PŘEHLED USNESENÍ

51. schůze řádné schůze rady města Slavkov u Brna
konané dne 6.2.2013


56/51/RM/2013 Plnění usnesení Rady města Slavkova u Brna z 1. až 50. schůze RM z období 2010-2014
I. Rada města-bere na vědomí zprávu o plnění usnesení RM s tím, že
  • považuje za splněné body:

3.15., 3.16. z 37. schůze RM - 18.7.2012

4.9. z 38. schůze RM - 1.8.2012

4.16.2. z 43. schůze RM - 10.10.2012

2.1.3. z XXIV. schůze MRM - 17.10.2012

3.11., 3.25.1. z 48. schůze RM - 19.12.2012

19/49/II., 25/49/II., 25/49/III., 25/49/IV. z 49. schůze RM - 9.1.2013

2/29 z 29. schůze MRM - 21.1.2013

30/50/I., 30/50/II.1., 30/50/II.2., 30/50/II.3., 31/50/I., 39/50/II., 40/50/II., 41/50/II., 42/50/II., 43/50/I., 47/50, 54/50 z 50. schůze RM - 23.1.2013

  • vypouští ze sledování:

5.1. z 43. schůze RM - 10.10.2012

28/49 z 49. schůze RM - 9.1.2013

  • další úkoly trvají

57/51/RM/2013 Harmonogram procesu schvalování ÚP Slavkov u Brna
I. Rada města-bere předloženou informaci na vědomí.
II. Rada města-Ukládá

1. Ing. Haně Postránecké
1.1.1.

předložit aktualizovanou předloženou zprávu na nejbližší řádné zasedání zastupiteĺstva města.

Termín: 18.3.2013

58/51/RM/2013 Návrh programu rozvoje na rok 2013
I. Rada města-doporučuje zastupitelstvu města

schválit návrh programu rozvoje města na rok 2013 v předloženém znění.


59/51/RM/2013 Výstavba Mirror Development - návrh dohody
I. Rada města-schvaluje

uzavření předložené dohody o narovnání vztahů v území se společností Mirror Development s.r.o., se sídlem Wintrova 2853/30a, 628 00 Brno, IČ: 27741036.

II. Rada města-Ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi
1.1.1.

zajistit uzavření předložené dohody o narovnání vztahů v území se společností Mirror Development s.r.o..

Termín: 28.2.2013

60/51/RM/2013 Vyjádření ke stavbám - internetová aplikace
I. Rada města-

zprávu odkládá.


61/51/RM/2013 Souhlas s podnájmem pozemků - p.Sedláček
I. Rada města-uděluje

nájemci panu Josefu Sedláčkovi, ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓souhlas s podnájmem pozemků p. č. 4393; 4398 a 4401 v k. ú. Slavkov u Brna, podnájemci Agria, a.s.  se sídlem Nížkovice 74, IČ: ▓▓▓▓ ▓▓▓▓


62/51/RM/2013 Prodej pozemku parc.č.680/1 - Miroslav Slováček
I. Rada města-doporučuje zastupitelstvu města

dát souhlas k prodeji pozemku parc.č.680/2 zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Slavkov u Brna o výměře  1 m2 ve stavu dle GP č. 2751-44/2012 z vlastnictví města Slavkov u Brna do vlastnictví pana Miroslava Slováčka,▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓. Kupní cenu ve výši 1.000,-Kč a náklady spojené s prodejem (1.000,-Kč správní poplatek za podání návrhu na vklad do KN)  uhradí kupující před podpisem kupní smlouvy.


63/51/RM/2013 GIA, a.s.- reakce na usnesení RM
I. Rada města-

ruší svoje usnesení č.13/49/RM/2013 ze dne 09.01.2013.

II. Rada města-doporučuje zastupitelstvu města

dát souhlas k prodeji  pozemku parc. č. 3122/26 ostatní plocha v k.ú. Slavkov u Brna o výměře 258 m2 z vlastnictví města do vlastnictví společnosti GOLF INVEST AUSTERLITZ, a.s., sídlem Na golfovém hřišti 1020, Slavkov u Brna, IČ: 63495201. Kupní cenu ve výši 12.900.-Kč a náklady spojené s převodem (1.000,-Kč správní poplatek za podání návrhu na vklad do KN) uhradí kupující před podpisem kupní smlouvy.

1.

Výše ceny je stanovena s ohledem na problém vzniklý realizací komplexních pozemkových úprav a následné digitalizace katastru nemovitostí.


64/51/RM/2013 Poskytnutí finančního daru
I. Rada města-Ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi
1.1.1.

vyjednat se společností ATAG Private & Corporate Services Ltd. smluvní podmínky na zajištění financování projektu na opravu chodníku kolem farního kostela a na dokončení dětského hřiště MŠ Zvídálek dle požadavků jejich klienta.

Termín: 28.2.2013

65/51/RM/2013 Rozpočtová opatření č. 2 a 3
I. Rada města-doporučuje zastupitelstvu města

ke schválení:

RO č. 2 - Dotace - Volba prezidenta ČR

Příjmy:

- zařazení nové položky - Dotace - Volba prezidenta ČR        160.000 Kč

Výdaje:

- zařazení nové položky - Volba prezidenta ČR                      160.000 Kč

 

RO č. 3 - Opravy bytů Úzká a Bučovická

Příjmy:

- zařazení nové položky - Převod z fondu Bydlení - Opravy bytů Úzká a Bučovická       455.000 Kč

Výdaje:

- zařazení nové položky - Opravy bytů Úzká a Bučovická                                   455.000 Kč

 


66/51/RM/2013 Smlouva o zřízení běžného účtu Česká národní banka
I. Rada města-schvaluje

uzavření smlouvy o běžném účtu s Českou národní bankou, Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1, IČ 48136450, v předloženém znění.

II. Rada města-Ukládá

1. Bc. Kláře Vránové
1.1.1.

zajistit uzavření výše uvedené smlouvy o běžném účtu s Českou národní bankou.

Termín: 29.3.2013

67/51/RM/2013 Rozpočet městské policie a sboru dobrovolných hasičů pro rok 2013
I. Rada města-schvaluje

rozpočet Sboru dobrovolných hasičů v předloženém znění.

II. Rada města-ukládá

veliteli Městské policie zdůvodnit výši vybraných položek rozpočtu (materiál, elektrická energie).


68/51/RM/2013 Návrh rozpočtu MěÚ na rok 2013
I. Rada města-schvaluje

rozpočet městského úřadu na rok 2013 v předloženém znění za podmínky přijetí dotací na výkon státní správy pro MěÚ za činnosti zajišťované odborem SV.


69/51/RM/2013 Návrh rozpočtu sociálního fondu na rok 2013
I. Rada města-schvaluje

v předloženém znění:

 

1.

rozpočet sociálního fondu na rok 2013

2.

výši ročního příspěvku ze sociálního fondu na jednotlivé položky pro MěÚ a pro Městskou policii.


70/51/RM/2013 Nesouhlas se zvýšením nájemného; majetkové vypořádání nemovitosti Fügnerova 110
I. Rada města-

zprávu odkládá.

II. Rada města-Ukládá

1. Bc. Jitce Charvátové
1.1.1.

předložit radě města výši nájemného žadatelů před úpravami a po úpravách.

Termín: 20.2.2013

71/51/RM/2013 Žádost MUDr. Ireny Kleinové
I. Rada města-souhlasí

s umístěním s obchodní firmy MUDr. Irena Kleinová, oční ordinace s.r.o., se sídlem Sedlákova 2, 602 00 Brno, na adrese Slavkov u Brna, Malinovského 551, PSČ 684 01.

 

II. Rada města-schvaluje

uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor č. 16/551 ze dne 5.11.2010,  kterým do práv a povinností původního nájemce  MUDr. Ireny Kleinové vstoupí její nástupce firma MUDr. Irena Kleinová, oční ordinace, s.r.o., se sídlem Sedlákova 2, 602 00 Brno.

III. Rada města-Ukládá

1. Bc. Jitce Charvátové
1.1.1.

zajistit uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor v intencích zprávy.

Termín: 28.2.2013

72/51/RM/2013 Žádost firmy Sanita Vyškov
I. Rada města-schvaluje

úpravu nájemní smlouvy č. 52/551, která byla uzavřena s firmou SANITA Vyškov s.r.o. se sídlem Pod Újezdem č. 1, Vyškov, PSČ 682 01, IČ 60734001. Jedná se o ukončení pronájmu garáže č. 3 dohodou k datu 31.1.2013. Úprava bude provedena za podmínky uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor č. 52/551.

II. Rada města-Ukládá

1. Bc. Jitce Charvátové
1.1.1.

zajistit realizaci úpravy nájemní smlouvy č. 52/551, která byla uzavřena s firmou SANITA Vyškov s.r.o.

Termín: 15.2.2013

73/51/RM/2013 Výpočet nájemného pro rok 2013 - Finanční úřad
I. Rada města-schvaluje

uzavření dodatku č. 11 ke ,, Smlouvě o nájmu nebytových prostor a dohody o způsobu vypořádání finančních závazků, vyplývajících ze smlouvy o sdružení " ze dne 5.1.1994, s Českou republikou - Generálním finančním ředitelstvím se sídlem Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1 - Nové Město, IČ: 72080043, v předloženém znění.

II. Rada města-Ukládá

1. Bc. Jitce Charvátové
1.1.1.

zajistit uzavření dodatku č. 11 ke ,, Smlouvě o nájmu nebytových prostor a dohody o způsobu vypořádání finančních závazků, vyplývajících ze smlouvy o sdružení "

Termín: 28.2.2013

74/51/RM/2013 Veřejné záchodky
I. Rada města-bere zprávu na vědomí
II. Rada města-Ukládá

1. Radoslavu Lánskému
1.1.1.

předložit návrh jiného řešení zajištění veřejných záchodků v objektu městského kina (občasný dohled, placený automatizovaný vstup apod.).

Termín: 6.3.2013

75/51/RM/2013 Zápis z komise rady města pro životní prostředí č. 1/2013
I. Rada města-bere na vědomí

zápis z jednání komise rady města pro životní prostředí č. 1/2013 ze dne 16.1.2013.

II. Rada města-Ukládá

1. Ing. Miroslavu Zavadilovi
1.1.1.

realizovat závěry komise pro životní prostředí.

Termín: 30.6.2013

76/51/RM/2013 Schválení přijetí dotace z Fondu malých projektů jižní Morava - Dolní Rakousko
I. Rada města-schvaluje

přijetí dotace ve výši 413.400,-Kč z rozpočtu FMP na projekt "Austerlitz - Rosenburg 2013" pro příspěvkovou organizaci Zámek Slavkov - Austerlitz.


77/51/RM/2013 Práce s veřejností na MěÚ ve Slavkově u Brna
I. Rada města-bere předloženou informaci na vědomí.

78/51/RM/2013 Starostové města Slavkova u Brna
I. Rada města-bere předloženou informaci na vědomí.

79/51/RM/2013 10. Městský ples 2014
I. Rada města-schvaluje

pořádání 10. městského plesu dne 11. 1. 2014.

 

II. Rada města-schvaluje

uzavření smlouvy s hudební kapelou PANORAMA pro 10. městský ples.

 

III. Rada města-souhlasí

s oslovením pana Josefa Boudy jako moderátora pro 10. městský ples.


80/51/RM/2013 Zpráva z jednání Komise pro sport a volný čas č. 2013/1
I. Rada města-bere zprávu na vědomí.

81/51/RM/2013 Žádost o připojení se k mezinárodní kampani "Vlajka pro Tibet"
I. Rada města-schvaluje

připojení se města Slavkova u Brna k mezinárodní kampani "Vlajka pro Tibet".


82/51/RM/2013 Nabídka vydavatelství - encyklopedie Česká republíka - města a obce
I. Rada města-bere na vědomí

informace od vydavatelství PROXIMA Bohemia, spol. s r. o. a neakceptuje jejich nabídku.


83/51/RM/2013 Napoleonská expozice-informace o realizaci dodávky
I. Rada města-

předkládá zastupitelstvu města k projednání dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo ve dvou návrzích, a to dodatek navrhovaný městem a dodatek navrhovaný firmou SKR stav, s.r.o..

II. Rada města-doporučuje zastupitelstvu města

schválit uzavření dodatku č.2 ke smlouvě o dílo ze dne 17.7.2012 se společností SKR stav, s.r.o., se sídlem Nováčkova 18, 614 00 Brno, IČ: 269 61 474, dle návrhu předloženého městem Slavkov u Brna za podmínky úpravy bankovní záruky dle  smluvních podmínek.


84/51/RM/2013 Program 9. mimořádného zasedání Zastupitelstva města Slavkova u Brna
I. Rada města-

schvaluje program 9. mimořádného zasedání zastupitelstva města v upraveném znění.


85/51/RM/2013 Poděkování Rostěnice, a.s.
I. Rada města-

vyslovuje poděkování společnosti Rostěnice, a.s. za spolupráci při organizaci 7. městské zabíjačky.


86/51/RM/2013 Termíny diskoték v roce 2013
I. Rada města-ukládá

funkcionářům města a řediteli TSMS projednat s manželi Durkovými termíny diskoték na koupališti v roce 2013, a to zejména v souvislosti s konáním Dnů Slavkova.