše úplaty ve družině
I. Rada města-schvaluje

příspěvek ve školní družině ve výši 110 Kč na žáka za měsíc od 1.4.2013.


155/53/RM/2013 Odpisový plán
I. Rada města-schvaluje

příspěvkové organizaci ZŠ Komenského náměstí 495 ve Slavkově u Brna předložený odpisový plán na rok 2013.


156/53/RM/2013 Prázdninový provoz MŠ Zvídálek
I. Rada města-bere na vědomí

zajištění prázdninového provozu Mateřské školy Zvídálek, Komenského náměstí 495, Slavkov u Brna, příspěvková organizace.


157/53/RM/2013 Návrh na vyřazení majetku
I. Rada města-schvaluje

Mateřské škole Zvídálek, Komenského náměstí 495, Slavkov u Brna vyřazení majetku ve správě - myčky nádobí z majetku školy.


158/53/RM/2013 Regulace zdivočelých holubů
I. Rada města-schvaluje

poskytnutí příspěvku ve výši 10.000 Kč Mysliveckému sdružení Slavkov u Brna, Nerudova 269, 684 01 Slavkov u Brna, IČ: 49408194, na krytí nákladů vzniklých při snižování stavů holubů v k. ú. Slavkov u Brna.


159/53/RM/2013 Podomní prodej
I. Rada města-Ukládá

1. Mgr. Bohuslavu Fialovi
1.1.1.

předložit radě města návrh nařízení rady na zákaz podomního prodeje.

Termín: 27.3.2013

160/53/RM/2013 Zpráva ke stavu příprav na akce v roce 2013
I. Rada města-bere předloženou informaci na vědomí.
II. Rada města-schvaluje

cenu vstupného na festival Folk a country dne 31. 5. 2013 v předprodeji ve výši 150 Kč a při prodeji na místě konání ve výši 180 Kč.

III. Rada města-schvaluje

předloženou smlouvu o přepravě osob s dopravcem Svatopluk Strava, Havlíčkova 99, Blučina, IČO 75684586 za účelem výjezdu do Darney v rámci 95. výročí uznání Československa ve Francii.

IV. Rada města-schvaluje

podání žádosti o finanční podporu z rozpočtu JMK ve výši 50.000 Kč na zajištění dopravy do Darney a zpět v termínu 28. 6. - 1. 7. 2013.

V. Rada města-schvaluje

jednodenní pracovní cestu do Hornu starosty města Ing. Ivana Charváta, Bc. Martiny Tesáčkové a Ing. Barbary Macháčkové v březnu až dubnu 2013 za účelem přípravy programu Dnů Slavkova s účastí zástupců Hornu.


161/53/RM/2013 Nákup kalendářů města na r.2014
I. Rada města-schvaluje

nákup 200 ks stolních kalendářů s historickými fotografiemi města pro rok 2014.


162/53/RM/2013 Zpráva o bezpečnostní situaci
I. Rada města-bere zprávu na vědomí.

163/53/RM/2013 Žádost HZS
I. Rada města-bere předloženou informaci na vědomí

a souhlasí se zapůjčením prostor městského stadiónu pro HZS JMK k uspořádání II. ročníku společné krajské soutěže v požárním sportu družstev za podmínky dojednání konkrétních podmínek s TSMS a SK Slavkov u Brna.


164/53/RM/2013 Žádost o zapůjčení sálu - Moravský rybářský svaz
I. Rada města-schvaluje

zvýhodněnou sazbu pronájmu sálů Společenského domu Bonaparte pro konání plesu MO Moravského rybářského svazu dne 25.1.2014.

II. Rada města-Ukládá

1. Mgr. Bohuslavu Fialovi
1.1.1.

vyžádat od provozovatele SC Bonaparte ceník nájmů včetně výše zvýhodněných nájmů a předložit jej poté radě města.

Termín: 27.3.2013

165/53/RM/2013 RESPONO, a.s. - valná hromada
I. Rada města-doporučuje zastupitelstvu města

delegovat zástupcem města na valné hromadě společnosti RESPONO, a.s., pana Ing. Ivana Charváta, starostu města Slavkova u Brna. Pro případ nemoci nebo pracovního zaneprázdnění jmenuje náhradníkem pana Ing. Jiřího Doležela, místostarostu města Slavkova u Brna. Delegovaný zástupce je zmocněn k hlasování a ke všem úkonům akcionáře dle programu valné hromady a stanov a.s..

II. Rada města-Ukládá

1. Ing. Pavlu Dvořákovi
1.1.1.

předložit návrh delegace na valnou hromadu RESPONO, a.s. zastupitelstvu města.

Termín: 18.3.2013

166/53/RM/2013 VaK, a.s. - valná hromada
I. Rada města-doporučuje zastupitelstvu města

delegovat zástupcem města na valné hromadě společnosti Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s., pana Ing. Jiřího Tesáka, člena rady města Slavkova u Brna. Pro případ nemoci nebo pracovního zaneprázdnění jmenuje náhradníkem pana Ing. Jiřího Doležela, místostarostu města Slavkova u Brna. Delegovaný zástupce je zmocněn k hlasování a ke všem úkonům akcionáře dle programu valné hromady a stanov a.s..

II. Rada města-Ukládá

1. Ing. Pavlu Dvořákovi
1.1.1.

předložit návrh delegace na valnou hromadu VaK, a.s. zastupitelstvu města.

Termín: 18.3.2013

167/53/RM/2013 Plnění usnesení ze zasedání zastupitelstva města Slavkova u Brna z minulého volebního období a z období 2010-2014
I. Rada města-doporučuje zastupitelstvu města

vzít zprávu na vědomí a:

  • považovat za splněné body:

2.2.1. z 8. mimořádného zasedání ZM - 13.8.2012

3.8., 4.2., 4.7.1., 4.8., 4.18. z IX. řádného zasedání ZM - 17.12.2012

  • vzít na vědomí průběžné plnění a trvání zbývajících úkolů.

168/53/RM/2013 Program 10. řádného zasedání Zastupitelstva města Slavkova u Brna
I. Rada města-

schvaluje program 10. řádného zasedání zastupitelstva města v doplněném znění.


169/53/RM/2013 Zelnice - převody infrastruktury
I. Rada města-doporučuje zastupitelstvu města

schválit uzavření předloženého dodatku č. 1. ke smlouvě o spolupráci a budoucích převodech infrastruktury se společností KALÁB-stavební firma, spol. s r.o., se sídlem Vídeňská 849/15, Brno, PSČ 639 00, IČ: 49436589 za předpokladu schváleného financování.


170/53/RM/2013 Stížnost - příjezdová komunikace Hotel FLORIAN
I. Rada města-bere na vědomí

stížnost - příjezdová komunikace Hotel FLORIAN a předkládá ji s vyjádřením ředitele TSMS a vedoucího IR k projednání zastupitelstvu města dne 18.3.2013.


171/53/RM/2013 Účelové příspěvky - TSMS
I. Rada města-Ukládá

1. Bc. Kláře Vránové
1.1.1.

zpracovat a předložit na zasedání ZM dne 18.3.2013 návrh rozpočtového opatření k použití části přebytku hospodaření města za rok 2012 na poskytnutí účelových příspěvků pro TSMS následovně :

1) částku ve výši 150.000,-Kč na okamžitou obnovu silničních výtluků a výmolů ve městě po zimním období,

2) částku ve výši 50.000,-Kč na okamžitou obnovu vodorovného značení ve městě (přechody pro chodce, parkovací stání pro invalidy, apod.),

3) částku ve výši 100.000,-Kč na čištění a případnou obnovu kanalizačních vpustí.

 

 

Termín: 18.3.2013

172/53/RM/2013 Výzva Mgr. Šternberské
I. Rada města-bere předloženou informaci na vědomí.

173/53/RM/2013 Přestupní uzel - výběr TDI
I. Rada města-schvaluje

na základě předložených nabídek uzavření smlouvy o dílo s panem Ing. Janem Reichlem, Pod Oborou 1425, 684 01 Slavkov u Brna na výkon technického dozoru investora na akci: " Přestupní uzel IDS Slavkov u Brna - Nádražní" za cenu 217.800,-Kč vč. DPH 21%.

II. Rada města-Ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi
1.1.1.

zajistit uzavření smlouvy o dílo s panem Ing. Janem Reichlem, Pod Oborou 1425, 684 01 Slavkov u Brna na výkon technického dozoru investora na akci: " Přestupní uzel IDS Slavkov u Brna - Nádražní" .

Termín: 31.3.2013

174/53/RM/2013 Organizační zajištění koncertu
I. Rada města-Ukládá

1. Ing. Aleši Šilhánkovi
1.1.1.

předložit radě města organizační zajištění koncertu Deep Purple dne 4.8.2013 včetně organizačního a technického zajištění parkování.

Termín: 27.3.2013

175/53/RM/2013 Oprava dlažby
I. Rada města-Ukládá

1. Radoslavu Lánskému
1.1.1.

neprodleně opravit propadající se dlažbu před budovou České pošty.

Termín: 26.3.2013