PŘEHLED USNESENÍ

49. schůze Rady města Slavkov u Brna
konané dne 9.1.2013


1/49/RM/2013 Plnění usnesení rady města Slavkova u Brna z 1. - 48. RM z období 2010-2014
I. Rada města-bere na vědomí zprávu o plnění usnesení RM s tím, že
  • považuje za splněné body:

2.1.2. z XXIV. schůze MRM - 17.10.2012

4.7., 5.1. ze 46. schůze RM - 19.11.2012

4.12., 4.13.1., 4.13.2., 4.21., 4.22., 4.24., 4.26.2. z 47. schůze RM - 5.12.2012

3.1., 3.25.3., 3.7.2., 3.15., 3.17., 3.19.3., 3.27.1., 4.2. z 48. schůze RM - 19.12.2012

  • další úkoly trvají.

2/49/RM/2013 Program a termíny schůzí RM a zasedání ZM na I. pololetí roku 2013
I. Rada města-schvaluje

program a termíny schůzí RM a zasedání ZM na I. pololetí roku 2013 v předloženém znění.


3/49/RM/2013 Přečíslování bytů
I. Rada města-schvaluje

opravu číslování bytů a uzavření odpovídajících nájemních smluv a dodatků k nájemním smlouvám k bytům uvedeným ve zprávě.


4/49/RM/2013 Výsledky kontrol obecních bytů
I. Rada města-bere předloženou informaci na vědomí.
II. Rada města-Ukládá

1. Jitce Charvátové
1.1.1.

připravit seznam závad v bytech Litavská 1482-1496 ve struktuře dle typu bytových domů a předložit ho radě města.

Termín: 28.2.2013

5/49/RM/2013 Přesun zkušebny z DDM na Palackého náměstí 89
I. Rada města-schvaluje

zapůjčení nebytových prostor v budově Palackého náměstí 89, Slavkov u Brna, ke konání zkoušek hudebních skupin. Podmínkou bude úhrada 100 Kč za jednu zkoušku v trvání maximálně 2 hodin. Zapůjčení bude do doby nalezení nájemce uvedených prostor.


6/49/RM/2013 Evidence žádostí o DPS Polní 1444
I. Rada města-bere předloženou informaci na vědomí.

7/49/RM/2013 Výběr dodavatele elektrické energie
I. Rada města-ukládá

ředitelům příspěvkových organizací předložit, příp. doplnit, na odbor BTH ceny za dodávky, platnost smluv o dodávkách, smluvní pokuty za předčasné ukončení smlouvy, to vše u dodávek el. energie a plynu.


8/49/RM/2013 Žádost manželů Urbánkových, Litavská 1498
I. Rada města-bere na vědomí

zprávu a odkládá ji.

II. Rada města-Ukládá

1. Jitce Charvátové
1.1.1.

předložit radě města návrh na trvalé odstranění příčin stavebních závad.

Termín:

9/49/RM/2013 Úprava směrnice Opravné položky k pohledávkám
I. Rada města-schvaluje

směrnici Opravné položky k pohledávkám v předloženém znění.


10/49/RM/2013 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o výpůjčce - ZŠ Komenského a DDM
I. Rada města-

schvaluje uzavření :

  1. dodatku č. 1 ke Smlouvě o výpůjčce ze dne 26.3.2012 s Domem dětí a mládeže, Slavkov u Brna, okres Vyškov, Komenského náměstí 495, Slavkov u Brna 684 01, IČ: 70285217, v předloženém znění,
  2. dodatku č. 1 ke Smlouvě o výpůjčce ze dne 26.3.2012 se Základní školou Slavkov u Brna, Komenského náměstí 495, okres Vyškov, Komenského náměstí 495, Slavkov u Brna 684 01, IČ: 46270931, v předloženém znění.

11/49/RM/2013 SC Bonaparte-další postup
I. Rada města-Ukládá

1. Bohuslavu Fialovi
1.1.1.

předložit radě města právní rozbor k nepřijetí usnesení zastupitelstva města na IX. zasedání konaném dne 17.12.2012 ve věci odkupu id.1/2 SC Bonaparte od spoluvlastníka. 

Termín: 23.1.2013

12/49/RM/2013 Napoleonská expozice - korekce
I. Rada města-bere předloženou informaci na vědomí.

13/49/RM/2013 Prodej pozemku - GIA, a.s.
I. Rada města-doporučuje zastupitelstvu města

dát souhlas k prodeji  pozemku parc. č. 3122/26 ostatní plocha v k.ú. Slavkov u Brna o výměře 258 m2 z vlastnictví města do vlastnictví společnosti GOLF INVEST AUSTERLITZ, a.s., sídlem Na golfovém hřišti 1020, Slavkov u Brna, IČ: 63495201. Kupní cenu ve výši 77.400.-Kč a náklady spojené s převodem (1.000,-Kč správní poplatek za podání návrhu na vklad do KN) uhradí kupující před podpisem kupní smlouvy.


14/49/RM/2013 Zpráva k problematickým přechodům ve městě
I. Rada města-bere na vědomí

předloženou zprávu.


15/49/RM/2013 Změna č. 1 Směrnice o cestovních náhradách
I. Rada města-

schvaluje Změnu č. 1 Směrnice o cestovních náhradách.


16/49/RM/2013 Přehled podaných stížností na MěÚ za IV. čtvrtletí roku 2012
I. Rada města-bere předloženou zprávu na vědomí.

17/49/RM/2013 Návrh opatření ke zlepšení průběhu Vzpomínkových akcí
I. Rada města-bere na vědomí

 

návrh opatření ke zlepšení průběhu Vzpomínkových akcí.

II. Rada města-Ukládá

1. Barbaře Macháčkové
1.1.1.

tato opatření realizovat při přípravě Vzpomínkových akcí 2013.

Termín:

18/49/RM/2013 Informace o stavu sponzorských darů na Regiontour 2013
I. Rada města-bere na vědomí

předloženou informaci.


19/49/RM/2013 Regiontour 2013 - organizační zajištění
I. Rada města-bere na vědomí

organizační zajištění společné účasti ZS-A a města Slavkov u Brna na veletrhu Regiontour 2013.

II. Rada města-ukládá

řediteli ZS-A zajistit propagaci nové Napoleonské expozice na Regiontouru 2013.


20/49/RM/2013 Plnění úkolu 3.19., bod 3. z 48. RM konané dne 19. 12. 2012
I. Rada města-

bere přehled nákladů za IV. čtvrtletí 2012 na vědomí.


21/49/RM/2013 Schválení projektu "Vzájemně si pomáháme vzdělávat se" a přijetí finančních prostředků
I. Rada města-doporučuje zastupitelstvu města ke schválení

přijetí finančních prostředků Základní škole Slavkov u Brna, Komenského náměstí 495, 684 01 Slavkov u Brna, okr. Vyškov, IČ: 46270931 na projekt OP VK "Vzájemně si pomáháme vzdělávat se" ve výši 2 441 795 Kč.


22/49/RM/2013 Žádost o schválení příjmu finančního daru
I. Rada města-schvaluje

přijetí finančního daru Základní škole Slavkov u Brna, Komenského náměstí 495, 684 01 Slavkov u Brna, okr. Vyškov, IČ: 46270931, ve výši 30.000 Kč od " INTERKOV spol. s r.o. ", se sídlem Praha 4 - Bráník, Novodvorská 994, PSČ 142 21, IČ: 445 64 716, na koupi akrobatického pásu.


23/49/RM/2013 Zvýhodněná sazba pronájmu
I. Rada města-

schvaluje zvýhodněnou sazbu pronájmu sálů Společenského domu Bonaparte pro konání plesu ZŠ Komenského dne 02.02.2013.


24/49/RM/2013 Poděkování za podporu 2012
I. Rada města-bere na vědomí

poděkování střediska Junáka ve Slavkově u Brna.


25/49/RM/2013 Plnění úkolu 3.25 bod 3 z 48.RM konané dne 19.12.2012
I. Rada města-souhlasí

 

s termínem slavnostního otevření expozice "Napoleon-Austerlitz" v rámci akce Dny Slavkova a 6. Mezinárodní setkání Slavkovů dne 1.6.2013.

II. Rada města-ukládá

  

funkcionářům města projednat s ÚRR JV vliv případné realizace uvedených položek na celý projekt: "Stavební úpravy předzámčí zámku Slavkov - Napoleonská expozice".

 

III. Rada města-Ukládá

1. Bc. Kláře Vránové
1.1.1.

předložit návrh financování položek dle předloženého seznamu.

Termín: 23.1.2013
IV. Rada města-ukládá

funkcionářům města opětovně vyzvat SKR stav, s.r.o. k předání bankovní záruky v souladu se smlouvou o dílo.


26/49/RM/2013 Závody do vrchu
I. Rada města-

nevyhovuje žádosti o.s. Maverick.rescue o konání závodů do vrchu.


27/49/RM/2013 Smlouva - pojištění služebního automobilu
I. Rada města-souhlasí

s uzavřením pojistné smlouvy na úpravu výše pojistného služebního automobilu.


28/49/RM/2013 Veřejné záchodky
I. Rada města-

ukládá řediteli TSMS předložit radě města návrh nájemní smlouvy na provozování veřejných záchodků.