PŘEHLED USNESENÍ

52. řádné schůze rady města Slavkov u Brna
konané dne 20.2.2013


87/52/RM/2013 Plnění usnesení Rady města Slavkova u Brna z 1. až 51. schůze RM z období 2010-2014
I. Rada města-bere na vědomí zprávu o plnění usnesení RM s tím, že
  • považuje za splněné body:

2.2.2. z XXII. schůze MRM - 04.07.2012

3.29.2. ze 45. schůze RM - 7.11.2012

3.9. ze 48. schůze RM - 19.12.2012

4/49, 9/49 z 49. schůze RM - 9.1.2013

3/30/II., 3/30/III., 3/30/IV., 4/30/II., 7/30/II., 9/30 z 30. schůze MRM - 30.1.2013

11/31 z 31. schůze MRM - 4.2.2013

46/50/II z 50. schůze RM - 23.1.2013

59/51/II, 67/51/II., 70/51/II., 83/51/I. z 51. schůze RM - 6.2.2013

  • vypouští ze sledování

4.8.1. z 25. schůze RM - 10.1.2012

4.6. z 28. schůze RM - 22.2.2012

5.1. z 43. schůze RM- 10.10.2012

4.11. z 47. schůze RM - 5.12.2012

13/49 z 49. schůze RM - 9.1.2013

32/50/I., 34/50/II., 35/50/II. z 50. schůze RM - 23.1.2013

  • další úkoly trvají.

88/52/RM/2013 Seznam závad bytů a bytových domů Litavská č.p. 1482-1496
I. Rada města-bere předloženou informaci na vědomí.

89/52/RM/2013 Žádost manželů Urbánkových - odstranění příčin stavebních závad
I. Rada města-schvaluje

poskytnutí slevy na nájemném ve výši 10% manželům Urbánkovým za nájem bytu č. 3 na ulici Litavská 1498 ve Slavkově u Brna, a to do doby realizace zateplení bytového domu.

II. Rada města-schvaluje

zapůjčení mobilního odvlhčovače Flipperdry manželům Urbánkovým - nájemcům bytu č. 3 na ulici Litavská 1498 ve Slavkově u Brna, a to do doby realizace zateplení bytového domu.


90/52/RM/2013 Nesouhlas se zvýšením nájemného; majetkové vypořádání nemovitosti Fügnerova 110
I. Rada města-schvaluje

poskytnutí slevy z nájemného ve výši 20% panu Miroslavu Šimkovi, ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓, za nájem bytu č. 1 a paní Soně Chaloupkové, ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓, za nájem bytu č. 2 v bytovém domě na ul. Fügnerova 110, Slavkov u Brna.


91/52/RM/2013 Žádost p. Čermáka o prodloužení zapůjčení bytu
I. Rada města-schvaluje

prodloužení doby zapůjčení bytu č. 2 na ul. Fügnerova 109, Slavkov u Brna, panu Stanislavu Čermákovi, do 30. 4. 2013.


92/52/RM/2013 Snížení kupní ceny bytu - p. Chrastina
I. Rada města-schvaluje

náklady vynaložené na rekonstrukci a modernizaci bytu č. 2 na ul. sídliště Nádražní 1157, Slavkov u Brna, za pořízení plynového vytápění panu Petru Chrastinovi, ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓, ve výši 33.636,- Kč, a tím i odpovídající snížení kupní ceny bytu.


93/52/RM/2013 Prodej bytu - paní Soňa Pavlů
I. Rada města-doporučuje zastupitelstvu města

schválit  prodej bytové jednotky 1157/7 v budově č.p. 1157,1158  na poz.p.č. 2835/1 a 2836/1 v k.ú.Slavkov u Brna a spoluvlastnického podílu na poz.p.č.2835/1 a 2836/1 v k.ú.Slavkov u Brna odpovídajícího spoluvlastnickému podílu na společných částech budovy náležejícího k vlastnictví jednotky 1157/7, paní  Soně Pavlů, ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓za celkovou kupní cenu  662.106 Kč (se  slevou 10% při platbě před podpisem kupní smlouvy).

II. Rada města-Ukládá

1. Bc. Jitce Charvátové
1.1.1.

předložit zprávu "Prodej bytu - paní Soňa Pavlů" k projednání zastupitelstvu města.

Termín: 18.3.2013

94/52/RM/2013 Jmenování komise - otvírání obálek na prodej bytu
I. Rada města-schvaluje

jmenování komise ve složení   Ing. Jiří Doležel, Mgr. Bohuslav Fiala, Bc. Jitka Charvátová pro otevírání obálek na prodej bytu č. 8, Sídl. Nádražní 1156, Slavkov u Brna.


95/52/RM/2013 Výběrové řízení na úklid
I. Rada města-schvaluje

uzavření smlouvy na provádění úklidu na budovách MěÚ, Palackého nám. 64, 65, Slavkov u Brna s firmou Patrik Hrozek, Dražovice 296, 683 01 Rousínov, IČ: 75374617. Úklid bude prováděn za cenu 4.949 Kč/měsíc včetně DPH.

II. Rada města-schvaluje

výpověď smlouvy o provádění úklidových prací s firmou pH servis Hudeček s.r.o., úklidové práce a služby, Mášova 17, 602 00 Brno, IČ: 26946459, na budovách MěÚ Palackého nám. 64, 65, Slavkov u Brna.

III. Rada města-Ukládá

1. Bc. Jitce Charvátové
1.1.1.

zajistit ukončení smluvního vztahus firmou PH servis Hudeček s.r.o.. Mášova 17, Brno a uzavření smlouvy s firmou Patrik Hrozek, Dražovice 296.

Termín: 28.2.2013

96/52/RM/2013 Dodatek ke smlouvě o provádění úklidu na budově MěÚ - Palackého nám. 260
I. Rada města-schvaluje

uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě na provádění úklidu budovy MěÚ na Palackého nám. 260 uzavřené dne 12. 9. 2012 mezi městem Slavkov u Brna a společností JASPA Servis s.r.o., se sídlem Hlavní 69/75, 747 06 Opava 6, IČ: 28658001, jehož předmětem je navýšení sazby DPH z původních 20% na 21%.

II. Rada města-Ukládá

1. Bc. Jitce Charvátové
1.1.1.

zajistit uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě na provádění úklidu se společností JASPA Servis s.r.o..

Termín: 28.2.2013

97/52/RM/2013 Plánovací smlouva Zlatá Hora, p. Šťastný
I. Rada města-doporučuje zastupitelstvu města

schválit uzavření předložené plánovací smlouvy  na zajištění technické a dopravní infrastruktury pro bytovou zástavbu v lokalitě Zlatá Hora mezi městem Slavkov u Brna a Miroslavem Spáčilem, ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓, Annou Spáčilovou,▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓, Marií Spáčilovou, ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓, Marií Skřivánkovou, ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ a Janou Novotnou, ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓

 

II. Rada města-Ukládá

1. Ing. Miroslavu Zavadilovi
1.1.1.

předložit plánovací smlouvu "Zlatá Hora, p. Šťastný" zastupitelstvu města.

Termín: 18.3.2013

98/52/RM/2013 Plánovací smlouva Zlatá hora "Sdružení" dodatek č. 2
I. Rada města-doporučuje zastupitelstvu města

schválit uzavření předloženého dodatku č. 2 k plánovací smlouvě ze dne 14. 10. 2009 mezi městem Slavkov u Brna a Občanským sdružením majitelů pozemků Pod Zlatou Horou, se sídlem Botanická 606/24, 602 00 Brno, IČ: 22719881.

II. Rada města-Ukládá

1. Ing. Miroslavu Zavadilovi
1.1.1.

předložit plánovací smlouvu "Zlatá Hora, Sdružení" zastupitelstvu města.

Termín: 18.3.2013

99/52/RM/2013 Přestupní uzel IDS - návrh složení hodnotící komise
I. Rada města-schvaluje

složení komise pro otevírání nabídek a komise pro posouzení a hodnocení nabídek v rámci veřejné zakázky na stavební práce na akci: "Přestupní uzel IDS Nádražní - Slavkov u Brna" v následujícím složení.

 Komise pro otevírání nabídek.

1. člen    Ing. Vladimír Trunda

    1. náhradník Bc. Milan Papežík

2. člen    Ing. Jiří Doležel

    2. náhradník Ing. Jiří Tesák

3. člen     Ing. Petr Lokaj

    3. náhradník pan Radoslav Lánský

 

Komise pro posouzení a hodnocení nabídek:

1. člen    Ing. Vladimír Trunda

    1. náhradník Bc. Milan Papežík

2. člen    Ing. Jiří Doležel

    2. náhradník Ing. Jiří Tesák

3. člen    pan Radoslav Lánský

    3. náhradník Ing. Hynek Charvat

4. člen    Ing. Petr Lokaj

    4. náhradník Ing. Petr janek

5. člen    Ing. Pavel Galata

    5. náhradník Ing. arch. Dušan Jakoubek


100/52/RM/2013 Věcné břemeno pro JMP Net - protlak Tyršova
I. Rada města-schvaluje

uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu a souhlasu se zřízením stavby s JMP Net, s.r.o., sídlem Plynárenská 499/1, 657 02 Brno, IČ 27689841, na pozemcích parc. č. 1550, 1552/2, 1552/4; 1552/5 a 1554/1 v k. ú. Slavkov u Brna (vztahující se k realizaci stavby s názvem "Rodinné domy a infrastruktura Slavkov u Brna - lokalita Pod Oborou - SO-04-03a, prodloužení plynovodu - propojení na ul.Tyršova - protlak"), v předloženém znění.

 

II. Rada města-Ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi
1.1.1.

zajistit uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu a souhlasu se zřízením stavby s JMP Net, s.r.o.,  - protlak Tyršova.

Termín: 30.4.2013

101/52/RM/2013 Pronájem pozemků v Ligarech - p.Lotrek
I. Rada města-schvaluje

uzavření dodatku č. 2 k nájemní smlouvě ze dne 11.06.2012 s panem Miroslavem Lotrekem, ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓  v předloženém znění.

 

II. Rada města-Ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi
1.1.1.

zajistit uzavření dodatku č. 2 k nájemní smlouvě s p. Miroslavem Lotrekem.

Termín: 28.2.2013

102/52/RM/2013 Plynofikace ul. Zámecká - výsledek ankety
I. Rada města-bere na vědomí,

že s ohledem na aktuální podmínky společnosti JMP Net, s.r.o. a nízký zájem majitelů RD v ul. Zámecká nelze pokračovat v realizaci projektu připojení ulice Zámecká ve Slavkově u Brna na plynárenské zařízení.


103/52/RM/2013 Rozpočet městské policie
I. Rada města-schvaluje

rozpočet Městské policie pro rok 2013 v předloženém znění.


104/52/RM/2013 3. Komunitní plán sociálních služeb ORP Slavkov u Brna 2013-2014
I. Rada města-doporučuje zastupitelstvu města

schválit předložený 3. Komunitní plán sociálních služeb ORP Slavkov u Brna 2013-2014.

II. Rada města-Ukládá

1. Mgr. Šárce Morongové
1.1.1.

předložit 3. Komunitní plán sociálních služeb zastupitelstvu města.

Termín: 18.3.2013

105/52/RM/2013 Finanční příspěvky na humanitární účely v roce 2013
I. Rada města-schvaluje

poskytnutí finančních příspěvků z položky č. 72 rozpočtu města určené na humanitární účely v roce 2013 v následující výši a v termínech v závislosti na době konání akcí:

 

1. Svazu tělesně postižených v ČR, o.s., místní organizaci Slavkov u Brna

v 5/2013 na rekondiční pobyt v Jeseníkách v květnu 2013  částku 6.000,- Kč     

 

2. Svazu diabetiků ČR, územní organizaci Slavkov u Brna

příspěvky  celkem 18.000,- Kč následovně:

v 3/2013 na rekondiční pobyt v Luhačovicích v květnu 2013 částku 3.000,- Kč

v 3/2013 na zdravotně výchovnou činnost - přednášky  částku 3.000,- Kč                    

v 3/2013  na cvičení pro diabetiky a seniory  částku 4.500,- Kč                  

v 9/2013 na Den pro zdraví v listopadu 2013 částku 5.000,- Kč      

v 3/2013 na zájezd do Brodku u Konice v květnu 2013 částku 2.500,- Kč       

 

3. Asociaci rodičů a přátel zdrav. postižených dětí v ČR, o.s., klub"Paprsek" Vyškov

v 3/2013 na úhradu provozních výdajů spojených s činností Poradny a půjčovny rehabilitačních a kompenzačních pomůcek  částku 2.000,- Kč       


106/52/RM/2013 Rozpočtový výhled včetně doplnění dle FV
I. Rada města-doporučuje zastupitelstvu města

ke schválení Rozpočtový výhled na období 2013-2016 v předloženém znění.

II. Rada města-Ukládá

1. Bc. Kláře Vránové
1.1.1.

předložit rozpočtový výhled zastupitelstvu města.

Termín: 18.3.2013

107/52/RM/2013 Ceník úhrad za služby a činnosti ZUŠ Fr. France
I. Rada města-schvaluje

ceník úhrad za služby a činnosti ZUŠ Fr. France pro školní rok 2013/2014.


108/52/RM/2013 Odpisový plán roku 2013
I. Rada města-schvaluje

odpisový plán dlouhodobého hmotného majetku ZUŠ Fr. France pro rok 2013

 

 


109/52/RM/2013 Pravidla pro materiály určené orgánům města-příspěvkové organizace
I. Rada města-schvaluje

Pravidla pro příspěvkové organizace k předkládání zpráv pro radu a zastupitelstvo města Slavkova u Brna v předloženém znění.


110/52/RM/2013 Komise kulturní - odstoupení členů
I. Rada města-bere předloženou informaci na vědomí

a odvolává paní Lenku Kuběnovou, Mgr. Alenu Marischlerovou, Bc. Davida Šedého a Ing. Jaroslava Šmerdu z funkce člena komise kulturní.

II. Rada města-

vyslovuje poděkování výše uvedeným členům komise kulturní za jejich činnost.


111/52/RM/2013 Schválení přijetí věcných darů (č.5/2013) pro Zámek Slavkov-Austerlitz
I. Rada města-souhlasí

s přijetím věcných darů dle předložené Darovací smlouvy č. 5/2013 a s jejich zařazením do sbírkového fondu Zámku Slavkov-Austerlitz.


112/52/RM/2013 Podomní prodej - žádost o spolupráci
I. Rada města-bere předloženou žádost na vědomí.
II. Rada města-Ukládá

1. Mgr. Bohuslavu Fialovi
1.1.1.

předložit radě města vyjádření k případně možné úpravě podomního prodeje formou vyhlášky města.

Termín: 20.3.2013

113/52/RM/2013 Zrušení VTA Slavkov
I. Rada města-bere předloženou informaci na vědomí.
II. Rada města-Ukládá

1. Ing. Ivanu Charvátovi
1.1.1.

jednat s Telefónicou 02 o případném dalším zachování provozu veřejných telefonních automatů.

Termín: 15.3.2013

114/52/RM/2013 Den pro zdraví
I. Rada města-souhlasí

se zvýhodněným nájmem velkého sálu Společenského domu Bonaparte Svazu diabetiků ČR Slavkov u Brna pro Den pro zdraví konaný dne 14.11.2013 a se záštitou nad touto akcí.


115/52/RM/2013 Ceny energií
I. Rada města-bere na vědomí

informaci Ing. Jiřího Tesáka o možných slevách elektrické energie pro město.