Rada města Slavkov u Brna
PŘEHLED USNESENÍ
z 40. mimořádné schůze rady města Slavkov u Brna,
která se konala dne 13.6.2013

28/40/MRM/2013 Oprava komunikace v ulici Smetanova
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města

uložit radě města předložit na nejbližší jednání zastupitelstva města návrh rozpočtového opatření na zajištění dofinancování opravy místní komunikace v ulici Smetanova ve výši 650.000,- Kč v souvislosti s rekonstrukcí veřejné kanalizace společností VaK Vyškov.

II. Rada města Ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi
1.1.

předložit radě města návrh vodorovného dopravního značení na ulici Smetanova.

Termín: 26.6.2013

29/40/MRM/2013 Zahraniční služební cesta do Polska
I. Rada města schvaluje

služební cestu do Polska pro Bc. Martinu Tesáčkovou, Mgr. Petra Kostíka, Bc. Stanislava Mašu za město Slavkova u Brna a pro Ing. Aleše Šilhánka za ZS-A ve dnech 28. - 30.6. 2013.


30/40/MRM/2013 Informace o projednávání návrhu Územního plánu Slavkov u Brna
I. Rada města bere předloženou informaci na vědomí.
II. Rada města Ukládá

1. Ing. Haně Postránecké
1.1.

uveřejnit ve Slavkovském Zpravodaji informaci o průběhu zpracovávání územního plánu města.

Termín: 17.6.2013

31/40/MRM/2013 Rozpočtové opatření č. 15 - Účelový příspěvek ZS-A - zámecký park
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města

schválit předložené Rozpočtové opatření č. 15 - Účelový příspěvek ZS-A - zámecký park v následujícím znění:

Výdaje:

Snížení položky č. 6 - Podíl k dotaci MPZ                                                                      90.000 Kč

Výdaje:

Zařazení nové položky - Účelový příspěvek ZSA - zámecký park                            90.000 Kč

II. Rada města Ukládá

1. Ing. Aleši Šilhánkovi
1.1.

předložit radě města doplněk provozního řádu zámeckého parku řešící pohyb vozidel v parku.

Termín: 26.6.2013

32/40/MRM/2013 Prostranství před IRC
I. Rada města ukládá

místostarostovi města, řediteli TSMS, řediteli ZS-A s vedoucímu odboru IR dokončit úpravy prostranství u vstupu do IRC.


33/40/MRM/2013 Napoleonská expozice - návštěvnost
I. Rada města Ukládá

1. Ing. Aleši Šilhánkovi
1.1.

předložit radě města informaci o způsobu propagace Napoleonské expozice a dále informaci o její návštěvnosti v průběhu zkušebního provozu a následně prvního měsíce řádného provozu a porovnat tyto informace s očekáváními projektu.

Termín: 26.6.2013