PŘEHLED USNESENÍ

50. schůze Rady města Slavkov u Brna
konané dne 23.1.2013


29/50/RM/2013 Plnění usnesení Rady města Slavkova u Brna z 1.-49. schůze RM z období 2010-2014
I. Rada města-bere na vědomí zprávu o plnění usnesení RM s tím, že

 

  • považuje za splněné body:

3.32.4. z 35. schůze RM - 06.06.2012

4.25. z 43. schůze RM - 10.10.2012

4.22. z 44. schůze RM - 24.10.2012

3.8., 3.35. z 45. schůze RM - 7.11.2012

4.8., 4.14. z 47. schůze RM - 5.12.2012

3.3., 3.4.2., 3.5.2., 3.6., 3.8., 3.10., 3.11., 3.22.2., 3.28. z 48. schůze RM - 19.12.2012

11/49, 27/49 z 49. schůze RM - 9.1.2013

  • vypouští ze sledování:

4.13.2. z 12. schůze RM - 16.5.2011

3.12.2. z 48. schůze RM - 19.12.2012

  • další úkoly trvají.

30/50/RM/2013 SC Bonaparte
I. Rada města-ukládá

funkcionářům města a odboru KT zpracovat návrh kupní smlouvy ve věci pořízení id. 1/2 budovy č.p. 126 na poz. p.č. 966 a id 1/2 poz. p.č. 966 vše v k.ú. Slavkov u Brna včetně vnitřního vybavení a úhrady nesplacených závazků města vůči PRELAX, spol. s r.o. ve výši 12.500.000, - Kč.

II. Rada města-Ukládá

1. Bc. Kláře Vránové
1.1.1.

zaslat České spořitelně, a.s. žádost o prodloužení lhůty platnosti nabídky na poskytnutí úvěru.

Termín: 21.1.2013

2. Mgr. Bohuslavu Fialovi
1.2.1.

předložit radě města návrh provozního zajištění SC Bonaparte v rámci struktury MěÚ nebo nové organizační složky.

Termín: 30.1.2013

3. Ing. Aleši Šilhánkovi
1.3.1.

předložit radě města návrh provozního zajištění SC Bonaparte v rámci struktury ZS-A.

Termín: 30.1.2013

31/50/RM/2013 Napoleonská expozice - návrh financování vícenákladů
I. Rada města-Ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi
1.1.1.

dopracovat a upřesnit rozsah případných dodávek prací a služeb včetně přehodnocení výše nákladů a to včetně návrhu na financování.

Termín: 30.1.2013

32/50/RM/2013 PPO II. předání do užívání
I. Rada města-Ukládá

1. Radoslavu Lánskému
1.1.1.

předané stavby PPO II provozovat a udržovat v souladu s čl III. odst. 3. smlouvy o výpůjčce, podmínkách provozu a údržbě stavby protipovodňových opatření číslo smlouvy PM 42487/2012-ZSM/V.

Termín: 31.3.2013

33/50/RM/2013 E. Pohle, informační tabule u PPO II
I. Rada města-souhlasí

s umístěním  informační tabule u mokřadů v trati U Prostředníčka u díla PPO II, na které bude mimo popisu lokality i vzpomínka na pana E. Pohleho, člověka, ekologa  se zásluhami o zachování přírody a krajiny okolí Slavkova.

II. Rada města-Ukládá

1. Ing. Miroslavu Zavadilovi
1.1.1.

sledovat a řídit přípravu akce, prověřit možnosti financování a informovat radu města o postupu realizace.

Termín: 31.3.2013

34/50/RM/2013 Přechod nájmu bytu - Filípek Tomáš
I. Rada města-souhlasí

s uzavřením nájemní smlouvy k bytu č. 2, Zlatá Hora 1358, Slavkov u Brna, s panem Tomášem Filípkem▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓a to na dobu určitou 1 rok. Podmínkou uzavření nájemní smlouvy je úhrada pohledávky do 31.1.2013.

II. Rada města-Ukládá

1. Bc. Jitce Charvátové
1.1.1.

zajistit uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 2, Zlatá Hora ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓ s panem Tomášem Filípkem, a to na dobu určitou 1 rok za podmínky uhrazení pohledávky do 31.1.2013.

Termín: 15.2.2013

35/50/RM/2013 Přechod nájmu bytu - Vinopalová Mária
I. Rada města-souhlasí

s uzavřením nájemní smlouvy k bytu č. 2, Zlatá Hora 1227, Slavkov u Brna, s paní Márií Vinopalovou, ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓a to na dobu určitou 1 rok. Podmínkou uzavření nájemní smlouvy je úhrada pohledávky za dlužným nájemným do 31.1.2013. Pokud nedojde k uhrazení pohledávky do uvedeného data, dává rada města paní Vinopalové Márii výpověď z nájmu bytu.

II. Rada města-Ukládá

1. Bc. Jitce Charvátové
1.1.1.

zajistit uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 2, Zlatá Hora ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓, s paní Márií Vinopalovou, a to na dobu určitou 1 rok za podmínky uhrazení pohledávky do 31.1.2013.

Termín: 15.2.2013

36/50/RM/2013 Žádost o přednostní umístění v DPS
I. Rada města-neschvaluje

přednostní umístění pana Zdeňka Staňka▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓ v Domě s pečovatelskou službou, Polní 1444, Slavkov u Brna.


37/50/RM/2013 Ukončení nájmu dohodou - poliklinika 36/324
I. Rada města-schvaluje

ukončení smlouvy o nájmu nebytových prostor - poliklinika 36/324 , která byla uzavřena s paní Helenou Rolkovou▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓, IČ: 72328487 a paní Monikou Ošmerovou, ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓ IČ: 608626149, dohodou k datu 31.3.2013.


38/50/RM/2013 Ukončení nájmu dohodou - poliklinika 01A/288
I. Rada města-schvaluje

ukončení smlouvy o nájmu nebytových prostor - poliklinika č.01A/288 s firmou Eli Optik s.r.o., se sídlem Horní 542/18, PSČ 639 00 Brno, IČ: 29262381, dohodou k datu 28.2.2013.


39/50/RM/2013 Zveřejnění záměru pronájmu volného bytu
I. Rada města-schvaluje

zveřejnění záměru pronájmu uvolněného bytu č.8, Zlatá Hora 1229, Slavkov u Brna. Nájemné je stanoveno ve výši 60,- Kč/m2 a nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou na 1 rok.

II. Rada města-Ukládá

1. Bc. Jitce Charvátové
1.1.1.

zveřejnit záměr pronájmu uvolněného bytu č. 8, Zlatá Hora 1229, Slavkov u Brna.

Termín: 28.1.2013

40/50/RM/2013 Smlouva o právu provést stavbu - pí Stackeová
I. Rada města-souhlasí

s uzavřením smlouvy o právu provést stavbu na pozemku  Města Slavkov u Brna  p.č. 3188/2 v k.ú. Slavkov u Brna, která zakládá právo stavebníka Barbary Stackeové, ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓ k umístění kanalizační přípojky k parc.č 1483/5 v pozemku města parc.č. 3188/2, v předloženém znění.

II. Rada města-Ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi
1.1.1.

zajistit uzavření smlouvy o právu provést stavbu se stavebníkem Barborou Stackeovou▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓.

Termín: 15.2.2013

41/50/RM/2013 Smlouva o právu provést stavbu - p. Rudolf
I. Rada města-souhlasí

s uzavřením smlouvy o právu provést stavbu na pozemku  Města Slavkov u Brna  p.č. 1554/1 v k.ú. Slavkov u Brna, která zakládá právo stavebníku  Františkovi Rudolfovi, Tyršova 1015, 684 01  Slavkov u Brna k umístění prodloužení vodovodu na ul. Tyršova, v předloženém znění.

II. Rada města-Ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi
1.1.1.

zajistit uzavření smlouvy o právu provést stavbu se stavebníkem Františkem Rudolfem▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓.

Termín: 28.2.2013

42/50/RM/2013 Smlouva o právu provést stavbu - Nářadí Slavkov, s.r.o.
I. Rada města-souhlasí

s uzavřením smlouvy o právu provést stavbu na pozemku  Města Slavkov u Brna  na p č. 164/1 v k.ú. Slavkov u Brna, která zakládá právo stavebníka Nářadí Slavkov, s.r.o., Zborovská 26, 684 01  Slavkov u Brna, IČ: 26259478 k umístění kanalizační, vodovodní, plynovodní, NN přípojky, sjezd na komunikaci a parkovací stání k "Novostavbě víceúčelového objektu" na ul. Lidická parc. č. 110/1, 110/2, 111/2, 112/3 v k.ú. Slavkov u Brna, v přeloženém znění.

II. Rada města-Ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi
1.1.1.

zajistit uzavření smlouvy o právu provést stavbu se stavebníkem Nářadí Slavkov, s.r.o., Zborovská 26, Slavkov u Brna. 

Termín: 28.2.2013

43/50/RM/2013 Žádost o vyjádření - III/0501 Slavkov - Průtah
I. Rada města-Ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi
1.1.1.

projednat žádost společnosti SUDOP BRNO, spol. s r.o. o vyjádření k projektu: "III/0501 SLAVKOV-PRŮTAH" v komisi pro rozvoj města.

Termín: 28.2.2013

44/50/RM/2013 Informační tabule - žádost o řešení výše nájmu
I. Rada města-ukládá

funkcionářům města a odboru IR jednat se společností SEPES MEDIA ve věci nájemního vztahu na užívání sloupů veřejného osvětlení.


45/50/RM/2013 Pronájem pozemků v lokalitě Topolová - Ing.Marada
I. Rada města-bere předloženou informaci na vědomí

a nadále trvá na uzavření nájemní smlouvy v souladu s usnesením k b. 4.13.2. z 12.schůze RM konané dne 16.5.2011.


46/50/RM/2013 Restaurace stadion - dodatek k nájemní smlouvě
I. Rada města-schvaluje

uzavření předloženého dodatku č. 9 k nájemní smlouvě na pronájem restaurace na stadioně ze dne 23.8.2007 s Ladislavem Michálkem, bytem ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓, Vladislavem Eremiášem, bytem ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓, a Radkou Outratovou, ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓.

II. Rada města-Ukládá

1. Mgr. Bohuslavu Fialovi
1.1.1.

zajistit uzavření schváleného dodatku č. 9 k nájemní smlouvě na restauraci na stadioně.

Termín: 8.2.2013

47/50/RM/2013 Informace o možných důsledcích zrušených ZÚR JMK na ÚP Slavkov u Brna
I. Rada města-bere předloženou informaci na vědomí.
II. Rada města-Ukládá

1. Ing. Haně Postránecké
1.1.1.

předložit radě města aktualizovaný harmonogram procesu schvalování územního plánu Slavkova u Brna.

Termín: 6.2.2013

48/50/RM/2013 Zasedání komise pro zahraniční vztahy 2013/1
I. Rada města-bere předloženou informaci na vědomí.

49/50/RM/2013 Zpráva z jednání Komise pro sport a volný čas č. 2012/7
I. Rada města-bere zprávu na vědomí

a vyslovuje poděkování členům komise za uspořádání ankety o nejlepšího sportovce roku.


50/50/RM/2013 Městský ples 2013 - vyúčtování
I. Rada města-schvaluje

vyúčtování městského plesu 2013.


51/50/RM/2013 Žádost ZŠ Tyršova o zvýhodněný nájem
I. Rada města-souhlasí

se zařazením plesu ZŠ Tyršova, Slavkov u Brna mezi akce se zvýhodněným nájmem.


52/50/RM/2013 Žádost ŘKC - ples
I. Rada města-schvaluje

zvýhodněnou sazbu pronájmu sálů Společenského domu Bonaparte pro konání plesu Římskokatolické farnosti Slavkov u Brna dne 9.2.2013.


53/50/RM/2013 Žádost SK Slavkov u Brna - ples
I. Rada města-schvaluje

zvýhodněnou sazbu pronájmu sálů Společenského domu Bonaparte pro konání plesu SK Slavkov u Brna dne 2.3.2013.


54/50/RM/2013 Připomínky ke vzoru (návrhu) Smlouvy o výpůjčce exponátů
I. Rada města-bere na vědomí

připomínky ke vzoru (návrhu) Smlouvy o výpůjčce exponátů pro expozici "Napoleon-Austerlitz".

II. Rada města-Ukládá

1. Ing. Aleši Šilhánkovi
1.1.1.

zaslat předložený vzor smlouvy o výpůjčce jako podklad pro jednání s půjčiteli.

Termín: 25.1.2013

55/50/RM/2013 Dopis SKR stav. s.r.o.
I. Rada města-bere na vědomí

dopis SKR stav. , s.r.o.