PŘEHLED USNESENÍ

30. mimořádné schůze rady města Slavkov u Brna
konající dne 30.1.2013


3/30/MRM/2013 Návrh provozního zajištění Společenského centra Bonaparte v rámci struktury ZS-A
I. Rada města-bere na vědomí

zprávu o plnění usnesení rady města přijatém na 50. řádné schůzi RM pod bodem 30/50/RM/2013.

II. Rada města-ukládá

MěÚ a ZS-A doplnit předloženou zprávu k jednání v zastupitelstvu města o náklady na personální a provozní zajištění Společenského centra Bonaparte v rámci struktury ZS-A.

III. Rada města-doporučuje zastupitelstvu města

schválit začlenění Společenského centra Bonaparte do příspěvkové organizace ZS-A.

IV. Rada města-doporučuje zastupitelstvu města

uložit radě města připravit návrh rozpočtového opatření na provozní zajištění Společenského centra Bonaparte v rámci ZS-A a připravit návrh na doplnění zřizovací listiny ZS-A v souladu s bodem III tohoto usnesení.


4/30/MRM/2013 Návrh provozního zajištění SC Bonaparte
I. Rada města-bere na vědomí

informaci o možných variantách organizačního zajištění provozu SC Bonaparte.

II. Rada města-doporučuje zastupitelstvu města

koupit id. 1/2 budovy č.p. 126 na poz. p.č. 966 a id 1/2 poz. p.č. 966 vše v k.ú. Slavkov u Brna za kupní cenu ve výši 12.500.000, - Kč.

III. Rada města-Ukládá

1. Ing. Ivanu Charvátovi
1.1.1.

projednat předložený návrh kupní smlouvy se společností PRELAX spol. s r.o..

Termín: 8.2.2013

5/30/MRM/2013 Přestupní uzel - přeschválení zadávací dokumentace
I. Rada města-schvaluje

upravenou zadávací dokumentaci k veřejné zakázce na stavební práce na akci: "Přestupní uzel IDS Nádražní - Slavkov u Brna" v předloženém znění.


6/30/MRM/2013 Napoleonská expozice - financování vícenákladů
I. Rada města-doporučuje zastupitelstvu města

 

schválit RO č. 1 - Vícenáklady Napoleonská expozice:

Výdaje:

  • snížení položky č. 61 - Plánovací smlouva - Kaláb          600.000 Kč
  • snížení položky č. 64 - Spoluúčast k dotaci Ždánický les a politaví - protipovodňový varovný systém            300.000 Kč
  • navýšení položky č. 58 - Stavební úpravy předzámčí zámku - Napoleonská expozice   650.000 Kč
  • navýšení položky č. 20 - Účelový neinvestiční příspěvek ZS-A - předzámčí zámku       250.000 Kč

 


7/30/MRM/2013 Napoleonská expozice-návrh dodatku ke smlouvě o dílo č. 2
I. Rada města-bere na vědomí

vyjádření ÚRR JV k návrhu dodatku č.2. ke smlouvě o dílo se společností SKR stav, s.r.o.

II. Rada města-Ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi
1.1.1.

svolat na pondělí 4.2.2013 mimořádný kontrolní den v rámci mimořádné schůze rady města na akci: "Napoleonská expozice" za účasti jejího dodavatele.

Termín: 1.2.2013

8/30/MRM/2013 Informace o uzavření dohody o mimořádné splátce kupní ceny
I. Rada města-bere na vědomí

informaci starosty o uzavření dohody o mimořádné splátce kupní ceny mezi městem a SK Slavkov u Brna.


9/30/MRM/2013 Dodatek č. 17 ke smlouvě se spol. RESPONO, a.s.
I. Rada města-schvaluje

uzavření dodatku č. 17 ke smlouvě č. 22/Sep-papír mezi městem a společností RESPONO, a.s.. v předloženém znění.


10/30/MRM/2013 Program 9. mimořádného zasedání Zastupitelstva města Slavkova u Brna
I. Rada města-

zprávu odkládá na mimořádnou schůzi RM dne 4.2.2013.