PŘEHLED USNESENÍ

.  Slavkov u Brna
konané dne


13/33/MRM/2013 Rozpočtové opatření č. 6
I. Rada města-doporučuje zastupitelstvu města

 

Příjmy:

 

 Navýšení položky 39 - Výsledek hospodaření 2012            300.000,- Kč

 

 Výdaje: 

 Zařazení nové položky - Účelový příspěvek TSMS - Obnova silnic             150.000,- Kč

 

Zařazení nové položky - Účelový příspěvek TSMS - Obnova vodorovného značení             50.000,- Kč

 

Zařazení nové položky - Účelový příspěvek TSMS - Čištění a obnova kanalizačních vpustí            100.000,- Kč


14/33/MRM/2013 Napoleonská expozice
I. Rada města-doporučuje zastupitelstvu města

uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo ze dne 17.7.2012 se společností SKR stav, s.r.o., se sídlem Nováčkova 18, 614 00 Brno, IČ: 269 61 474, dle předloženého návrhu, kterým se nahrazuje návrh dodatku č.2 schválený zastupitelstvem města na svém 9. mimořádném zasedání dne 18.2.2013 pod bodem 1/9/MZM/2013.


15/33/MRM/2013 Žádost o opravu komunikace - ulice Nádražní
I. Rada města-Ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi
1.1.1.

předložit po dokončení akce: "Přestupní uzel IDS Slavkov u Brna - Nádražní" návrh řešení opravy místní komunikace na ulici Nádražní před hotelem Florian.

Termín: 31.7.2013
II. Rada města-doporučuje zastupitelstvu města

vzít zprávu na vědomí.


16/33/MRM/2013 Stanovisko k podnětu pana Tomáše Ekrta
I. Rada města-bere na vědomí

vyjádření odboru ŽP a TSMS k podnětu pana Tomáše Ekrta k vykácení stromu na obecním pozemku.

II. Rada města-Ukládá

1. Radoslavu Lánskému
1.1.1.

odpovědět neprodleně panu Tomáši Ekrtovi ve věci skácení stromu.

Termín: 12.3.2013

17/33/MRM/2013 Aukce na elektrickou energii
I. Rada města-bere na vědomí

informaci předloženou místostarostou města a ukládá mu předložit návrh smlouvy s dodavatelem Terra Group Investment, a.s.